Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jazykověda a její disciplíny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 19 JAZYKOVĚDA A JEJÍ DISCIPLÍNY Jazykověda = lingvistika = věda o jazyce a jeho užívání; z lat. lingua = jazyk; rozebírá (= analyzuje) a vysvětluje jazyk. Rozdělení Hláskosloví = nauka o zvukové složce jazykové komunikace tvořené v mluvních orgánech. Fonetika = nauka o tvoření a obměňování hlásek. Fonologie = nauka o funkci fonémů. Foném = zvukový prvek s významotvornou funkcí, díky kterému rozlišujeme slova (peče – péče). Ortoepie = poučení o správné výslovnosti. Ortofonie = kodifikace ortoepie; tvorba hlásek, výslovnost. Ortografie = poučení o zásadách užívání písmen při psaní (= pravopis). Gramatika= mluvnice: Morfematika = nauka o morfémech, jejich stavbě a druzích. Morfém = nejmenší část slova, která má ustálený gramatický význam (např. koncovka). Morfologie = tvarosloví, nauka o slovních druzích. Syntax = skladba, nauka o stavbě vět a souvětí. Lexikologie = nauka o slovní zásobě. Etymologie = nauka o původu slov. Onomastika = nauka o vlastních jménech. Lexikografie = nauka o sestavování slovníků. Sémantika = nauka o významu slov. Slovotvorba = nauka o tvoření slov. Stylistika = nauka o slohu, o způsobu výběru a užití jazykových prostředků. Dialektologie = nauka o nářečí. Nové obory: Sociolingvistika = nauka o vztazích jazyka a společnosti v historii i současnosti. Psycholingvistika = nauka o vztazích jazyka a psychických procesů. Aplikovaná lingvistika Lingvodidaktika = nauka o metodách jazykového vyučování. Jazykověda diachronní (historická) – studium vývoje jazyka. synchronní – studium stavu jazyka v určitém období.

Témata, do kterých materiál patří