Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.ročník, klasická a valenční syntax, větné celky, slohotvorní činitelé, slohové postupy, útvary a funkční styly

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. KLASICKÁ A VALENČNÍ SYNTAX a) Klasická syntax - v centru věty stojízákladnískladebnídvojice –PODMĚT aPŘÍSUDEK - ostatní větné členy jsou závislé na podmětu a na přísudku – pojí se k nim (předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk) b) Valenční syntax - v centru věty stojí určité sloveso, ostatní členy jsou přítomny na základě slovesné valence Valence =schopnost slovesa vázat na sebe určitý počet větných členů Chlapec lomcoval klikou. Kateřina se ocitla v lese. - základní skladební dvojice nemá smysl – Chlapec lomcoval, Kateřina se ocitla - výrazyv lese aklikou nelze od dvojic odtrhnut 14. VĚTNÉ CELKY - větný celek může tvořit různý počet vět - počet vět poznáme podle počtu přísudků – v každé větě je pouze jeden 1 přísudek = 1 věta→ věta jednoduchá Více přísudků = více vět→ souvětí 15. SOUSTAVA ČESKÝCH HLÁSEK a) Samohlásky (vokály) - a, e, i , o, u, i, á, é, í, ó, ú, í Dvojhláska (diftong) - ou, au, eu - klouzat, pauza, euro b) Souhlásky (konsonanty) tvrdé – h, ch, k, r, d, t, n měkké- ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň obojetné– b, f, l, m, p, s, v, z znělé – b, d, ď, g, v, z, ž, h→ souhláskypárové, liší se pouze svou znělostí neznělé – p, t, ť, k, f, s, š, ch nepárové – nemají znělý nebo neznělý protějšek znělé - m, n, ň, j, l, r neznělé - c, č 16. SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ Slohotvorníčinitelé = podmínky ovlivňující výstavbu projevu Subjektivní -je podmíněn osobností autora, věkem, pohlavím, vzděláním - nejnápadnější rozdíly jsou v individuálním stylu různých autorů umělecké literatury (např. styl K. Čapka nebo V. Vančury) Objektivní - nejsou ovlivněny osobností - autor k nim musí přihlížet Můžeme je rozdělit na: funkce – zaměření projevu, cíl na který chce poukázat formaprojevu – projev psaný nebo mluvený místo na, kterém se projev uskutečňuje– projev veřejný nebo soukromý kontakt s adresátem – přímý (např. veřejný projev) nebo nepřímý (např. formou rozhlasu) počet mluvčích – monolog (jeden mluvčí) nebo dialog (dva a více mluvčích) 17. SLOHOVÉ POSTUPY, ÚTVARY, FUNKČNÍ STYLY Slohový útvar =konkrétní výsledek použití jednoho nebo více slohových postupů - je to ucelená, obsahově i formálně uzavřená textová jednotka Slohový postup = způsob ztvárnění tématu jako celku vzhledem k cíli projevu Rozlišujeme je na:informační, vyprávěcí, popisný, výkladový a úvahový Informační - nejjednodušší - konstatuje fakta (co, kde, kdy) - podává sdělení - uplatňuje se zejména ve funkčním styluprostěsdělovacím (zpráva, dopis, oznámení),administrativním (žádost),publicistickém (zpráva, reklama) Vyprávěcí - podává průběh jedinečného děje od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení děje - lze uplatnit různé kompozice (chronologickou, retrospektivní, paralelní) - usiluje o to, aby sdělení bylo zajímavé, napínavé, barvité a názorné - v jednodušší formě se uplatňuje v běžnékomunikaci apublicistice (reportáž), v uměleckéliteratuře Popisný - zachycuje vlastnosti, znaky a rysy bytostí a neživých věcí - soustředí se na detaily, části nebo přímo na celek -uplatňuje se ve všech funkčních stylech -popisprostý,dějový, odborný popis a umělecký popis(líčení) - zvláštním druhem popisu jecharakteristika = vystihuje vnitřní znaky osoby výčtem jejích vlastností (charakteristika přímá) nebo příkladem jednání (nepřímá) Výkladový a úvahový - často se kombinují -výkladový – vysvětlují se fakta a jevy a zdůvodňuje se jejich podstata -úvahový – autor vyjadřuje vlastní stanovisko k problému a subjektivně ho hodnotí -stylodborný – výklad, pojednání,publicistický – úvaha, komentář,umělecký – úvaha postav, vypravěče - pomezním útvarem jeesej – (styl odborný s prvky uměleckého), ve kterém se objevují oba slohové postupy FUNKČNÍ STYLY - je vymezený na základě funkce textu – co chceme projevem dosáhnout Podle funkce je můžeme rozdělit na: Prostěsdělovací styl - styl běžné každodenní komunikace -prostě sdělná funkce – dorozumívací Jazykové prostředky: hovorová čeština, nářečí, interdialekt (obecná čeština) Slohové postupy a útvary: informační, popisný a vyprávěcí postup Útvar – hovor, mluvený dialog, osobní korespondence, inzerát, plakát Publicistický styl - styl hromadných sdělovacích prostředků (televize, noviny, rozhlas) -sdělná, přesvědčovací a získávací funkce Požadavky: všeobecná přístupnost a srozumitelnostpravdivost a přesvědčivostaktuálnostpoutavost a zajímavost v obsahu i ve formě Jazykové prostředky: neutrální spisovný jazyk, obrazná pojmenování (fotbalová ruleta se opět roztáčí), přívlastky (tenisový bronz) Publicismy = typické výrazy, např. ochlazení vztahů, politická scéna Slohové postupy a útvary: informační, výkladový a úvahový postup Útvar – zpráva, komentář, reportáž, recenze, interview, fejeton, článek Odborný styl - styl odborných publikací, časopisů a učebnic -odborně sdělná a vzdělávací funkce - vyžaduje odborné znalosti, schopnosti a vzdělání Podle stupně odbornosti je můžeme rozdělit na: 1. vědecký (teoretický) – určen odborníkům, teorie jednotlivých vědních oborů 2. prakticky odborný(administrativní) – uvádí teoretické poznatky do praxe, blíží se administrativnímu stylu 3. popularizační – určen pro laiky Jazykové prostředky: bez citového zabarvení, spisovný jazyk Výskyttermínů = odborných názvů Slohové postupy a útvary:popisný a výkladový postup Útvar – odborný popis, popis pracovního postupu, výklad, přednáška, referát, úvaha, esej Administrativní styl - styl informativní, úřední - stručnost, objektivita, srozumitelnost - řídí se podle předepsané formy -řídícífunkce – ovlivňuje a řídí činnost adresáta,odborně sdělná(úřední dopis) a správní (protokol) e) Umělecký styl

Témata, do kterých materiál patří