Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Goethe,_Johann_Wolfgang,__Utrpení_mladého_Werthera

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (469,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera Autor: - je považován za jednu z největších osobností světové literatury - básník, prozaik, dramatik, filozof a - představitel hnutí Sturm und Drang. - Podnětem pro tvorbu románu bylo autorovo milostné vzplanutí k mladé Charlottě Buffové ve Wetzlaru, kde vykonával praxi právníka. - Přítel Friedricha Schillera - Studoval v Lipsku práva - Vstoupil do vévodských služeb ve Výmaru – tajný rada, ministr, ředitel divadla - Hodně cestoval po Německu, Švýcarsku, západních Čechách, Itálii Díla: Prometheus, Faust, Elegie, Trilogie Vášně, Čarodějův učeň Téma, myšlenka: - Příběh o člověku, který si nakonec vezme svůj život, vyjádření svobody a práv člověka k takovému kroku. - Jedno hlavní téma zabírá příběh Werthera, který se zamiluje do zadané ženy. Poté co se dozví, že ji nemůže získat, sám se zastřelí. - Hlavní myšlenka – Lépe být smutný s láskou, než veselý a bez ní Doba a místo děje: Waldheim, fiktivní místo v Německu, období po 30ti leté válce Kompoziční výstavba:  Chronologický postup v celém vyprávění  Kniha rozdělen na dva díly: - První díl zahrnuje přistěhování, průběh života ve městě a je uzavřen W. Odchodem z důvodu zvyšujícího pesimismu z neúspěchu jak v osobním, tak veřejném životě. - Druhý díl popisuje působení v jeho novém zaměstnání na velvyslanectví, střety s nadřízenými a následné propuštění na vlastní W. žádost .Druhý díl končí tragicky, a to sebevraždou W.  Příběh je rámcován vypravěčovým úvodem v roli vydavatele románu a také závěrečnou zprávou o W. smrti Literární druh: epika Literární žánr: sentimentální román Literární směr: preromantismus Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera  18.stol., Francie, přechodné období mezi klasicismem a romantismem  Vznikl jako reakce na schematický klasicismus i na chladné rozumářské osvícenství. Vytvářelo ho především měšťanstvo jako nastupující třída a důraz byl kladen na citové hodnoty prostého, nezkaženého člověka. Byl předstupněm romantismu. V literatuře se vedle názvu preromantismu užívá označení sentimentalismus.  V preromantismu kladou autoři důraz na cit , odmítají příkazy, řád a vracejí se k přírodě . K lidové slovesnosti, k fantazii a k dávnověku. Vzorem jim je venkovský, nezkažený člověk a prostý způsob života . Častými motivy jsou jezera, hřbitovy, noční motivy, trosky hradů, měsíční svit, symbol mnicha, poustevníka, vězně nebo poutníka. Často se objevuje světobol, vyjadřující rozervanou náladu převážně mladých lidí, omrzelých světem i životem. Sturm und Drang: Nejvýznamnější proud německého preromantismu. Název tohoto hnutí byl odvozen od stejnojmenné hry německého dramatika F.M.Klingera. Hnutí prosazovalo tvůrčí svobodu pro umělce, odmítalo společenské konvence, kritizovalo každou formu útlaku, do popředí kladlo cit, vášeň a fantazii. Ideálem byl návrat přírodě. Uznávali pouze autority jako je Shakespeare a Rousseau. Romantismus: umělecký směr konce 18. století a první poloviny 19. století. Tento směr vznikl jako protiklad klasicismu a jeho reakce na hluboký rozpor mezi realitou a humanistickými ideály, které proklamovala Velká francouzská revoluce. Své jméno dostalo od románu, tehdy moderního slovesného útvaru, v němž obraznost a citovost převládá nad rozumností. Romantismus reagoval na situaci v tehdejší Evropě a odrážel prohlubování protikladů mezi individuem a společností, ideálem a skutečností, uměním a životem. Za kolébku romantismu je považována Anglie. Do romantismu patří i preromantismus a sentimentalismus. Další autoři: Rousseu, Prévost, Schiller, Diderot Jazykové prostředky: psáno formou dopisů (kombinováno s deníkovým záznamem) text obsahuje dlouhá souvětí, nekončící myšlenky Řeč je tvořena patetickým a nostalgicky laděným slohem, je prosycena řadou citoslovcí , přerývaných vět či zvolávacích konstrukcí , které zesilují její emocionální zabarvení . Postavy: Werther: Mladý malíř, příslušník střední německé vrstvy. Miluje přírodu, rád se toulá po kraji, obdivuje krásy světa a čte Homérovu Odyseu – jeho nejmilejší kniha, kterou má vždy s sebou. Nesnáší rozdělení společnosti na stavy, protože brání navázání vztahů mezi lidmi. Velmi citlivý ke svému okolí. Přispívá chudým, laskavý, ochotný. Chorobně zamilovaný do Lotty. Jediným východiskem jeho beznaděje se stává smrt. Charlotta: Krásná venkovanka, jež se provdá za úředníka Alberta, který se jí ujal. Sice ho nemiluje, ale je mu zavázána za vše, co pro ni vykonal. K Wertherovi tedy zprvu chová náklonnost, snad až lásku, nechce ale opustit Alberta a tak Werthera odmítá. Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera Albert: Úředník, s Wertherem naváže přátelský vztah. Skvěle si rozumí, avšak díky lásce Werthera k Lottě začne žárlit. Oba dva se však se sebezapřením ovládají. Vilém: Blízky přítel Werthera a adresátem téměř všech dopisů ( ke konci jsou dopisy poslány i Lottě) Vyprávěcí postup: Ich forna Děj: Wether přijíždí na vesnici, aby se zde věnoval zejména malování. Po nějaké době, kdy si užívá samoty jede Werther na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotta. Mladé, hezké děvče, které má od matčiny smrti napovel celou domácnost. Lotta se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který je nyní na cestách. Na plese tančí s Wetherem, který se do Lotty zamiluje. Od tohoto dne ji navštěvuje skoro denně a podnikají dlouhé procházky. Po čase přijíždí Albert. Werther, který už nesnese déle pobývat v přítomnosti ženy, do které je bezhlavě zamilován, avšak která zároveň patří jinému, vstupuje do služeb na velvyslanectví. Seznamuje se zde s dívkou, která mu připomíná Lottu a tráví s ní nějaký čas. Dopisuje si s Lottou, která je již provdána za Alberta. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám, rozhodne se tedy déle nezůstat a místo opouští. Werther se vrací na venkov, kde se opět začne stýkat s Lottou. Albert začíná trochu žárlit, avšak jeho galantnost a povaha mu nedovoluje nahlas vyslovit své myšlenky. Před Vánocemi odjíždí Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lottou. Vyz

Témata, do kterých materiál patří