Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a organizace práce (KPV / ŘOP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPV / ŘOP - Řízení a organizace práce, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tento předmět má za úkol poukázat na důležitost optimalizace práce s ohledem na produktivitu výrobního systému. Pozornost je zde v různé míře věnována především oblastem racionalizace práce, normování práce a ergonomie. V oblasti racionalizace práce se studenti seznámí s pojmy jako je například produktivita, přidaná hodnota nebo ztráty ve výrobním systému. V oblasti normování práce se studenti naučí používat metody ke zjišťování spotřeby času buď měřením anebo výpočtem dle normativů (MTM). Poslední oblasti, kterou je ergonomie, je věnována největší pozornost. Studenti se zde obeznámí se systémovým pohledem na ergonomii a vazbami na ostatní vědní disciplíny. Detailně je zde věnována pozornost třem hlavním komponentám produkčních systémů, kterými jsou člověk - stoj - prostředí. Závěrem jsou v tomto předmětu představeny moderní softwarové nástroje podporující výše uvedené vědní oblasti. Podrobněji viz Courseware.

Získané způsobilosti

Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - zorientovat se ve vědních oblastech optimalizujících produkční systémy - uvést do souvislostí vztahy mezi oblastmi racionalizace práce, normování práce a ergonomie - analyzovat výrobní systém s ohledem na přidanou hodnotu a ztráty ve výrobním systému - porovnávat produkční a neprodukční činnosti - kriticky zhodnotit stávající stav výrobního systému - správně posoudit důležitost jednotlivých ergonomických kritérií - navrhnout optimalizované typy pracovišť s ohledem na vhodné ergonomické parametry - vhodně aplikovat metody ke zjišťování spotřeby času měřením - kalkulovat normy času dle normativů (MTM)

Literatura

Slamková, Eva; Dulina, Ľuboslav; Tabaková, Michaela. Ergonómia v priemysle. 1. vyd. Žilina : GEORG, 2010. ISBN 978-80-89401-09-3.Chundela, Lubor. Ergonomie. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03802-4.Lhotský, Oldřich. Organizace a normování práce v podniku. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2005. ISBN 80-7357-095-5.Hüttlová. Organizace práce v podniku. null. VŠE Praha, 1999. ISBN 80-7079-778-9.Hlavenka, Bohumil. Racionalizace technologických procesů = skripta. 3. vyd. Brno : VUT, 1996. ISBN 80-214-0705-0.Chundela, Lubor. Strojírenská ergonomie : příklady. Vyd. 2. V Praze : Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03801-7.Bureš, Marek. Tvorba a optimalizace pracovišť. V Plzni: Západočeská univerzita, 2013. Bureš, Marek. Tvorba a optimalizace pracoviště. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-32-3.Bureš, Marek; Sekulová, Kateřina; Přibáňová, Vendulka. Tvorba a optimalizace pracoviště - cvičení. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-33-0.Musilová, Iva. Bezpečná kancelář. Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. ISBN 80-903604-3-2.ČSN normy třídy 8335. Gilbertová, Sylva; Matoušek, Oldřich. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. null. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.Král, Miroslav. Metody a techniky užité v ergonomii. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. ISBN null.

Požadavky

Podmínky zápočtu: Úspěšné složení dvou zápočtových testůPodmínky zkoušky: Kombinovaná zkouška

Garant

Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Vyučující

Ing. Marek Bureš, Ph.D.Ing. Marek Bureš, Ph.D.