Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo 2 pro veřejnou správu (KPD / ŘP2VS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / ŘP2VS - Římské právo 2 pro veřejnou správu, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Tři typy římského vlastnictví: civilní, provinční, prétorské2. Původní způsoby nabytí vlastnického práva: occupatio, accessio, specificatio, confusio, adiudicatio, litis aestimatio, adquisitio fructuum3. Odvozené způsoby nabytí vlastnického práva: in iure cessio, mancipatio, traditio, usucapio, praescriptio longi temporis4. Právní prostředky ochrany vlastnického práva: rei vindicatio, actiones, interdicta5. Consortium, condominium : vývoj institutu spoluvlastnictví v římském právu6. Služebnosti: servitutes praediorum rusticorum a servitutes praediorum urbanorum; ususfructus ; právní ochrana služebností a užívacího práva7. Emfyteusis a povrch; věcná záruční práva: zástava a hypotéka; possessio a quasi-possessio8. Obligace: definice a jednotlivé druhy obligací; možnosti vzniku, zániku a přenášení obligací v ŘP9. Kontrakty reálné, formální a konsensuální10. Pactum , quasi-kontrakty11. Delikty a quasi-delikty12. Římské právo dědické

Získané způsobilosti

Studenti rozpoznávají a zaměřují se na základní instituty soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného. Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.

Literatura

Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin. Římské právo. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-134-5.Kincl, Jaromír; Skřejpek, Michal; Urfus, Valentin. Římské právo. l. vyd. Praha (C.H. Beck), 1995. ISBN 80-7179-031-1.Hrdina, Ignác Antonín; Dostalík, Petr. Přehled římského práva soukromého : ke státní souborné zkoušce. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-235-6.Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-256-1.Dostalík, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-150-2.Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3.

Požadavky

Zápočtový testÚstní zkouška ze znalostí ŘP1VS a ŘP2VS.

Garant

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Vyučující

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.JUDr. Bc. Václav Valeš, Ph.D.