Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Anorganická a analytická chemie - Bc. (ACA02E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACA02E - Anorganická a analytická chemie - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Otázky ke zkoušce - anorganická a analytická chemie Neznámý 30.06.2020 12:02 4

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit v potřebné míře středoškolské znalosti z obecné a anorganické chemie s důrazem na požadavky navazujících chemických a odborných předmětů a seznámit studenty s teoretickými základy analytických metod užívaných v zemědělství a potravinářství. Předmět rozšiřuje středoškolské znalosti z obecné chemie, zaměřuje se na stavbu atomu, chemickou vazbu, chemickou reakci a zákonitosti jejího průběhu, rovnováhy v roztocích elektrolytů a disperzní soustavy. V anorganické chemii je pozornost soustředěna na biogenní prvky a nejčastěji sledované anorganické kontaminanty. Nejvíce času je věnováno analytické chemii. Studenti získávají poznatky o analytickém systému, důraz je kladen zejména na odběr vzorků, jejich uchovávání, zpracování vzorků před vlastní analýzou a na zpracování výsledků včetně jejich interpretace. Studenti jsou dále seznamováni s teoretickými základy klasických a instrumentálních analytických metod. V rámci cvičení jsou studenti prakticky seznamováni s běžně rozšířenými metodami klasické analytické chemie a vybranými instrumentálními metodami využitelnými v zemědělské a potravinářské praxi. Laboratorní cvičení je doplněno semináří, ve kterých je procvičováno názvosloví anorganických sloučenin a základní chemické výpočty.

Osnova

PřednáškaÚvodElektronový obal atomuChemická reakceRovnováhy v roztocích elektrolytůDisperzní soustavy, rozdělení a charakteristikaChemie vybraných biogenních prvkůKovové prvky a jejich obecné vlastnostiÚvod do analytické chemieOdměrná analýza, princip, rozdělení, způsoby provedeníSrážecí titrační metodyInstrumentální analytické metody, rozděleníMetody založené na měření optických veličin - absorpční metody, refraktometrie, polarimetrieMetody založené na měření elektrických veličinSeparační metodyCvičeníBezpečnost práce v chemické laboratořiSeminář: Stechiometrické výpočty, vyčíslování oxidačně-redukčních rovnic, koncentrace roztoků a jejich ředěníPříprava roztoků o zadané koncentraci a jejich úprava ředěním podle výpočtuProcvičování výpočtů koncentrací roztokůGravimetriePříprava odměrných roztoků kyseliny sírové a hydroxidu draselného a jejich standardizaceSeminář- způsoby stanovení různých forem dusíkuSeminář: Elektrolytická disociace, hydrolýza solí, výpočty pH, titrační stechiometrieOxidačně- redukční titraceKomplexotvorné titační metodySrážecí titrační metodyOptické metodyElektrochemické metodyElektrochemické metody

Získané způsobilosti

Znalosti:Rozumí základním principům obecné chemie, zákonitostem chemických dějů a jejich vzájemných vztahů. Má přehled o systému chemických prvků a zná chemické vlastnosti vybraných prvků včetně struktury, vlastností a reaktivity jejich nejvýznamnějších sloučenin. Zná základní pojmy a metody kvalitativní a kvantitativní analytické chemie a rozumí teoretickým základům analytických metod běžně užívaných v zemědělství a potravinářství, chápe podstatu analytického systému. Ovládá názvosloví anorganických a komplexních sloučenin, umí sestavit jednoduché chemické rovnice a řešit základní chemické výpočty. Zná základní pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři.Dovednosti:Dokáže aplikovat vybrané základní poznatky z obecné, anorganické a analytické chemie v zemědělské praxi a současně umí uplatnit základní postupy běžné laboratorní praxe při experimentální činnosti v chemické analytické laboratoři. Realizuje chemické i numerické aplikace při řešení praktických úkolů v rámci analytické chemie. Je schopen zvolit vhodný analyticko-vzorkovací systém pro stanovení vybraných analytů v biologickém materiálu a realizovat jej podle standardních operačních postupů. Umí sestavit protokol o výsledku analytického stanovení.Kompetence - komunikace:Ovládá názvosloví anorganických sloučenin. Zná základní pojmy používané v obecné chemii a širší odbornou terminologii v oblasti kvalitativní i kvantitativní analytické chemie. Dokáže srozumitelně sdělovat informace, svoje myšlenky a konkretizovat problémy s použitím odborné terminologie v rozsahu daného předmětu.Kompetence - úsudek:Chápe nabyté vědomosti v širších souvislostech. Dokáže aplikovat získané poznatky při řešení konkrétních problémů v navazujících chemických a odborných předmětech a v zemědělské praxi. Na základě znalostí o průběhu základních chemických reakcí je schopen sestavit chemickou rovnici a řešit běžné chemické výpočty (stechiometrické výpočty, výpočet pH, koncentrace roztoků) potřebné v odborné praxi.

