Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Evropská středověká literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

EVROPSKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA začíná po pádu západořímské říše r. 476 toto období je v Evropě nazýváno feudalismem konec feudalismu je datováno 15 - 18 stol. Feudalismus rozdělujeme na: ranný (románský) vrcholný (gotika) pozdní (renesance) vliv křesťanství (od 4. stol.) - státní ideologie, opora společnosti centra: kláštery, chrámy, školy, univerzity Žánry: bible, legendy, duchovní písně, kroniky, rytířský epos, milostná poezie, první satiry… Příklady: Legendy - Kristiánova legenda, O svatém Václavu Kroniky - Kosmova, Dalimilova, Trojská Rytířský epos - Alexandreis K žánrům patří životopis, jehož autorem byl sám Karel IV. tuto literaturu dělíme na: - literaturu náboženskou (psaná především latinsky) - literaturu světskou (v národních jazycích) Literatura náboženská - v Evropě ovlivněna biblí - BIBLE - je nejpřekládanější a nejrozšířenější dílo, které má vedle náboženského obsahu i velký význam kulturní, literární a jazyková. Biblické příběhy byly základem středověké evropské literatury a trvalou inspirací pro všechny druhy umění. bible má dvě částí: Starý zákon Psán hebrejsky (židovsky), částečně aramejsky. Vedle mytologických příběhů i liturgické, právnické a literární texty. Starý zákon má tři části: Pět knih Mojžíšových Genesis - stvoření světa, Adam a Eva vyhnáni z ráje, potopa Exodus - o Mojžíšovy, odchodu Židů z Egypta Knihy Proroků - historie Izraele Svaté spisy - apokalyptické vize a o příchodu mesiáše, milostné písně krále Šalamouna (erotická poezie) Nový zákon(křesťanská část bible 1. st. -2. st. n. l.) Celkem má 27 knih, psaných jednak řecky a latinsky. Obsahuje: 4 evangelia (vyprávění Marka, Matouše, Lukáše a Jana o životě Ježíše) epištoly (otevřené listy apoštolů věřícím) Zjevení s. Jana (Apokalypsa) - o konci světa a o posledním soudu -Legendy Původně příběhy ze života svatých, čtené v kostelech, časem se přidávaly zázraky a zdůrazňovala se náboženská horlivost a pevnost ve víře, která vedla k pronásledování a mučení - světci měli být vzorem pro věřící. Zvláštní význam měli legendy o světcích, kteří byli členy panujícího rodu (sv. Václav, sv. Ludmila) - potvrzovali oprávněnost své vlády. Postupně se z náboženské. lit. stala lit. epická (děj, příběh) z uměleckými kvalitami. Nejstarší české legendy z počátku 14 stol. byly psány staroslovenštinou (latinsky) a název začínal slovem život. Např.. ŽIVOT KNÍŽETE VÁCLAVA DRUHÁ LEGENDA O SV. VÁCLOVU - z pražských blahobytných zlomků KRISTIÁNOVA LEGENDA - o umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily Latinsky psané ze 14. stol.: LEGENDA O SV. PROKOPU ŽIVOT SV. KATEŘINY Vznikaly celé soubory legend, pronikaly i do lidové slovesnosti. Pro literaturu novodobou se staly symboly pro vyjádření tužeb, nadějí, víry a statečnosti - náměty zpracovaly např. Neruda, Vrchlicky a Zeyer. Literatura světská Poslední Přemyslovci podporovali umění a literaturu uváděli k nám základní rytířskou kulturou (hlavně poezii a hudbu). Koncem 13 a počátkem 14 stol. nastaly v Čechách příznivější podmínky pro rozvoj literatury v národním jazyce. Vedle duchovenstva (náboženská gramatika psaná latinsky) začali literárně tvořit i šlechtici a vzniká tzv. světská etika, nejslavnějším dílem je Alexandreis na přelomu 13 a 14 stol. Alexandreis - autor neznámý, zřejmě šlechtic a vlastenec, psáno česky podle latinské a německé předlohy. Z 9000 veršů se dochovalo 1/3. Hlavním hrdinou je Alexandr veliký, který ve středověku ztělesňoval všechny rytířské ctnosti (učil ho Aristoteles). Světská literatura se rozvíjí v národních jazycích. Nejoblíbenější jsou eposy hrdinský a rytířský Hrdinský epos - je příběh s bohatým dějem a mnoha postavami, nejdůležitější je hlavní hrdina, protože je u šlechtických dvorů pro pobavení panstva. Předzpívali je trubadúři většinou do doprovodu hudby. většinou mají v názvu slovo píseň např.: PÍSEŇ O ROLANDOVI (francouzský epos) PÍSEŇ O NIBELUNZÍCH (německý epos) PÍSEŇ O CIDOVI (španělský epos) KALIVABA (finský epos) SLOVO O TAŽENÍ IGOROVĚ (ruský epos) Rytířský epos - hlavní hrdinou je odvážný rytíř, spravedlivý vládce nebo ochránce chudých žen - díla: O KRÁLI ARTUŠOVI O ALEXANDROVI VELIKÉM Dvorská (kurtoazní) lyrika - milostná píseň opěvující ženu a lásku často neopětovanou - vzniká ve 12. stol. ve Francii - šířila se ústním podáním zpěváků (trubadúři - Francie, minnesängři - Německo) - formát: pastorela (pastýřská milostná píseň) - epištola (milostný list) - alba (loučení za úsvitu, svítáníčko) Současně vzniká i literatura pro nižší vrstvy - měšťanstvo, to nese prvky zábavy a kroniky, buď komické veršované povídky nebo bajky. Velmi oblíbené jsou lidové frašky na náboženská témata, která se z původně náboženských her v kostele přinesla na tržiště a zdůrazňovala komické prvky a zesměšňování např. hra Matičkář. Vrcholu dosáhla středověká literatura v období renesance (14 - 17 stol.) LITERATURA RENESANCE z francouzského la renessance = znovuzrození, humanus = lidský vzniká počátkem 14 stol. v Itálii, odkud se rozšířila do celé Evropy) v Čechách se projevuje díky husitským válkám v 15. stol. vychází z myšlenek antiky, přeje vědě a umění, důraz klade na člověka, pozemský život a poznání odmítá náboženská dogmata Umění: mnohostranný umělci - géniové (Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci) Věda: svými astrologickými objevy o kulatosti a otáčení země stojí proti Bibli 1451 - vynález knihtisku - Gutenberg znaky renesanční literatury obdiv k antice touha po poznání láska k vlasti odmítání víry v posmrtný život světská tématika - kritika mravů žena jako rovnocenný partner muže Evropská renesance Itálie Dante Alighieri - Florenťan; kritik doby, vyhnanec - epická báseň BOŽSKÁ KOMEDIE - Hlavním hrdinou je sám autor. Toto dílo má 3 části: Peklo, Očistec a Ráj. Námětem díla je putování těmito třemi záhrobními říšemi. Peklem a očistcem provádí Danta Alighieriho římský básník Vergilius jako symbol pozemského vědění. Rájem ho provází zesnulá autorova milenka Beatrice jako symbol nadzemské dokonalosti. Giovanni Bocaccio - zakladatel novodobé prózy - DEKAMERON

Témata, do kterých materiál patří