Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11. Ontogeneze rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. ONTOGENEZE ROSTLIN - KLÍČENÍ, RŮST A VÝVOJ ROSTLIN, DÉLKA ŽIVOTA ROSTLIN • ontogeneze neboliindividuální vývoj zahrnuje období od splynutí pohlavních buněk (zygota) až do smrti rostlinné• je charakterizována kvalitativními změnami ve stavbě, látkové• během vývoje rostliny se uplatňujívlivygenetické avlivyvnějšíhoprostředí• během ontogenetického vývoje prochází rostlina jedním nebo několikaobdobími vegetačního klidu, kterése nazývajídormance- rostlina zastavuje svůj růst a snižuje metabolickou aktivitu; charakteristická např. pro pupeny, semena nebo hlízy; ovlivněna předevšímfytohormony; navození způsobujekyselina abscisová,ukončenígibereliny 1. RŮST • charakterizovánnevratným zvětšováním rozměrů i hmotnosti• způsobenbuněčným dělením ivlastním růstem buněk; uskutečňovánčinností meristému (dělivých pletiv) RŮSTOVÉFÁZE • zahrnují základní růstovézměny, kterémůžeme pozorovat u orgánů, pletiv i buněk v• jednotlivéfáze na sebe navazují 1. zárodečná(embryonální) fáze • dochází k intenzivnímu dělení buněk dělivých pletiv a k nárůstu cytoplazmy (přibývání živé• velký nárok na příjem vody; probíhá předevšímv meristému• intenzivní zárodečná růst nastává takénapř. v místěporaněnírostliny (vznikají tak novébuňky, kteréránu zacelují) 2. prodlužovací(elongační) fáze • klesá rychlost buněčného dělení,zvětšuje se objem buněk,buněčná stěna se rozrůstá do plochy (velký nárok na příjem vody), vznikajívelkécentrální vakuoly 3. rozlišovací(diferenciační) fáze • buňky sestavebně i funkčnědiferencují, vznikajípletiva a org• buňky nabývají svého konečného tvaru, velikosti a funkce FAKTORY RŮSTU Vnější faktory •světlo- je nezbytnépro fotosyntézu, při nedostatku světla dochází u rostlin k tzv.etiolizaci = rostliny mají bledě žlutou barvu, málo vyvinutá mechanickápletiva a výrazně prodloužené•teplota- u většiny rostlin probíhá růst v teplotním rozmezí 5 - 40oC; pro každý druh existujeteplotníoptimum, při které•voda- nezbytná zejména v zárodečnéa prodlužovací růstovéfázi; dostatečný obsah minerálních živin p•živiny•faktory zpomalující růst -znečištění prostředí, UV paprsky Vnitřní faktory •rostlinnéhormony (fytohormony)- organickésloučeniny; syntetizovanév určitých pletivech vyšších rostlin (z místa vzniku se dostávají do jiné části rostliny vodivými pletivy); jsou účinnéuž v nízkých koncentracích;rozlišujeme: a) aktivátory• patří sem např.auxiny (podporují prodlužovací růst buněk, tvorbu adventivních kořenůa děleníkambia),gibereliny (urychlují růst rostlinných orgánů, podporují klíčení semen) nebocytokininy (urychlují buněčnédělení, zakládání a vývoj pupenů) b) inhibitory• patří sem např.kyselina abscisová(zpomaluje růstovéprocesy, navozuje u rostlin odpočinek = dormanci, urychluje opad listů a plodů) neboethylen (zpomaluje růst kořenůa stonků a reguluje opad listů, květů a plodů a dozrávání) • k vnitřním faktorům patří takénapř. anatomická stavba orgánů nebo dědičnévlastnosti rostliny PERIODICITA RŮSTU • růst rostliny není stejnoměrný, kolísá