Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Rozmnožování a dedičnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozmnožování a dědičnost NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ ORGANISMŮ Platí pro Jednobuněčné organismyNižší rostlinyOjediněle nižší živočichové - Nový jedinec vzniká z oddělené části rodičovského organismu - z buněksomatických -> doroste tedy do obvyklých rozměrů a organizace - Organismus je zcelashodný s rodičem - Opakovaným nepohlavním rozmnožováním lze získat množinu shodných jedinců =KLON Způsoby: U jednobuněčných organismů Buněčné dělení ->mitózaPučení U mnohobuněčných organismů Pomocívýtrusů -> houbové sporyVegetativními orgány-> rostlinné výhonky, oddenky, hlízy, cibule…SchopnostregeneraceŘízkování -> rostlinyFyziparie -> žahavci, hlísti POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ ORGANISMŮ - Dokonalejší organismy rostlinné i živočišné - Specifické pohlavní orgány - Vzniká jedinec vybaven souborem genů, který je kombinací 50% genů matky a 50% genů otce - Zajištujeproměnlivost jedinců druhu Rodozměna = metageneze- střídání generace pohlavní a nepohlavní Buněčný cyklus -děje probíhající postupně v buňceod konce jednoho dělení do konce druhého dělení Mitageny– látky vyvolávající buněčné dělení Generační doba buňky - délka trvání buněčného cyklu – při nedostatku živin v prostředí seprodlužuje Vývoj – gamety, zygota, zárodek Gamety Pohlavní buňky Tvorba v pohlavních žlázách Vyvíjejí se ze somatických buněk zárodečného epitelu Zygota Vzniká splynutím 2 gamet Zárodek= embryo Vzniká celou řadou mitotických dělení Fáze: G0 - V této fázi se nacházejí trvale zablokované buňky –gangliové(nervové) G1 - Buňka roste - Probíhá proteosyntéza - hlavní kontrolní uzel S= syntetická - Zdvojuje se DNA - Syntéza bílkovin pro stavbu chromozomů G2 - Kratší fáze M = mitóza - Nejvýraznější změny Fáze buněčného cyklu: Interfáze= G1, S, G2 dochází k replikaci CH Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 1: Homologní chromozómy při mitóze (nahoře) a meióze (dole) 4 fáze mitózy Mitóza - zajištuje, že obě dceřiné buňky budou mítpřesné kopie všech chromozomů buňky mateřské =vznikají 2 rovnocenná dceřiná jádra, 2 diploidní buňky Meióza -Somatická buňka zárodečného epitelu se dělí bezprostředně2x po sobě, přičemž se jenjednou zdvojují chromozomy Zárodečný epitel = zvláštní tkáň v pohlavních žlázách - obě dělení se překrývají - vstupují2n buňky -> vystupují4 dceřiné buňky1n – redukce počtu chromozomů na půlku -v důsledku crossing-over dochází k rekombinaci CH Fáze (jmenují se stejně jako u mitózy): Profáze - oproti profázi II je mnohem komplikovanější a dělí se na 5 stadií: Leptotenní stadium- dochází ke spiralizaci vláken DNA a diferenciaci chromozómů.Zygotenní stadium- homologické chromozomy (chromozomy jednoho páru) se přibližují k sobě a za pomoci speciální bílkoviny se spojují v tzv. bivalent nebo gemini.Pachytenní stadium, kdy chromozomy dokončují spiralizaci a bivalenty jsou pozorovatelné jakožto tzv. tetrády (čtyřchromatidové komplexy). Nesesterské chromatidy se přitom proplétají a dochází ke vzniku chiazmat (uzlíků). V této fázi dochází k tzv. crossing-overu, kdy se rekombinují části homologických chromatid.Diplotenní stadium, při kterém se uvolňují bílkovinné vazby mezi homologickými chromozomy a dochází k jejich postupnému oddalování. Vzniklé uzlíky mezi nehomologickými chromatidami jsou stále spojené.Diakineze, během níž dochází k přeuspořádání a rozchodu homologických chromozomů. Chiazmata se posunují na konec chromatid kde zanikají (terminalizace chiazmat). Metafáze(CH pozorovatelné mikroskopem)Anafáze(CH pozorovatelné mikroskopem)Telofáze Dělení v meióze: Redukční dělení - Replikace molekul DNA + navazujícízdvojování chromatid - První dělení Chromatida = základ chromozomu Ekvační dělení - Párové chromatidy se rozestupují do obou vznikajících buněk po jedné - V buněčném cyklu se chromatidy zdvojují v interfázi Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC2: Spermiogeneze a oogeneze spermatogonie Segregace, kombinace a rekombinace chromozomů Probíhá při spermatogenezi a oogenezi –probíhá v anafázi meiózy Segregace chromozomů v meióze - z každého chromozomového páru se může dostat do gamety buď chromozom původu otcovského, nebo chrom. původu mateřského - se stejnou pravděpodobností Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC3: Segregace chromozomů a vytváření vzájemných kombinací spermie V důsledku segregace je každá gameta vybavena jednou sadou chromozomů (haploidní) – v každé gametě je jiná kombinace chromozomů mateřských a otcovských – a tudíž jiná směs mateřských a otcovských genů (vždy o stejném počtu) =kombinace chromozomů Rekombinace chromozomů - je zajištěnameiózou v profázi I - v průběhu prvního meiotického dělení si mohou oba chromozomy (otcovský a mateřský)vyměnit určité své části – s nízkou pravděpodobností - je nutné, aby chromozomy tvořily tzv. bivalent (chromatidy jsou po své celé délce k sobě vzájemněpřiloženy, chromatidy jsouzdvojeny,centromery dosud nejsou spojeny) Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC4: Crossing over - chromozomy bivalentu si vyměňují části svých “nesesterských“ chromatid - tento proces se nazývápřekřížení (crossing-over) homologických chromozomů Chaizma – místo, kde k překřížení došlo – může vzniknout kdekoliv SLOVNÍK homologní chromozomy chromozomy jednoho páru heterologní chromozómy chromozomy různých párů sesterské chromatidy chromatidy jednoho chromozomu nesesterské chromatidy chromatidy různých chromozomů Organizátor jadérka – oblast chromozomu, v níž jsou soustředěny mnohonásobně zmnožené geny pro tvorbu ribozómové RNA. Odpovídá za vznik jadérka (nukleolu) –jadérko je na něj vázáno Jadérkoje místem syntézyrRNA Mikrotubulus –základní stavební prvekcentriolů (Z centrioly vychází mikrotubuly. Funkce centrioly však není zcela zřejmá, protože např. rostliny se bez ní obejdou), bičíků, dělícího vřeténka

Témata, do kterých materiál patří