Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax francouzštiny 2 (KRO / MS2F)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRO / MS2F - Morfosyntax francouzštiny 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. týdenSeznámení se s učivem předmětu Morfosyntax francouzštiny 2. Užití předložek ve významu místním a časovém.2. týdenDalší běžně užívané předložky a jejich využití v různých významech.3. týdenSlovesa nepřechodná, slovesa přechodná s předmětem přímým a nepřímým, slovesné vazby.4. týdenPomocná slovesa " etre" a "avoir". Polopomocná slovesa pro vyjádření povinnosti, možnosti, blízké budoucnosti, nedávné minulosti apod.5. týdenShoda podmětu s přísudkem - po vztažném zájmenu "qui", po výrazech množství, po hromadných podstatných jménech a některé další nepravidelnosti.6. týdenSlovesný rod ve francouzštině - tvoření trpného rodu, převádění vět v činném rodě do trpného rodu a naopak. Užití slovesa "faire" + infinitiv ve funkci pasíva.7. týdenPrůběžný test z probraného učiva.8. týdenOprava průběžného testu. Zvratná slovesa - jejich užití v různých časech. Shoda příčestí minulého u zvratných sloves.9. týdenDalší případy shody příčestí minulého - u sloves s pomocným slovesem "avoir" i "etre". Výjimky u sloves způsobových a neosobních.10. týdenOznamovací způsob - užití přítomného času a času minulých - imparfait, passé composé, passé simple, plus-que-parfait, passé antérieur.11. týdenOznamovací způsob - užití budoucích časů - futur simple, futur antérieur. Časová souslednost ve francouzštině.12. týdenTvoření subjonktivu přítomného a minulého ve francouzštině, jejich užití ve větách předmětných pro vyjádření přání, obavy, lítosti, pochybnosti, možnosti apod.13. týdenZápočtový test z probraného učiva.

Získané způsobilosti

Studenti mají jak teoretické poznatky, tak i praktickou zběhlost v užití probíraných jevů a jsou schopni používat osvojené gramatické struktury v různých komunikativních situacích.

Literatura

Koláříková, Dagmar. L exercisier de grammaire française. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-41-4.Delatour, Y. Nouvelle Grammaire du Français : cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Paris : Hachette, 2004. ISBN 2-01-155271-0.Koláříková, Dagmar. Testez vos connaissances. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-73-2.

Požadavky

Splnění podmínek průběžného (7. týden) a závěrečného testu (13. týden) - pro udělení zápočtu je třeba splnit závěrečný test na 75 %.

Garant

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.Mgr. Sylvie Vondráková