Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Literatura Øecka a Øíma ØECKO– „Kolébka civilizace“. Rozkládá se na jihu Balkánského poloostrova a rozkládající se na ostrovech v Egejském, Krétském, Thráckém, Støedozemním a Jónském moøi. Náboženství polyteistické Tøi období øecké literatury: Archaické – též Pøedattické - Od nejstarších dob (za zaèátek obvykle považováno 8. století pø. n. l. - tvorba Homera) až 6 stol. Pø. N. l. - Do té doby ústní lidová slovesnost -aiodi (tìlesnì postižení pìvci - zpívali za doprovodu strunného nástroje-liry - hrdinské písnì, recitovali báje a povìsti. Hráli na hostinách.). Rapsódové-Zpívali uzavøené èásti eposù-Rapsodie Epika-Homér Polovinu dìl prý napsal slepý. Díla- Ilias-Veršovaný hrdinský epos, asi z poloviny 8 stol. Pø. N. l.. 24 zpìvù s více než 15 00 verši. Zachycuje èást povìsti o trojské válce – Achilles, Trojský kùò, Achillova smrt po zásahu šípu do jediného smrtelného místa-paty. Odyssea-Veršovaný hrdinský epos-24 zpìvù, 12 000 veršù. O cestì krále odyssea domù z trojské války, Jak vzdoroval zpìvu sirén, Kyklopovy a jak se Odysseus vrátí domù. Sbírka hymnù-básní opìvujících bohy Epigramy Batrachomyomachia-žabomyší válka-smìšnohrdinský epos Heisiodós-Rapsod-Podle legendy se rapsódem stal, když mu jeho bratr soudním podvodem ukradl peníze. Založil didakritickou poesii-didakritická lit. – klade si za cíl pouèit ètenáøe. Theogonia-O pùvodu Bohù. Erga (také „práce“ a „Práce a dny“)- jak má rolník žít a pracovat, mýty o Prométeovi a 1. vìk zlatý 2. vìk støíbrný 3. vìk mìdìný 4. vìk héroù (hrdinù) a 5. vìk železný, v nìmž autor i ètenáøi žijí. Na tento vìk a jeho mravy si stìžuje. Radí pracovat a nezahalét. Dále v textu následují praktické rady pro rolníky, kdy se co a jak má dìlat, uspoøádané dle kalendáøe, rady pro plavby po moøi a nakonec rùzná spíše magická pravidla, èemu se má èlovìk vyhýbat. Katalogos – seznam žen – rodokmen øeckých rodù od prvních žen se kterými s nimižs se spojili bozi až dodnes Lirika-zpívaná-Dva druhy: Monódická-jeden zpìvák + hudební doprovod Alkáios-z ostrova Lesbos. Hlavnì erotická poesie, milostné a pijácké písnì. Sapfó-první žena - spisovatelka. Založila Musaion – Dùm Mùz – školu pro ženy. Psala hlavnì erotickou a milostnou poesii. Anakreitos-Anakreistická lyrika-víno, ženy, zpìv, milostné písnì, písnì na oslavu Dionisa. Chórická-Sbor Simonides-56x vyhrál lyrické hry. Elegie-žalozpìv Epigramy Pindaros-Ódy-oslavné písnì-dithyramby-oslavné hymny na Dionýsa Bajky-Básnì s morálním ponauèením na konci, personifikovaná zvíøata a vìci napø. Želva a zajíc. Aisopos (Ezop)-první doložený autor bajek, prý otrok s tìlesným postižením ale vysokým intelektem (nedoloženo) Attické-5. - 4.stol.pø.n.l.– Název období dle kraje Attika-tam leželi Atény. Hlavní pøínos období je drama a próza Drama-vyvinuto v souvislosti s Dionýsiemi-oslavami boha Dionýsa-plné vína, bezuzdného veselí po celý rok. Drama hráno v Amfiteatru-nezastøešeném divadle. 