Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do regionalistiky - VSRR (EHE16E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EHE16E - Úvod do regionalistiky - VSRR, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Zápočtový test Neznámý 05.02.2018 23:54 75

Další informace

Cíl

Uvést posluchače do problematiky studovaného oboru. Předmět má orientační charakter s hlavním posláním představit regionalistiku jako interdisciplinární vědní obor. Důraz je kladen na návaznost přednášených témat ve cvičení uváděním příkladů (aplikací) a diskusí o konkrétních souvislostech územně prostorového uspořádání společnosti pod vlivem urbanizace (především v Evropě a České republice).

Osnova

PřednáškaRegionalistika - souhrnný a rámcový vědní oborRegionalistika, její odlišení a souvztažnost s regionalizací a regionálním hnutímRegion - základní pojem a objekt regionalistikySídla a jejich typy, osídlení, sídelní strukturaOsídlení, jeho vývoj a sídelní struktura v ČRUrbanizace - pojem, vznik a vývojUrbanizace v EvropěUrbanizace v prvním a třetím světěUrbanizace v zemích druhého světa a v ČRRegionalistika ve vztahu k veřejné správěRegionalistika ve vztahu k regionální politiceRegionalistika ve vztahu k regionálnímu rozvojiCvičeníVysvětlení struktury předmětu Úvod do regionalistikyRegionální hnutí - příklady v EvropěÚzemně prostorové a územně správní uspořádání - příklady v ČR a v EvropěSídelní typ město a venkovMěstské a venkovské regiony - příklady v ČR a v EvropěVeřejná správa a regionální politika v ČR

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají základní teoretické znalosti z oblasti geografie, demografie, ekologie, sociologie, ekonomie, věd o řízení a správě, které v jejich komplementaritě vyjadřují interdisciplinární charakter regionální vědy. Rozumí základním pojmům regionalistiky a souvislostem studia regionů jako geografických a sociálních prostorů. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších předmětech zařazených do studijního oboru. Absolventi se orientují v návaznostech regionalistiky s veřejnou správou, regionální politikou a regionálním rozvojem a mají představu o obsahu dalšího studia v těchto oblastech.Dovednosti:Absolventi dovedou své znalosti uplatnit v praktických aplikacích: především při shromažďování geografických, demografických a socioekonomických sekundárních dat a jejich analýze pro samostatnou práci v oblastech veřejné správy a regionálního rozvoje.Kompetence - komunikace:Mohou účinně spolupracovat ve skupinách/týmech a v partnerském vztahu s kvalifikovanými odborníky. Dokážou srozumitelně formulovat a sdělovat informace.Kompetence - úsudek:Jsou schopni tvůrčím způsobem uvažovat o problémech týkajících se stavu a vývoje regionů, posuzovat a rozvíjet své výkony, tvůrčím způsobem interpretovat dostupná data o regionech a rozhodovat se při řešení složitých situací regionů v kontextu širších společenských problémů.

Literatura

ZákladníAdamčík, S. Regionalistika, Regionální politika a veřejná správa. Opava Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 1997.Hudečková, H., Lošťák, M., Ševčíková, A. Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova. Praha ČZU v Praze 2006.Kolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.Mates, P., Wokoun, R. Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha Prospektrum, 2001.DoporučenáHendrych, D. Správní věda - Teorie veřejné správy. Praha ASPI Publishing, 2003.Horská, P., Maur, E., Musil, J. Zrod velkoměsta (urbanizace českých zemí a Evropy). Praha Paseka, 2002.Kolektiv autorů. Demografie (nejen) pro demografy. Praha Sociologické nakladatelství, 1998.Musil, J. Sociologie soudobého města. Praha Svoboda, 1967.Pomahač, R., Vidláková, O. Veřejná správa. Praha Nakladatelství C.H.Beck, 2002.Roubíček, V. Úvod do demografie. Praha CODEX Bohemia, 1997.Skokan, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava Repronis, 2004.Sýkora, L. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha Ústav pro ekopolitiku, 2002.Velký sociologický slovník. Praha Karolinum, 1996.

Požadavky

žádné

Garant

Ing. Jakub Husák, Ph.D.