Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všestranný jazykový rozbor (KAN / AVJR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAN / AVJR - Všestranný jazykový rozbor, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Jednotlivé roviny jazykového rozboru2. Popis větné stavby anglické věty3. Jmenná fráze: popis morfologických a syntaktických rysů4. Určitá slovesná fráze: popis morfologických asyntaktických rysů5. Neurčitá slovesná fráze: popis morfologických a syntaktických rysů infinitivu, gerundia aparticipií6. Anglické protějšky českých jednočlenných (slovesných) vět7. Nevětné celky8. Koheze v AJ

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni:- analyzovat i složité syntaktické celky z hlediska jednotlivých rovin jazykového rozboru;- popsat charakteristické rysy AJ jako jazyka analytického, projevující se na jednotlivých úrovních jazykového systému;- vysvětlit nominální tendence AJ projevující se ve výstavbě anglické věty;- objasnit jazyk z hlediska funkčně strukturalistického jako jednotný systém vzájemně spolu úzce souvisejících rovin jazykových jevů, sloužící ke komunikaci

Literatura

Dušková L. a kol. Morfologie současné angličtiny: sbírka morfologických cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha : Karolinum, 2007. Dušková, L. Syntax současné angličtiny : sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha : Karolinum, 2000. Greenbaum, S., Quirk, R., Leech, G., Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, Longman, 1985. Greenbaum, Sidney; Quirk, Randolph. A Student s Grammar of the English Language. Harlow : Longman, 1995. Dušková L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha : Academia, 1994.

Požadavky

ZápočetZápočet udělen studentům na základě uspokojivé odpovědi na tři otázky, kladené v průběhu kolokvia, v němž bude analyzován původní anglický text. Jeden opravný termín: rozbor původního anglického textu písemnou formou, (v průběhu následujícího zkouškového období).

Garant

PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.