6 druhù divadla: 1. Pantomima 2. Minos 3. Atellana-z toho Komedie Del Arte-improvizovaná krátká fraška 4. Satyrské drama 5. Tragedie 6. Komedie Stavba Amfiteatru: Theatron- stupòovitý, terasovitý pùlkruhový prostor pro sedící diváky. Orchestra-kruhový èi pùlkruhový prostor dole uprostøed hledištì, kde pùvodnì vystupoval pouze chór, pozdìji i herci. Skené èili divadelní budova, obvykle patrová, se sloupovím, balkony a branami, která uzavírala orchestru. Pozdìji pøed ní vzniklo proscénium, vyvýšené nad orchestrou, kde vystupovali jednotliví herci. Herci: Chór-sbor co zpíval na dionýsiích a pøi hraní dramatu- vede dialog s náèelníkem chóru 1 první herec-vymyslel dramatik Thepis, první herec vždy autor hry. 2 herec-vymyslel Aishilos. 3 herec- vymyslel Sofokles. hráli pouze muži, a to i ženské role. Každý však mohl hrát i více rolí, které odlišoval hlasem, hrálo se ve slavnostních kostýmech s maskami. Maska symbolizovala danou postavu a pøi zmìnì role se mìnila maska, ne oblek. Dutá maska a paruka zvýrazòovala nìjakou typickou vlastnost postavy, a zároveò podporovala a slyšitelnost mluveného slova pod širým nebem. Hrálo se dlouho, lidé si sebou nosili jídlo. Odeon-Zastøešené divadlo-urèeno k hudebním a taneèním vystoupením. Zákon 3 jednot-místa, èasu, dìje Dùležitost postavy posla-oznamuje dìj, èas, místo, kdo jak zemøel (smrt se nesmìla zobrazovat) Katarze-divák musí mít pocit oèištìní, i když všichni zemøeli. Dioníské soutìže-soutìže dramatikù. Thespis-považován za zakladatele prvních divadelních forem, uvedl na jevištì prvního herce -vypráví dìj, zavedl dramatický dialog mezi hercem a sborem. Frynichos-zavedl ženské role-hrané muži. Hry- Dobití milétu, Fénièanky. Aischilos-otec øecké tragedie-zavedl druhého herce. Hry- Peršané-o øecko-perských válkách, varuje pøed dobyvaènou politikou Prométheus - pøinesl lidem oheò, pøipoután ke skále Sedm proti Thébám Elektra Prosebnice Oresteia (3 èásti Agamemnón, Obì na hrobì, Usmíøení Lítice) Sofokles- Chtìl být hercem, ale mìl slabý hlas. Napsal pøes 120 her, dochovalo se 7. Zavedl tøetího herce. Oidipus vladaø - konflikt mezi osudem a lidskou vùlí vzdorovat rozhodnutí bohù Antigona - trest - samota - svìdomí, rozpor mezi zákony vládcù a morálkoi Oidipus na Kolonì Aiás Trachiòanky Élektra Eurípidés-Bojoval za práva žen. Médeia – nejznámìjší dílo, plavba Iasóna Argonautù pro zlaté rouno. Vypráví o ženì, která kvùli lásce zradí i rodinu a posléze je sama zrazena… Hekabé Trójanky Élektra Helena Orestés Ífigeneia v Aulidì Ífigeneia v Tauridì Aristofanes-Pacifista – psal hry proti válce. Napsal 388 komedii. Acharòané Jezdci-hra napadající státníka Kleona Ptáci Žáby Lysistrata Próza-1. Historiografická-dìjepisná Herodotos- otec dìjepisu- logograf- cestoval a psal o historii, pøárodì atd. míst které navštívil- trochu turistický prùvodce – Spojil nìkolik logografii a vytvoøil dílo zvané dìjiny- každý díl pojmenoval po jedné z mùz- 9 mùz=9 dílù. Obèas si vymýšlel. Thúkýdidés-potomek králù z thákie- stanovil že dìjepisec musí být objektivní, nestranný, nevymýšlet si- byl vyhnán z Atén- napsal dílo dìjiny. Xenon – odešel

Témata, do kterých materiál patří