Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntaktická analýza textu (KAN / AMAT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAN / AMAT - Morfosyntaktická analýza textu, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vymezení a charakteristika základních pojmů z oblasti morfologie:2. Vymezení a charakteristika základních termínů oblasti syntaxe:3. Morfologicko-syntaktická charakteristika substantiva4. Morfologicko-syntaktická a sémantická charakteristika adjektiva5. Morfologicko-syntaktická charakteristika zájmena6. Neurčitá zájmena7. Morfologická charakteristika verbální fráze8. Syntaktické funkce verbální fráze určité:9. Adverbium jako obligatorní i fakultativní větný člen10. Syntaktická substantiva (infinitiv, gerundium)11. Syntaktická adjektiva (participium přítomné a minulé)12. Stavba složitého souvětí13. Slovosled v anglické větě jednoduché

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni:- orientovat se v morfologickém a syntaktickém systému AJ;- rozpoznat charakteristické rysy AJ jako jazyka analytického;- hodnotit jazykový materiál komplexně a vzájemnou souvislost a neoddělitelnost jazykových jevů

Literatura

Greenbaum, Sidney; Quirk, Randolph. A student`s grammar of the English language. 1st pub. Harlow : Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.Dušková L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha, Academia 1994Praha, Academia 1994Praha, Academia 1994Praha, Academia, 1994. Dušková, Libuše. Morfologie současné angličtiny: sbírka morfologických cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0176-2.Dušková, L. Syntax současné angličtiny, sbírka příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, ČR, 2000. Johansson, S., Leech, G., Condra, S., Finegan, E. Longman grammar of spoken and written English. 1st pub. London: Longman, UK, 2000. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive grammar of the English Language. London, Longman, 1985.

Požadavky

Zápočet:- seminární práce: morfologicko-syntaktický rozbor původního anglického textu o rozsahu 250 - 500 slov- písemný test, v němž student získá minimálně 70 % z celkového počtu bodů

Garant

PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.