Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13. Systém rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (229,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. SYSTÉM ROSTLIN ŘÍŠE PODŘÍŠE NADODDĚLENÍ ODDĚLENÍ TŘÍDA (Plantae) NIŽŠÍ ROSTLINY červené řasy zelené řasy zelenivky spájivky trubicovky parožnatky VYŠŠÍ ROSTLINY mechorosty játrovky mechy plavuně KAPRAĎOROSTY přesličky kapradiny SEMENNÉ ROSTLINY cykasy nahosemennérostliny jinany jehličnany krytosemennérostliny dvouděložné jednoděložné 1. PODŘÍŠE - NIŽŠÍ ROSTLINY •eukaryotické, převážněautotrofní• jejich tělo tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka, u kterénedochází k diferenciaci pletiv• řadíme sem pouzeřasy- skupina morfologicky velmi různorodých organismů; nepředstavují jednotnou fylogenetickou skupinu, ale samostatnévývojové• v chloroplastech obsahujíchlorofyl a + některý z dal• žijí zpravidla vevodnímnebovlhkém prostředí• jsouvýznamnými producenty organickéhmoty ve vodním prostředí, jsou součástí fytoplanktonu VÝZNAM • potrava živočich• využití jako paliva, výroba hnojiv STAVBA TĚLA • tělo je tvořenoustélkou (thallus) bez cévních svazků Typy stélek•monadoidní(bičíkatá) - jednobuněčná, jednojaderná, na předním konci nese bičíky a často i světločivnou skvrnu, krytá pelikulou nebo buněčnou stěnou (krásnoo•rhizopodová(měňavkovitá) - jednobuněčná, jedno nebo mnohojaderná, bez buněčnéstěny, pohybuje se pomocípano•kokální•trichální•sifonální(trubicovitá) - vláknitá či vakovitá, většinou tvořena jednou mnohojadernou buňkou (některé•sifonokladální•pletivná- nejdokonalejší pletivnéstélky jsou rozlišeny na rhizoidy (připevňují řasu k podkladu), kauloid a listovitéfyloidy; připomínají vegetativní orgány vyšších rostlin, lišíse však původem i vnitřní stavbou ROZMNOŽOVÁNÍ Vegetativně•dělením (jednobuněčné řasy),rozpadem kolonií nebomnohobuněčných stélek Nepohlavně• nepohyblivými (aplanospory) nebo pohyblivými (zoospory)sporami• za příznivých podmínek Pohlavně•spojenímdvougamet (haploidních pohlavních buněk) vznikajících v gametangi• za zhoršených podmínek (např. při nízké•izogamie- spojením izogamet, tj. vzhledově i velikostně stejných gamet li•anizogamie•oogamie- spojení výrazně větší nepohyblivésamičí gamety (vaječnébuňky, oosféra) s menší samčí • pouzeu ruduch a zelenýchřas se sporofyt (diploidní generace) vyskytuje jako samostatná rostlina dochází ke střídánígenerací - k rodozměně ODDĚLENÍ: ČERVENÉ ŘASY (RUDUCHY) • obsahujíchlorofyl aachlorofyl d, červenébarvivofykoerytrin, modrýfykocyanin akarotenoidy• většinoumnohobuněčnéorganismy s vláknitounebopletivnou stélkou Význam• využívajíse k přípravěpokrmů, zdrojléčivýchlátek aagaru (agar je produkt získaný z mořskýchřas jejich vyluhováním v horkévodě; jeho hlavnísoučástíje polysacharid agaróza; agar tvořígely a používáse v potravinářství nebo k přípravě živných půd pro pěstovánímikroorganismů v mikrobiologii) Rozmnožování• rozmnožují sedělením,rozpadem stélky, nepohyblivýmivýtrusy nebo složitýmoogamickýmrozmnožováním Zástupci•potěrkažabí símě- žije v našich vodách ODDĚLENÍ: ZELENÉ ŘASY • obsahujíchlorofyl a achlorofyl