Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Král Oidipus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRÁL OIDIPUS Literární druh a žánr Druh:drama Žánr:tragédie Téma a motiv Téma:Oidipus snažící se uprchnout před svým nezvratným osudem, ovšem selhává. Motivy: Věštba (že syn krále Láiose a Iokasté jeho zabije a ji si vezme) Láska (mezi Oidipem a jeho matkou) Mor Slepota (která vlastně přináší „prohlédnutí“ Oidipa. Paralela s bohem Odinem, který se obětoval pro lidstvo oslepením levého oka) Osud Náhody (potkání krále, sňatek s Iokasté,…) Vražda (krále, sebevražda Iokasté) Zasazení výňatku do kontextu díla (stručný děj) Věštba určovala thébskému králi Láiovi, že ho vlastní syn usmrtí a ožení se se svou matkou. Když se mu narodil syn, poručil, aby narozenému dítku probodli nohy, svázali je řemeny a pohodili v lese na hoře Kithairónu. Avšak otrok, který měl chlapce odnést, se slitoval a předal ho pastýři korintského krále. Král Polybos neměl vlastní děti, a proto přijal nalezence za vlastního a dal mu jméno Oidipús, což znamená "s opuchlýma nohama". Oidipús, vychovávaný na dvoře krále Polyba a jeho manželky Meropy, se domníval, že je jejich vlastním synem. Když mu ale jednou při hostině opilý přítel vytkl původ, odebral se do delfské věštírny, aby se otázal na své rodiče. Dověděl se, že se stane otcovrahem a ožení se a vlastní matkou. Opustil proto domnělé rodiče, aby se vyhnul předpovídanému osudu. Cestou však nevědomky zabil vlastního otce Láia. Když nedaleko Théb rozluštil hádanku Sfingy, a osvobodil tak město od hrozné nestvůry, odměnou získal thébský trůn a ruku ovdovělé královny Iokasty. Nevěděl, že je jeho matkou. Po několika letech jeho panování postihl Théby strašný mor. Občané poděšení touto pohromou se obracejí ke králi o pomoc. Tím začíná děj tragédie.Časoprostor Čas: mytická doba, děj se odehráváběhem jednoho dne (Aristotelovopravidlo tří jednot – jednota času, místa a děje) Prostor:Théby, před Oidipovým palácem Kompoziční výstavba Kompozice jeretrospektivní – začíná rozpravou Oidipa s knězem Diovým, postupně se dozvídáme celý děj Dílo je členěno na 4 scény + 5 písní + Epilog Sleduje ale kompoziční výstavbu antických dramat: Expozice – jsme seznámeni se situací v T hébách - mor Kolize – Oidipus posílá Kreonta do věštírny Krize – Dozvídá se věštbu – nevěří Peripetie – zjišťuje, že věštba je opravdová a že se vyplnila Katastrofa – oběšení Iokasté, oslepení se a vyhnání Oidipa V celém díle cítíme silnougradaci Vypravěč/lyrický subjekt Vzhledem k povaze díla – drama – chybí. Vyprávěcí způsoby Celé dílo se odehrává pomocípřímé řeči Typy promluv Dialogy vedenémezi postavami – vyměňují si kratší promluvy Monology postava sboru – delší promluvy, většinou necílené na postavu, ale na obecenstvo Veršová výstavba Postavy Král Oidipus thébský král moudrý, spravedlivý vladař, stará se o svůj lid zmítaný osudem realistický, statečný přijímá svůj trest Oproti Iokasté je psychicky silnější – ne sebevražda, ale oslepení Kreón Bratr Iokasté, Oidipův strýc a švagr Šel pro věštbu do Théb Therésias Thébský věštec, stařec Iokasté Pravá matka Oidipa, zároveň jeho manželka Thébská královna Oběsí se, poté co zjistí pravdu Otrok Starý muž, kdysi dostal Oidipa jako malé dítě na usmrcení Neměl ale to srdce to provést – předal jej korintskému Pastýři Pastýř Korinťan, dostal Oidipa Předal jej Královi Polybovi Polybos Adoptivní otec Oidipa Korintský král Jazykové prostředky (a jejich funkce ve výňatku) Dílo je psánojazykem spisovným, archaickým, to odpovídá tomu, že tragédie byla nejvyšším žánrem starověkého Řecka Jazyk je také, odpovídajíc formě a obsahu díla,patetický, vypjatý, expresivní Rozsáhlá slovní zásoba,archaismy – kde jest,jest churav k smrti veškeren lid,poetismy – lůno otčina, zvědět, inverze, expresivní výrazy,metafory-věšti nám teď z letu ptačího Probíhá neustálá výměna názorů pomocí replik Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Kontext autorovy tvorby Sofokles Starořeckýdramatik, kněz a politik Působil v Athénách kolem 5 století př. n. l. –doba klasická/attická (řeckou literaturu dělíme do tří období: Archaického = Illias a Odyssea, Homér, 8.-6. století Klasického(Attického) = podle Athén, rozvoj tragédie a komedie Helénistického = vznik nové komedie) Dostalo se mu dobrého vzdělání Napsalcelkem přes 120 děl, aledochovalo se jich pouze 7 Díla: Antigona Elektra Král Oidipus Oidipus na Kolónu Aias Sofoklespřidaldo dramatutřetího herce (druhého předtím Aischylos) Zavedl pojem „deus ex machina“ – nadpřirozená síla řeší problémy pro smrtelníky nevyřešitelné Současníci Aischylos (3 dílná Oresteia) Euripides (Médeia, Elektra) Aristofanes (komedie – Žáby, Ptáci,…) Literární / obecně kulturní kontext Dílo se dočkalo svého „objevení“ až v době renesance a humanismu – inspirovali se Seneca, Voltaire,… Stejné téma bylo zpracováno i Aischylem a Euripidem, obě díla byla ale ztracena

Témata, do kterých materiál patří