Literatura

ZákladníDolejšková, J., Marek, Z., Hejtmánková, A., Mader, P. 2000. Chemie I. Vybrané kapitoly z obecné, anorganické a analytické chemie. ČZU AF, Praha, 212 s. ISBN 80-213-0676-9Dolejšková, J. Hejtmánková, A., Pivec, V. 2002. Cvičení z chemie I. ČZU AF, Praha, 130 s. ISBN 80-213-670-XHubáček, J. a kol. 1988. Chemie pro vysoké školy zemědělské. SZN, Praha, 767 s. ISBN 07-062-88 03/06Vacík, J. 1986. Obecná chemie. SPN, Praha, 303 s. ISBN 14-475-86 03/6Greenwood, N.N., Earnshaw, A. 1993. Chemie prvků. Informatorium, Praha, 1610 s. ISBN 80-85427-38-9Vacík, J. a kol. 1995. Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha, 222 s. ISBN 80-85937-08-5DoporučenáKlikorka, J. a kol. 1994. Obecná a anorganická chemie. SNTL/ALFA, Praha, 592 s. ISBN 80-210-0867-9Gažo, J. a kol. 1974. Všeobecná a anorganická chémia. ALFA/SNTL, Bratislava, 766 s. ISBN 63-552-77Brown, G.I. 1982. Úvod do anorganické chemie. SNTL, Praha, 319 s. ISBN 04-611-82Jungrs, J.C. a kol. 1963. Chemická kinetika. ČSAV, Praha, 890 s. ISBN 21-062-63Malone, L.J. 2000. Basic Concepts of Chemistry. J.Wiley and Sons, New York, p.608. ISBN 047-13-22-474Jolly, W.L. 1991. Modern inorganic chemistry. McGraw-Hill, Inc., New York, p. 621 ISBN 0-07-032768-8McQuarrie, D. A., Rock, P.A. 1991. General Chemistry. W.H. Freeman and Company, New York, p. 536. ISBN 0716721325Komers, K. 1996. Základy koloidní chemie. Univerzita Pardubice, Pardubice, 63 s. ISBN 80-7194-045-3Vodrážka, Z. 1989. Fyzikální chemie pro biologické vědy. Academia, Praha, 565 s.Atkins, P.W. 1993. Physical chemistry. Oxford University Press, Oxford, p. 995.ISBN 0-19-855284-XDoležal, J. 1966. Analytická chemie pro pedagogické fakulty. SPN, Praha, 184 s. ISBN 16-919-66Holzbecher, Z. a kol. 1974. Analytická chemie. SNTL/ALFA, Praha, 500 s. ISBN 04-601-74Čůta, F. a kol. 1986. Instrumentální analýza. SNTL/ALFA, Praha, 287 s. ISBN 04-601-86Garaj, J. 1987. Fyzikalne a fyzikálno-chemické analytické metody. ALFA, Bratislava, 486 s.Pickering, W.F. 1971. Modern Analytical Chemistry. Marcel Dekker, Inc., New York, p. 599. ISBN 0-8247-1547-0Suchánek, M. 1997. Kvalimetrie 7. Validace analytických metod. EURACHEM-ČR, 129 s. ISBN 80-901868-2-3

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.