Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sémantika a lexikologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Sémantika a lexikologie, způsoby obohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby: Tvořením slov odvozováním skládáním zkracováním Spojování slov v sousloví Přejímání z jiných jazyků Překlad z jiných jazyků Změna slovního významu Využívání slov ze staré češtiny, z nářečí apod. Tvoření slov – viz maturitní otázka číslo 18 Tvoření sousloví sousloví = ustálená slovní spojení, víceslovná pojmenování, mající význam slova jednoho, ve větě tvoří významový vázaný celek, nelze některé ze slov nahradit synonymem Druhy sousloví: substantivní – podstatný znak je jméno (osobní vlak, hřib satan, trest smrti) slovesná (dávat pozor, vrhat koulí) příslovečná (tváří v tvář) rčení (páté kolo u vozu, nosit na rukou) ustálená přirovnání (bručí jako medvěd, silnější než smrt) pořekadla – ustálené věty obrazné povahy, lidového původu, bez mravoučné tendence (Kupuje zajíce v pytli.), pranostiky (Únor bílý, pole sílí.) přísloví – ustálené věty obrazné povahy, lidového původu, s mravoučnou tendencí (Mluviti stříbro, mlčeti zlato.) výroky (Kostky jsou vrženy.) Přejímání slov z cizích jazyků Slova cizího původu: zdomácnělá (cizí původ si už neuvědomujeme) cizí (zachovala si původní ráz) Slova přejatá z: němčiny (barva, rychtář) francouzštiny (páže, žampión, kostým) italštiny (konto, banka, pianissimo) angličtiny (šek, byznys, tramp, svetr) řecko-latinské slovní zasoby (kostel, literatura, telefon, filozofie) slovanských jazyků – ruštiny (bohatýr, brigáda, čaj), polštiny (svěží, tklivý, chmura) maďarštiny (guláš, husar, čardáš) Lexikologie nauka o slovní zásobě v rámci lexikologie rozlišujeme ještě řadu dalších subdisciplin – etymologie (o původu slov), onomastika (o vlastních jménech), lexikografie (o sestavování slovníků – lexikonů) Typy slovníků: překladové (dvou i vícejazyčné) např. pětidílný Jungmannův slovník česko-německý výkladové – vysvětlují význam slova týmž jazykem, jímž jsou uvedena heslová slova naučné (encyklopedické) – výklad významu slova + širší poučení např. Ottův slovník naučný (1888 – 1909), 28 svazků, 12 svazků dodatků jazykové – výklad významu slova, výslovnost, mluvnické poučení, použití slova např. Příruční slovník jazyka českého – PSJČ (1935 – 1957), 9 svazků Slovník spisovného jazyka českého – SSJČ (1957 – 1971), 4 svazky, 2. vydání 1988 8 svazkové Slovník spisovné češtiny – SSČ (1994), jednosvazkový speciální historické (J. Gebauer, Slovník staročeský) etymologické nářeční cizích slov (L. Klimeš, Slovník cizích slov (1994), Akademický slovník cizích slov I, II (1995) frazeologické terminologické autorské (Puškinův, Shakespearův) slangové věcné a synonymické frekvenční (o častosti výskytu slov) ortografické (pravopisné) a ortoepické (výslovnostní) – např. Výslovnost spisovné češtiny I, II retrográdní (slova abecedně uspořádána podle pořadí písmen od konce) slovníky vlastních jmen obrazové (Komenský, Orbis pictus)

Témata, do kterých materiál patří