Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo 1 pro veřejnou správu (KPD / ŘP1VS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / ŘP1VS - Římské právo 1 pro veřejnou správu, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Význam studia ŘP pro současnost, základní seznámení s průběhem výuky předmětu, doporučená literatura2. Gaiovy instituce, jejich znovuobjevení a obsah3. Základní právní terminologie podle romanistického pohledu: ius ve svých různých významech, právní norma, právní vztah, právní činy, právní jednání4. Ius civile, ius gentium a ius naturale5. Status libertatis, status civitatis, status familiae6. Negotium iuridicum a jeho různé typy7. Elementy obsažené v negotium iuridicum : essentialia, naturalia, accidentalia8. Condicio, dies, modus9. Vůle, její možné projevy a vady: error, dolus, vis10. Římský privátní proces: legis actiones, formulae, cognitio extra ordinem11. Věci v ŘP12. Věcná práva, omezení vlastnických práv

Získané způsobilosti

Studenti rozpoznávají základní právní instituty římského práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Zaměřují se na základní témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces. Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného. Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.

Literatura

Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin. Římské právo. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-134-5.Kincl, Jaromír; Skřejpek, Michal; Urfus, Valentin. Římské právo. l. vyd. Praha (C.H. Beck), 1995. ISBN 80-7179-031-1.Hrdina, Ignác Antonín; Dostalík, Petr. Přehled římského práva soukromého : ke státní souborné zkoušce. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-235-6.Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-256-1.Dostalík, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-150-2.Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3.

Požadavky

Zápočtový test

Garant

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Vyučující

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.JUDr. Bc. Václav Valeš, Ph.D.