Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo 2 (KPD / 9ŘP2V)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / 9ŘP2V - Římské právo 2, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Objasnění významu studia římského práva pro dnešní právníky. Po stručném historickém úvodu budou probrány jednotlivé právní instituty římského práva soukromého klasického s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Výklad se zaměřuje jednak na základní témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský právní proces), jednak na základní instituty římského práva soukromého (obligační, dědické, rodinné).ZIMNÍ SEMESTRProgram přednášek:1. Tři typy římského vlastnictví: civilní, provinční, prétorské2. Původní způsoby nabytí vlastnického práva: occupatio, accessio, specificatio, confusio, adiudicatio, litis aestimatio, adquisitio fructuum3. Odvozené způsoby nabytí vlastnického práva: in iure cessio, mancipatio, traditio, usucapio, praescriptio longi temporis4. Právní prostředky ochrany vlastnického práva: rei vindicatio, actiones, interdicta5. Consortium, condominium : vývoj institutu spoluvlastnictví v římském právu6. Služebnosti: servitutes praediorum rusticorum a servitutes praediorum urbanorum; ususfructus ; právní ochrana služebností a užívacího práva7. Emfyteusis a povrch; věcná záruční práva: zástava a hypotéka; possessio a quasi-possessio8. Obligace: definice a jednotlivé druhy obligací; možnosti vzniku, zániku a přenášení obligací v ŘP9. Kontrakty reálné, formální a konsensuální10. Pactum , quasi-kontrakty11. Delikty a quasi-delikty12. Římské právo dědickéProgram seminářů:1. Majetkové vztahy v římském manželství2. Rozvod v ŘP; concubitus a contubernium3. Patria potestas - její význam a obsah, možnosti nabývání a ztráty4. Otcova moc nad otroky a osobami in causa mancipii5. Osoby sui iuris s omezenou schopností právního jednání: tutela, cura

Literatura

Bartošek, Milan. Encyklopedie římského práva. 2.přepr.vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0243-X.Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin. Římské právo. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-134-5.Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3.

Požadavky

Zápočtový test

Garant

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.