Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Popis - znaky, kompozice a druhy popisu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ZNAKY, KOMPOZICE A DRUHY POPISU - základní a nejčastěji užívaný slohový útvar (spolu s charakteristikou) - uplatňuje se samostatně (popis prostý, popis odborný, popis pracovního postupu, návod, charakteristika), i se prolíná s dalšími postupy - v mnohém podobný s charakteristikou, často se doplňují Popis -úkolem je podat celkový obraz popisovaného předmětu nebo jevu – vystihnout části předmětu, jejich vlastnosti - cílem je, aby čtenář získal správnou představu o vnitřní i vnější stránce + často doplněn o obrázky, schémata, přehledy, tabulky Podle účelu a adresáta se rozlišuje popis prostý - snaha o co největší názornost popis odborný - snaha o co největší přesnost popis umělecký = líčení - subjektivní zabarvení Co se popisuje? - lidé, zvířata, věci, činnosti, přírodní děje Podle typu popisovaného tématu se rozlišuje * statický popis – předmětu * dynamický popis – děje (je nutné ho odlišit od vyprávění!, popis není napínavý) * popis pracovního postupu – nejjednodušší je návod Kompozice - kompozice je určena cílem popisu: podat ucelený obrázek o částech nebo vlastnostech popisovaného předmětu Postup: 1. soustředěné pozorování popisovaného jevu 2. určení jednotlivých částí předmětu a jejich vlastností 3. pojmenování jednotlivých částí 4. logické seřazení jednotlivých částí: volba postupu podle nějakého systému, např.: - postup od celku k částem - postup od nejdůležitějších částí k méně důležitým - postup od zajímavých částí k méně zajímavým - postup zleva doprava, zprava doleva, shora dolů, zdola nahoru = výsledný popis musí být ucelený a přehledný Možná osnova popisu: I. Úvod – seznámení se s předmětem, dějem, jeho definice, zdůvodnění, proč o něm píšeme, zařazení do vyšší skupiny apod. II. Vlastní popis a) popis statický: popis jednotlivých částí a jejich vlastností podle zvoleného pořadí b) popis dynamický: popis jednotlivých činností, dějů, příčin, důsledků = zdůvodnění - bývá chronologický – tak, jak za sebou následují činnosti III. Závěr – souhrn hlavních předností nebo nedostatků, výsledný efekt, závěrečný krok činnosti - vystižení významu, využití předmětu, doporučení Jazykové prostředky - záleží na druhu popisu - důležitý je slovník – volba odpovídajících výrazů - uplatňují se podstatná jména (v odborném popisu odborné názvy, termíny) - vlastnosti vystihují přídavná jména – často několikanásobná nebo postupně rozvíjející - důležitou funkci hrají příslovce – nejčastěji místa a času - přesnost se zajistí použitím číslovek - slovesa nehrají tak výraznou roli

Témata, do kterých materiál patří