Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25.Česká poválečná literatura do roku 68

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (130 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25)Česká poválečná literatura do počátku 70. let Společenská situace 1945 – 48 - pocity radosti z osvobození, zpočátku optimismus, ale velmi brzy nastupuje „boj" o charakter kultury i státu. Komunisté se začali velice tvrdě prosazovat, připravují půdu Únoru 48. trh zaplaven sovětskou literaturou (povrchní, zjednodušenou) jsou prosazováni autoři loajální k SSSR prosazovány tvůrčí metody tradiční až nevýrazné zavrhováni autoři s originálním přístupem ke světu, experimentující objevují se ale i protesty proti všem zjednodušujícím tendencím, schematismu, proti tomu, aby komunisté vládli v literatuře, ale vše ukončeno a „vyřešeno" Únorem. (Klement Gotvald prezident) - znárodňování, pronásledování (zatýkání, zabíjení) nepohodlných lidí i spisovatelů 1948 - 2. pol. 50. let Únor zasáhl českou lit. velice těžce - kulturní pohroma. V 50. ( ale i v 60. a 70.) letech oficiální produkce s velkými výkyvy - podle bdělosti KSČ a podle mezinárodní situace. jednostranná orientace na SSSR. zastaveny všechny nekomunistické časopisy. velká emigrace (Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Egon Hostovský,..) - autoři z paměti národa „vymazáni" ( T.G.Masaryk, E.Beneš, R.Medek, vynikající historik Jos. Pekař,... - autoři mají problémy ( Seifert, Holan, Hrubín,...) - Řada politických procesů, věznění ( Edvard Valenta, švagr K. Čapka Josef Palivec (na 10 let)), velký proces s katolickými autory, kte;ří pak byli vězněni v průměru 8 let ( mnozí i více, Zahradníček, Křelina, Bedřich Fučík,...) 2. pol. 50.let a 1. pol. 60.let režim a politická moc několik otřesů : XX. sjezd KSSS - Chruščev - kritika kultu osobnosti = první veřejná kritika a odhalení stalinského režimu - v Praze pohyb a oživení zejména mezi inteligencí a studenty. Potom pád Chruščeva - opět nápor proti obrodnému proudu, ale proces uvolnění přesto pokračuje. 1963 - Kafkovská konference - velmi důležitá, s hojnou mezinárodní účastí - otevřeně položen důraz na nezbytnost svobody a na právo umělce na tvůrčí experiment 1967 - IV.sjezd Svazu spisovatelů = téměř otevřený konflikt s vládnoucí mocí, otevřená kritika dosavadního vývoje a řízení kultury, kritika 50. let - např. Milan Kundera, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík. Někteří autoři, ale ostře brání KS, někteří vystupují smířlivě. Celkově však oživení, rozšiřuje se vydávání časopisů, rozšiřuje se prostor pro diskusi. K novému rozdělení kulturní fronty dochází koncem 60. let, nová situace nastává počátkem 70. let - blíže viz mat. ot. č. 27 srpen 1968 slibný rozvoj kultury, která se začínala zařazovat důstojně do kulturního dění evropského i světového, bylnásilně přerušen.v Čechách začíná dvacetileté období tzv.normalizace. nastalo období politické a občanské nehybnosti bezprostřednídůsledky pro literaturu tragické: - proti všem spisovatelům, kteří se odvážili nepřizpůsobit se novým pravidlům hry, byla podniknuta tvrdá opatření : zákaz publikování, postihy (vězení)absolutní ovládání všech publikačních možností komunisty Situace v próze, poezii, dramatu P R Ó Z A : těsně po 2.sv. válce: vycházejí prácezapočatéještě za okupace - jinotajné a psychologické, - Olbracht - Dobyvatel prózys tematikou války a osvobození - většinou krátké útvary: Jan Drda Vystudoval filozofickou fakultu Pracoval jako šéfredaktorLidových novin, později se stal předsedouSvazu spisovatelů Od 60. let odmítá všechny funkce, jako protest proti příjezdu sovětských vojsk na naše území Píše především tvorbu pro děti Využívá lidové pohádky a upravuje si je po svém, vyzdvihuje v nich lidskou modrost Hrátky s čertem ( Jinotaj – vítězství nad fašizmem = vítězství nad čerty ) Němá barikádaPovídka: Vyšší princip - omlouvá atentát na Hendricha, profesor latiny přezdívaný Vyšší princip. Tří žási z jeho třídy jsou popraveni za schvalování atentátu na Hendricha. Profesor má třídě vysvětlit proč neměli pravd. Místo toho řekne třídě: „vražda na tyranu, není zločin“ Hrdina Hlídače dynamitu – umře on i jeho žena. Nechá vybouchnout dynamit v hrnci na kamnech. Všichni jsou mrtvi. Julius Fučík Pocházel z dělnické rodiny Byl členem komunistické strany Vystudoval žurnalistiku, poté pracoval jako redaktorRudého práva Během okupace pracoval v ilegalitě, v roce 1943 byl zatčen gestapem a popraven Reportáž psaná na oprátce-Reportáž psaná formou deníku, je o jeho zatčení a pobitu ve vězení.Napsal jí ve vězení na tzv. motáky (lístky které vynášel dozorce Kolínský)Kniha byla vydána po Fučíkově smrti jeho ženou. První úplná verze vyšla v r. 1994 dříve byla ideologicky upravena. „ Hra se chýlí ke konci, to už není hra, to je život, opona se zvedá, lidé měl jsem vás rád, bděte! “ po roce 1948 a v 50. letech: Převládá jednostrannost pohledu, je podporováno líčení oddanosti novému zřízení a budovatelský optimismus vše směřuje k SSSR. budovatelský román: pohraničí, kolektivizace venkova historické náměty - dějiny dělnického hnutí - husitství jako ilustrace marxistického pojetí dějin - životopisné romány válečná tematika: zde od poloviny 50. let probuzení z útlumu, i kvalitnější práce J. Ptáčník: Ročník 21 - příběh mladých lidí odvedených za okupace na práci do Německa E. Valenta: Jdi za zeleným světlem - válečný příběh intelektuála, jeho cesta za hrdinstvím, za překonáním strachu, je rozkolísaný, nejistý, nerozhodný = nová koncepce postavy – nehrdinský hrdina. Přesvědčivé. Jan Otčenášek: Prozaik, funkcionář svazu novinářů Během války byl totálně nasazen v továrně Po válce pracoval v chemickém průmyslu a až později se stal spisovatelem Romeo, Julie a tma ( Novela z období heydrichiády. Chlapec Pavel ukrývá dívku Ester v dílně svého otce, zamiluje se do ní a ona nakonec aby Pavla zachránila uteče a je zastřelena gestapem ) Kulhavý Orfeus - Popisuje osudy 5 chlapců, kteří musejí pracovat za války v továrně. Zakládají ilegální organizaci Orfeus a sabotují práci. V díle vystupuje tentýž Pavel jako v Romeo, Julie a tma. Josef Škvorecký: Vystudoval na universitě angličtinu a češtinu Pracoval jako redaktor a spisovatel, v redakci psal útočné články proti režimu V roce 1969 emigruje do Kanady

Témata, do kterých materiál patří