Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slovní zásoba a její rozvrstvení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. SLOVNÍ ZÁSOBA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ, SLOVNÍKY, SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE ČEŠTINY slovní zásoba = soubor všechslov a slovních spojení, která se vyskytují v jednom konkrétnímjazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec rozlišujeme slovní zásobu: aktivní – slova, která člověk používá při běžném projevu pasivní – slova, která člověk běžně nepoužívá, ale rozumí jim počet slov ve slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi. aktivní 3 000 – 10 000 slov pasivní 3 – 6 krát vyšší. slovní zásoba patří k nejméně stabilním prvkům jazyka, vyvíjí se podle aktuálních potřeb mluvčích daného jazyka obecné rozvrstvení slovní zásoby: slova neutrální slova příznaková (od neutrálních odlišena zvláštním zabarvením, příznakem) Rozvrstvení sl. zásoby podle dobového zabarvení: slova neutrální – bez příznaku, běžně užívaná slova slova historická (historismy) – slova označující zaniklou skutečnost (např. dráb) slova zastaralá (archaismy) – slova, která se už nepoužívají a byla nahrazena novějšími slovy (např. anžto = protože) slova nová (neologismy) – slova nově utvořená nebo přejatá, která se dosud ve slovní zásobě zcela neukotvila (např. laser) Rozvrstvení sl. zásoby podle spisovnosti: spisovná slovní zásoba slova hovorová knižní a básnická slovní zásoba odborná terminologie nespisovná slovní zásoba obecná čeština nářečí (dialekt) slang argot Rozvrstvení sl. zásoby podle citového zabarvení slova citově neutrální slova citově zabarvená slova kladně zabarvená slova familiární (užívaná v důvěrném styku, např. miláček) hypokoristika (domácké obměny jmen, např. Honzík) slova dětská (užívaná při rozhovoru s dětmi, např. papat) eufemismy (zjemňující nevhodnou skutečnost, např. zesnout) slova záporně zabarvená pejorativa (slova hanlivá, např. bába) augmentativa (slova zveličelá, např. psisko) slova zhrubělá a vulgární dysfemismy (zveličují nepříjemnou skutečnost, např. chcípnout) Sociální diferenciace pouze zvláštní slovní zásoba a fráze Profesní mluva mluva shodná pro určitou skupinu lidí stejného povolání (zedníci, lesníci,železničáři) např. lékaři – exnout = zemřít, ležák = pacient s dlouhodobým pobytem v nemocnici Slang mluva shodná pro určitou skupinu lidí stejného zájmu (mluva zájmových skupin) např. vysokoškoláci – filda = filozofická fakulta Argot mluva společenské spodiny, vzniká kolektivní solidaritou a snahou utajit skutečný význam (zloději, narkomani, prostitutky) např.fízl, love, sníh Základní kodifikační příručky: Slovník spisovné češtiny (SSČ) Příruční slovník jazyka českého (PSJČ) Slovník spisovného jazyka českého Etymologický slovník

Témata, do kterých materiál patří