Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ostry_test_PSE_2_a_3

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Ostrý test č. 2 1 Do dělení stresorů podle Evy Rheinwaldové nepatří stresory - ekologické 2 Do fází Obecného adaptačního syndromu nepatří fáze - útěková 3 Do rozlišení psychických jevů v obecné psychologii nepatří - sociální chování a učení 4 Fáze, kdy jedinec hledá vhodná řešení, přemýšlí nad problémem je nazvána - fáze inkubace 5 Fáze, kdy jedinec najednou pochopí podstatu problému a objeví řešení je nazvána - fáze iluminace 6 Hans Selye byl - zakladatel nauky o stresu 7 Inteligence má vrozenou složku, označovanou jako inteligence (použijte cizí termín) - fluidní 8 Jsou-li pro nás předměty v okolním světě ohrožující, odpudivé a snažíme se jim vyhnout, jde o - averzi 9 K souhrnnému označování povahových rysů osobnosti psychologie užívá dva termíny: charakter a - temperament 10 Když náhodně něco upoutá naši pozornost a všimneme si nějakých skutečností projevuje se pozornost - bezděčná 11 Ke správné realizaci pracovní činnosti, k bezpečnému řízení motorového vozidla je nutná pozornost - záměrná 12 Která z uvedených potřeb je součástí Maslowovy pyramidy potřeb - potřeba bezpečí 13 Které z uvedených charakteristik popisují osobnost typu B dle Friedmana a Rosenmana - rozvážná klidná uvolněná osobnost, hrozí ji menší riziko stresu a srdečných chorob 14 Které z uvedených potřeb uvádí ve svém výčtu Madsen? - primární motivy, afektivní motivy, sekundární motivy 15 Které z uvedených typů uvádí I.P.Pavlov jako typy VNČ? - silný vyrovnaný pohyblivý typ, silný vyrovnaný nepohyblivý typ, silný nevyrovnaný typ 16 Mezi autory výroků v seznamech známého "Winner-Loser testu" nepatří - C.G.Jung, S. Freud 17 Mezi fáze tvůrčího procesu dle H. Poincaré patří - příprava, inkubace, verifikace 18 Mezi obranné mechanismy používané při stresu a zátěži nepatří - inkubace 19 Mezi překážky, zdroje frustrací, nepatří - latentní překážka, anticipační překážka 20 Mezi příznak posttraumatické stresové poruchy nepatří - stresové reakce a stresory 21 Mezi psychické procesy nepatří - pozornost 22 Náchylnější ke stresu je nejvíce osobnost typu - A 23 Obecné rozložení vnitřních dispozic v lidské populaci matematicky vyjadřuje křivka nazývaná - Gaussova 24 Pojem vědomí v psychologickém slova smyslu, podle Balcara, nezahrnuje - uvědomování si nevědomých obsahů 25 Posttraumatická stresová porucha se též nazývá - katastrofický syndrom 26 Poznávací systém, který je charakterizován celostním přístupem, lidé vnímají celkový dojem, více se zapojují do okolí, nechají se vtáhnout mezi ně, nechávají se více ovlivnit a prožívají svět i problémy ostatních. Tento styl poznávání se nazývá …. Styl - globální 27 Pozornost je z fyziologického hlediska označována jako stav - aktivace 28 Před první světovou válkou měřil inteligenci u větší skupiny dětí - Binet 29 Při stresu nedochází k - ani jedna z variant (a, b, c) nelze vybrat, ke všem totiž dochází 30 Příčinou mnoha nedorozumění a nepřátelského jednání zvláště mezi odlišnými skupinami bývají - předsudky 31 Schopnost pohotově přizpůsobovat a užívat svoje vědomosti a zkušenosti v nových situacích se označuje termínem - flexibilita 32 Stadium, kdy se zkouší, zda je nalezené tvůrčí řešení vhodné v praxi, se označuje termínem - fáze verifikace 33 Temperament je obecná vlastnost duševní dynamiky jedince a nemá - vlastní zážitkový obsah 34 Termín afiliace neoznačuje - umožňuje kontrolu a řízení jedincova jednání, je spojena s temperamentem, tvoří motivační složku osobnosti 35 Tlak ke konformitě a odmítání odlišností - potlačuje vlastní tvořivost 36 V každé situaci proběhne automaticky hodnocení, zda je situace pro jedince pozitivní nebo negativní, jde o - kognitivní hodnocení 37 Z psychologického hlediska osobnost není - vynikající jedinec Ostrý test č. 3 1 Celkovým držením těla (postoji) se zabývá - posturologie 2 Dělení na skupinu formální a neformální se používá u skupiny - malé sociální 3 Dlouhý upřený pohled bývá v neverbální komunikaci často interpretován jako - agresivity 4 Dýchání je základní technika mluveného projevu cizím slovem řečená - respirace 5 Haló efekt je efekt - prvního silného dojmu 6 Haptika patří do komunikačních prostředků - taktilních 7 Haptika se zabývá - doteky 8 Ilustrátorům se jinak říká gesta - taktující 9 Implicitní teorie osobnosti je - laická chyba v sociální percepci 10 Je pravdivý výrok, že oportunní konformitě jedinec se skupinou souhlasí, ale navenek se tak nechová? - ne 11 Kategorizovaná pojetí druhých lidí, která umožňují laicky psychologickou identifikaci osob nazýváme sociální schémata - osob 12 Kontrakonformní typ chování je - druh nekonformního chování 13 Malá sociální skupina, ke které jedinec skutečně přísluší se nazývá - členská 14 Mezi formy komunikace patří komunikace verbální, nonverbální a - metakomunikace 15 Mezi gesta nepatří - iluminátory 16 Mezi chyby ze strany příjemce při verbální komunikaci nepatří - nerespektování zpětné vazby 17 Naslouchající při verbální komunikaci by měl zrakem sledovat mluvčího z - 80-90% 18 Podle míry a způsobu ztotožnění se se skupinou můžeme rozdělit chování jedince na - konformní a nekonformní 19 Pokud jedinec aktivně odporuje skupině, projevuje se výrazně negativisticky, nepřátelsky a vzdorovitě, můžeme jeho chování charakterizovat jako - kontrakonformní typ 20 Při charakterizování mimiky můžeme obličejovou část rozdělit na zóny - tři 21 Rodina je z hlediska dělení malé sociální skupiny příkladem skupiny - neformální 22 Řešení konfliktu v sobě zahrnuje - všechny 3 odpovědi (a,b,c) jsou správně 23 Schopnost vcítit se do druhého člověka, vžít se do jeho situace nazýváme - empatií 24 Skupinové normy jsou pro všechny členy skupiny - závazné 25 Sociální pozice je - místo každého jedince ve struktuře společnosti 26 Sociální schémata, týkající se spíše formálních pravidel jsou - procedurální sociální schémata 27 Sociální status je - relativní výška sociální pozice 28 Specifickým lidským prostředkem dorozumívání je - řeč 29 V problematice sociální kognice rozlišujeme několik sociálních schémat. Které z následujících tam n

Témata, do kterých materiál patří