Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový diplomový seminář (KCH / VDS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCH / VDS - Výběrový diplomový seminář, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Diplomová práce je výstupním projektem navazujícího magisterského studijního programu, je nutnou podmínkou pro vykonání státní závěrečné zkoušky v příslušném studijním oboru. Student si volí jedno z témat vypsaných katedrou či své téma, které schválí školitel, katedra rovněž stanovuje harmonogram práce. Školitel zadává studentovi podrobné pokyny k vypracování diplomové práce astudent pod odborným vedením vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni- statisticky zpracovat data,- analyzovat získaná data,- interpretovat získaná data,- formulovat závěry,- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,- představit svou práci ústní formou,- obhájit svou práci před komisí

Literatura

Pokorný, J. Diplomová práce, příležitost k seberealizaci. Brno, 1994. ISBN 80-85867-59-1.Literatura je upřesněna v zadání diplomového úkolu. Glogar, A. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Zlín, 2004. ISBN 80-7318-161-1.Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno, 2002. ISBN 80-86292-05-3.Michalík,P., Roub, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň, 2002. ISBN 80-7082-921-4.

Požadavky

Pravidelné konzultace s vedoucím diplomové práce. Předložení rukopisu pracovní verze diplomové práce.

Garant

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.