Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
testy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminář z anorganické chemie I. – 1. A 1. Charakterizujte vazebné schopnosti vodíku2. Popište princip přípravy plynů v Kippově přístroji (schematicky ho i nakreslete)3. Nakreslete elektronový strukturní vzorec aniontu disíranového S2O72- a určete oxidační stavy atomů S a O4. Formulujte periodický zákon a popište členění dlouhé formy periodické tabulky5. Jak se získává těžká voda D2O?6. Jak lze připravit atomární vodík? Popište rozdíly v chování H a H2.7. Napište vzorce sloučenin: Fluorid chlorosylu Amid barnatý Kyanid kobaltnatý Síran tetramethylamonný Bromid hydrazinia8. Pojmenujte: H2MoO4 LiHC2 NO2F Rb2S2O7 P2O72- Seminář z anorganické chemie I. – 2. C 1. Jaké produkty vznikají při spalování alkalických kovů na vzduch?2. Které sloučeniny vápníku jsou běžně v praxi využívány a jak se vyrábějí?3. Jak se vyrábějí hydroxidy alkalických kovů?4. Jak barví plamen těkavé sloučeniny alkalických kovů?5. Které z prvků s-bloku jsou biogenní?6. Charakterizujte acidobazické vlastnosti oxidů prvků 2. skupiny PS.7. Vysvětlete podstatu krasových jevů.8. Napište vzorce sloučenin: Disulfid lithný Jodid ethylhořečnatý Hydrogendifluorid amonný Peroxid strontnatý Bromid fosforylu9. Pojmenujte: Be4O(NO3)6 K2S6 P4O6 Rb2Cr2O7 MnS2O3· 5 H2O Seminář z anorganické chemie I. – 3. A 1. Napište rovnice dvou reakcí vhodných pro přípravu doboranu.2. Jaké částice se tvoří deprotonizací kationtu[Al(H2O)6]3+3. Jakým způsobem uplatňuje kyselina trihydrogenboritá svou kyselou funkci vůči silným hydroxidům?4. Jak se technicky vyrábí kyanovodík (uveďte rovnici)?5. Jak se průmyslově vyrábí hliník?6. Jaké produkty lze získat termickou dehydratací kyseliny orthoborité?7. Jak se vyrábí a správně podle českého názvosloví nazývá močovina?8. Napište vzorce sloučenin: Chlorid-chlornan vápenatý Oktasilan Křemičitan disodný Kyanatan olovnatý Trithiocíničitan lithný9. Pojmenujte: B5H7 (včetně strukturní předpony) AlO(OH) K2FeO4 HNCO KNCS Seminář z anorganické chemie I. – 4. B 1. Jak se laboratorně připravuje a technicky vyrábí amoniak?2. Jak lze připravit oxidy dusný a dusičný?3. Popište rovnicemi přípravu hydrazinu a charakterizujte jeho acidobazické vlastnosti.4. Co jsou to siloxany a silazany a k čemu se využívají?5. Jaké je chemické složení vodního a křemenného skla?6. Jak reagují CCl4 a SiCl4 s vodou a proč?7. Jak vzniká a jaké požití má silikagel?8. Napište vzorce sloučenin: Fluorid perchlorylu Hydrogensíran hydrazínia (2+) Thiokyanatan thallný Hexafluorofosforečnan sodný Tetrajoddifosfan (strukturní vzorec)Pojmenujte: H6TeO6 (NH2)2P(O)(OH) NOBr Rb2S406 Pb3O4 HOCN

Témata, do kterých materiál patří