Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax francouzštiny 3 (KRO / MS3F)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRO / MS3F - Morfosyntax francouzštiny 3, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. týdenSeznámení se s učivem předmětu Morfosyntax francouzštiny 3 a s požadavky k závěrečné zkoušce. Subjonktiv - opakování, další možnosti jeho užití.2. týdenKondicionál - tvary a užití kondicionálu přítomného a minulého, užití kondicionálu a indikativních tvarů v podmínkových větách.3. týdenInfinitiv - tvary a užití infinitivu přítomného a minulého. verbo-nominální konstrukce - tvary a užití.4. týdenVerbo-nominální konstrukce - tvary a užití.5. týdenVěta a souvětí. Druhy vět. Souvětí souřadné. Souvětí podřadné. Vedlejší věty příslovečné. Vedlejší věty časové - užití časů, spojek a předložkových spojení.6. týdenVedlejší věty příčinné - užití spojek a předložek a slovesných časů a způsobů.7. týdenVyjádření důsledku - užití spojek a předložek a slovesných časů a způsobů.8. týdenRozlišení příčiny a důsledku. Věty účelové - užití subjonktivu a infinitivu, subjonktiv ve větách vztažných.9. týdenVěty odporovací - užití indikativu, subjonktivu a kondicionálu, vyjádření přípustky - užití slovesných časů a způsobů.10. týdenVedlejší věty podmínkové - užití slovesných časů a způsobů (indikativu, kondicionálu a subjonktivu), další možnosti vyjádření podmínky.11. týdenVedlejší věty srovnávací - spojky "comme", "comme si" aj. Užití srovnání v příslovích a rčeních.12. týdenOpakování učiva G1F - G3F.13. týdenZávěrečný test z probrané látky (shrnutí učiva z MS1F - MS3F).

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni s využitím lingvistické terminologie aplikovat teoretické poznatky na francouzsky psaný text a používat složitější gramatické struktury v různých komunikativních situacích.

Literatura

Koláříková, Dagmar. L exercisier de grammaire française. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-41-4.Delatour, Y. Nouvelle Grammaire du Français : cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Paris : Hachette, 2004. ISBN 2-01-155271-0.Koláříková, Dagmar. Testez vos connaissances. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-73-2.

Požadavky

Zkouška je písemná a ústní. Písemná část prověřuje stupeň praktického zvládnutí francouzské mluvnice formou závěrečného testu (13. týden) - student postoupí k ústní části zkoušky, pokud splní závěrečný test na 75 %. Ústní část zkoušky hodnotí stupeň zvládnutí morfosyntaxe francouzštiny, lingvistické terminologie a schopnost studenta aplikovat teoretické poznatky na konkrétní francouzsky psaný text. Přihlíží se rovněž k hodnocení seminární práce (zpracování daného tématu na základě excerpce vybraného textu).

Garant

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.Mgr. Sylvie Vondráková