Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všestranný jazykový rozbor (KČJ / VJARZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KČJ / VJARZ - Všestranný jazykový rozbor, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Východiskem práce v seminářích bude text skript: Vaňková, J. - Vejvodová, J.: Jazyková interpretace textů. Plzeň 1997.Každý účastník semináře dostane přidělen text, na němž provede všestranný jazykový rozbor, vypracuje i řešení. Aktivně vystoupí v semináři s ukázkou svého rozboru. Část vybraných úkolů bude zadávat svým kolegům jako problémové úkoly. Cílem je, aby byly v semináři podrobeny analýze texty základních funkčních stylů češtiny, včetně přepisu mluvených komunikátů.

Získané způsobilosti

Student dokáže provést komplexní analýzu textu. Umí charakterizovat typ textu, analyzovat jeho kompozici, identifikovat komunikační situaci. Dokáže provádět rozbor syntaktický, slovotvorný a lexikální, slovnědruhový a tvaroslovný, dokáže provést stylovou charakteristiku textu a vymezit užité jazykové prostředky. Je schopen tvořit a řešit korekturní úkoly, analyzovat mluvený projev.

Literatura

Vaňková, Jana; Vejvodová, Jana. Jazyková interpretace textů : soubor úkolů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-7082-837-4.Čechová, Marie. Komplexní jazykové rozbory. 2., upr. vyd, V SPN vyd. 1. Praha : SPN, 1996. ISBN 80-85937-27-1.

Požadavky

Podmínky k udělení zápočtu:1. Seminární úkol - vypracování komplexní analýzy zvoleného úryvku souvislého textu (podle daných kritérií) i s řešením úkolů.2. Zápočtový test - řešení komplexního rozboru.

Garant

PhDr. Jana Vaňková