podle různých podmínek prostředí během dne a noci, stejně jako roku Denníperiodicita • nejvíce se uplatňují změny osvětlení, teploty, vlhkosti a rozdíly v přísunu minerálních živin•ve dne•v noci - více auxinů a cytokininů rychlejší růst Ročníperiodicita • je podmíněna změnou podmínek (teplota, dé• střídá sevegetační období (období růstu) aobdobí vegetačního klidu (dormance) CELISTVOST ROSTLINNÉHO TĚLA • především v důsledkurůstových korelací aregenerace Růstovékorelace •vzájemnévztahy mezi orgány rostlin změna jedné části rostliny působ• cílem jeznovuobnovení rovnováhy, která byla porušena (např. zaštípnutí hlavního kořene podpoří růst postrann•korelační vztahy jsou uskutečněny prostřednictvímfytohormonů Regenerace •obnovení opotřebovaných nebo poškozených částí těla rostliny, významnýzpůsob obrany• umožňuje vegetativní rozmnožování rostliny řízky 2. VÝVOJ, KLÍČENÍ, ŽIVOT ROSTLIN VÝVOJOVÉFÁZE •embryonální-vývojembrya•vegetativní- začíná klíčením semene, pokračuje tvorbou vegetativních orgánů; rostliny se v této vývojovéfázi mohou rozmnožovat pouze nepohlavně;klíčení•dospělost- rostliny jsou schopnyrozmnožovatsepohlavně, tvoří se pohlavní buňky nebo výtrusy•stárnutí- převažujíkatabolické (rozkladné)děje; jednotlivéorgány odumírají; rozmnožování je zastaveno ŽIVOTNÍ CYKLUS • trvání života rostliny od jejího vzniku po její odumření Rozdělení rostlin podlédélky a povahy životního cyklu Jednoleté •běhemjednohoroku• nepříznivézimní období přežívajív podoběsemen• např. fazol Víceleté• pokud cyklus trvá 2 roky, nazývají se rostlinydvouletky (např. mrkev) Vytrvalé(pereny)• žijívíce vegetačních období• vytrvalémohou být ibyliny přečkávající zimu v podoběoddenků,hlíz,cibulí nebokořenů (např. kosatec)nebodřeviny, jejichž nadzemní část neodumírá pozn.efeméryozimy = rostliny, kterévyklíčí na podzim, přezimujía další jaro pokračují v růstu, vytvářejí plody a odumírají (např. ozimý ječmen) FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ROSTLIN Teplota • např.jarovizace = účinek nízkých teplot vyvolávající kvetení Světlo •fotoperiodismus - schopnost organismu rozlišit světlo a tmu a přizpůsobit se jejich rozdílnédé• podle nároku na délku osvětlení se rostliny rozdělují na: a) krátkodenní• ke kvetení potřebujíkrátkou světelnou periodu (obvykle do 12 hodin) adostatečně dlouhý čas tmy• např. rostliny kvetoucí na jaře nebo na podzim (tulipán) b) dlouhodenní• ke kvetení potřebujídlouhédenní osvětlení• např. rostliny kvetoucí v létě (kopretina) c) neutrální• kvetou za libovolnéfotoperiody (= délka denn• např. sedmikráska 3. POHYBY A DRÁŽDIVOST POHYBY ROSTLIN • změna polohy rostlinné• jsou projevemdráždivosti rostlin• pohyby rozdělujeme nafyzikální avitální PŘEHLED POHYBŮ ROSTLIN FYZIKÁLNÍ HYGROSKOPICKÉ KOHEZNÍ EXPLOZIVNÍ VITÁLNÍ LOKOMOČNÍ(taxe) OHYBOVÉ indukované tropismy nastie autonomní pozn. kromě pohybů v tabulce (aktivní pohyby) existují taképasivní pohyby způsobenénapř. působením vody nebo větru (rozšiřování semen) Fyzikální pohyby • fyzikální pohyby vykonávajíživéi odumřelé části rostlin Hygroskopické• založ

Témata, do kterých materiál patří