Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní a kritické stavy v oše.péči (KOS / AKSK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOS / AKSK - Akutní a kritické stavy v oše.péči, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah přednášek:1.Kardiopulmonální resuscitace, základní a rozšířená. Hodnocení účinnosti kardiopulmonálníresuscitace. Poresuscitační péče, indikace zahájení a ukončení resuscitace. Resuscitacenovorozence, dětí, dospělých.2.Systém péče o postižené v akutním stavu. Integrovaný záchranný systém, jeho vývoj a struktura.Interakce mezi zdravotním záchranným systémem, operačním střediskem a klinickými odděleními.Komunikace s pacientem, rodinnými příslušníky, kompetence v podávání informací.3.Základy monitorování nemocného v kritickém stavu. Umělá plicní ventilace a kyslíková terapie,ošetřování nemocného v dechové tísni (ARDS, astmatický záchvat, CHOPN).4.Ošetřování nemocného v kritickém stavu po operačním výkonu nebo následkem úrazu (polytrauma,kraniocerebrální poranění). Žilní vstupy.5.Šok, definice a rozdělení šokových stavů. Klinické příznaky šoku a jeho patofyziologie. Terapiešoku, multiorgánové selhání. Péče o nemocného v šokovém stavu.6.Péče a ošetřování speciálních neodkladných stavů, kardiovaskulární oblast (ischémie myokardu,hypertenzní krize, plicní edém, embolizace plicnice, kardiogenní šok).7.Péče a ošetřování speciálních neodkladných stavů, neurologická postižení (porucha vědomí, cévnímozková příhoda, epileptický záchvat).8.Péče a ošetřování speciálních neodkladných stavů, poškození fyzikálními a chemickými vlivy,tonutí, akutní renální selhání, akutní otravy.9.Péče a ošetřování neodkladných stavů v těhotenství. Péče a ošetřování pacientů s akutnímiporuchami vnitřního prostředí.

Získané způsobilosti

Studenti po absolvování předmětu porozumí základům diagnostiky, systému kontinuálního sledování a léčbě nemocných s život ohrožujícími chorobami, úrazy a komplikacemi. Student získá poznatky o základní ošetřovatelské péči, tzn. vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související. Dokáže prakticky provést vybrané ošetřovatelské úkony a je schopen se orientovat v problematice monitorace v rámci intenzivní resuscitační péče.

Literatura

ŠEVČÍK, P. A KOL. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-203-X.FEDOR, M., MINARIK, M. A KOL. Intenzivní péče v pediatrii. Martin: Osveta, 2006. Počta, J. a kol. Kompendium neodkladné péče. Hussmann, J. Memorix - chirurgie. HANDL, Z. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitol. Brno: IDV PZ, 2000. ISBN 80-7013-291-4.KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha:Grada, 2002. Zeman, M. První pomoc. KOLEKTIV AUTORŮ. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada, 2009. PACHL, J. - ROUBÍK, K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých a dětí. UK Praha: Karolinum, 2003. KASAL, E. A KOL. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Praha: Karolinum,, 2004.

Požadavky

K zápočtu docházka na 80 %Zápočtový test: splnění 75%Ústní zkoušení: praktické provedení úkonu s ústní obhajobou

Garant

MUDr. Stanislav Machart

Vyučující

MUDr. Stanislav MachartPhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D.