b,karoten,xantofyly (nepřekr• sladkovodníi mořské Význam• modelovéorganismy prostudium fotosyntézy,potravinářská barviva a krmiva Rozmnožování• rozmnožují sedělením stélky, pohyblivýmizoosporami nebopohlavně (izogamicky, anizogamicky, oogamicky) TŘÍDA: ZELENIVKY • majíjednobuněčnou nebomnohobuněčnoustélku• žijísamostatně nebo v koloniích Zástupci•váleč koulivý- tvoříkolonie•koulenka- tvoříkolonie•zrněnka obecná•kadeřnatka- tvoří vláknitéstélky TŘÍDA: SPÁJIVKY • jednobuněčnénebo mnohobuněčnés nevětvenou vláknitou sté• rozmnožují sepohlavně tzv.spájením (konjugací) - splývají celéprotoplasty vegetativních buněk za vzniku tlustostěnnézygospory; mohou se rozmnožovat takénepohlavně (dělením nebo rozpadem stélky) Zástupci•šroubatka- v buňkách má šroubovitě stočenéchloroplasty TŘÍDA: TRUBICOVKY • sifonokladální nebo trubicovitésté• žijí převážně v mořích, méně často ve sladkých vodách Zástupci•žabí vlas- nejhojnější sladkovodní trubicovka TŘÍDA: PAROŽNATKY •nejvýšeorganizovanáskupina zelených• vzpřímená pletivná stélka -kauloid (část těla), fyloidy (lístečky) arhizoidy (příchytná vlákna), často prostoupenáCaCO3 (uhličitan vápenat• rozmnožují serozpadem stélky nebooogamicky• žijí převážně ve sladkých neznečištěných vodách Zástupci•parožnatka 2. PODŘÍŠE - VYŠŠÍ ROSTLINY •eukaryotické, předevšímautotrofnímnohobuněčné• dokonalávodivápletiva• přešly z vody souš -pevnější stavba těla Přizpůsobeny životu na souši •pevnější stavba těla•kutikula•kořeny•cévní svazky - zabezpečujítransport látek z kořenů do ostatních•průduchy - dýchání rostliny Stavba těla • tělo vyšších rostlin (kormus) tvoří -kořen, stonek alisty• pouze u mechorostů je zachována úroveň sté• první vyšší rostliny, kteréosídlily souš (ryniofyty), neměly ještě pravékořeny ani listy a středem stonku procházel primitivní cévní svazek ODDĚLENÍ: MECHOROSTY • začaly se vyvíjetpřed 400 miliony lety v devonu ve dvou paralelních větvích daly základ dnešním dvěma t• zpravidla jsouvýtrusné, nejčastějivlhkobytné• v životním cyklu převažujegametofyt• majínedokonalécévní svazky nebo jsoubez cévních svazků•chlorofyl A a B• zásobní látkou může být škrob Význam• zadržují vodu a vyrovnávají tak odtokové• tvorba rašeliny (rašeliník) Stavba těla• tělo mechorostů je tvořenostélkou-lupenitá -většina játrovek (pouze s příchytnými vlákny = rhizoidy) neborozlišená na lodyžku (kauloid) s lístky (fyloidy) a připevněna k podkladu příchytnými vlákny (rhizoidy) Rozmnožování• k oplození vaječnébuňky spermatozoidem docházíve vodném prostředí• typická jevýrazná rodozměna: -gametofyt (haploidní): jednobuněčnýhaploidní výtrus vyklíčí zelený prvoklíček vyrůstá mechová rostlinka nesoucí pohlavní orgány (samčí paletky, samičí zárodečníky) -sporofyt (diploidní): základem je zygota vznikající spojením pohlavních buněk vyvíjí se štět s tobolkou v tobolce vznikají redukčním dělením výtrusy po dozrání výtrusů sporofyt odumírá (během svéexistence je vyživován gametofytem) TŘÍDA: JÁTROVKY • gametofyt je lupenitý nebo rozlišenýna lodyžku a lístky, bez středního žebra Zástupci•porostnice mnohotvárná TŘÍDA: MECHY Zástupci•ra

Témata, do kterých materiál patří