Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Adminsitrativní styl

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 29 ADMINISTRATIVNÍ STYL Označován jako jednací nebo úřední styl; je zaměřen na fakta a jejich sdělení, na ovlivnění a řízení činnosti adresáta; dříve řazen k odbornému, nyní jako samostatný styl. Adresátem bývá podnik, úřad, ústav, tj. ne jednotlivec. Znaky: písemné projevy, věcná výstižnost, snadné a rychlé zpracování, úplnost, věcná správnost, náročnost na dodržování norem obsahové i formální stránky; často předtištěné formuláře. Útvary: žádosti, objednávky, protokoly a zápisy, životopisy, odborné posudky, podnikové dopisy, hlášení, zprávy, oznámení, inzeráty, oběžníky, výkazy. Některé tyto útvary se používají i v jiných oblastech, např. v oblasti publicistické. Jazyk: užití ustálených slovních spojení a obratů, termínů, citově neutrálních jazykových prostředků; zdvořilý, vyjadřuje objektivní skutečnost. Obsahuje: oslovení, adresy, datum , věc, pozdrav, podpis. Útvary administrativního stylu: Žádost: slohový útvar, kde se autor obrací na instituci a o něco ji žádá. Uvádíme: vlevo nahoře adresáta; pod to věc – heslovitý předmět žádosti; text vyjadřuje a zdůvodňuje žádost větou; poděkování za kladné vyřízení; pozdrav; vpravo čitelný podpis s adresou; vlevo dolů datum. Životopis: věcné, stručné vystižení základních faktů průběhu života, které seznamuje adresáta s dosavadním životem autora životopisu, s jeho činností, znalostmi a zkušenostmi. Zpracovává se různými formami dle účelu. Drobné administrativní útvary: např. reklamace, stížnost, objednávka, nabídka, zpráva, oznámení, pozvánka, hlášení, výkaz. Uvádíme: vlevo nahoře adresu odesílatele; pod to adresu adresáta; pod to věc; text; vpravo podpis; vlevo datum. Úřední korespondence: Slouží k vzájemnému informování mezi podniky, institucemi, organizacemi, popř. mezi nimi a jednotlivci; je důležitý doklad, proto se eviduje, třídí a archivuje; každý úřední dopis je opatřen jednacím číslem, razítkem instituce a podpisem oprávněné osoby; instituce je povinna na každý dopis pisateli ve stanoveném čase odpovědět;vyřizování vyžaduje znalost odborné problematiky, která je předmětem korespondence, stylizační schopnosti, znalost jazykové a státní normy; jazyk: neosobní, citově neutrální, zdvořilý; obsahuje: adresy, oslovení, datum, věc, vlastní text dopisu, pozdrav, podpis, popř. přílohy.

Témata, do kterých materiál patří