Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


J. A. Komenský a jeho tvorba

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (663,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Prezentace o dílu a tvorbě J. A. Komenského.
J. A. Komenský a jeho tvorba Vaněk Vojtěch, SZŠ a VOŠ Cheb Tvorba ● Vytvořil celou řadu spisů z mnoha oborů. ● Psal především česky, latinsky a německy. ● Jeho díla mají pro svůj vytříbený jazyk mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům starší české literatury, zejména jeho filosofická alegorie Labyrint světa a ráj srdce. ● Nejpodstatnější částí jsou jeho díla z filosofie a teologie. ● Píše zejména česky, latinsky a německy. ● Zejména pro svá pedagogická díla a názory byl znám a uznáván po celém světě. ● Jeho díla vyšla v mnoha jazykových vydáních a ovlivnila světové myšlení. ● Povznesl češtinu na vyšší jazykovou úroveň. Pedagogická tvorba Pedagogická tvorba ● Jedná se o jednu z dalších významných částí, ve které v mnohém předběhl svou dobu. ● Nejúspěšnější z jeho pedagogické tvorby je názorná učebnice latinského jazyka a zároveň jakási encyklopedie, která byla nazvaná Dveře jazyků otevřené, která již za jeho života vyšla v mnoha jazykových vydání a byla používána i katolíky. ● Jeho hlavním dílem je ale Didactica magna, v níž shrnul své pedagogické názory formou traktátu. ● Navazoval na práci svých předchůdců, jako třeba například Daniela Adama z Veleslavína nebo Jana Blahoslava. Velká didaktika ( Didactica magna ) ● Zde shrnul veškeré pokusy o reformy školství . ● Původně byla psána česky, poté byla přepsána do latiny. ● Tato kniha pojednává o metodách výuky, které byly na svou dobu skutečně průlomové a využíváme jich dodnes. ● V této knize vymezil výchovu do čtyř stupňů a stanovuje zde obecně platné vyučovací zásady Ostatní pedagogická tvorba Informátorium školy mateřské - rady matkám k výchově dětí před školou. Dvéře jazyků oteřené - latinsky, pojednává se v knize o důležitosti jazyků a jak se jim učit Nejnovější metoda jazyků - teorie jazykového vyučování Škola na jevišti - pedagogické školské drama Schola Pansophnica - navrhuje například, aby žáci aby žáci latinské škol četli alespoň jednu hodinu týdně současný tisk, tím tedy zavedl jako první používání médií ve výuce Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém - návrh školské reformy Analytická didaktika - vysvětlovány základy pedagogické didaktiky, poslední vydání z roku 2004. Filosofická a teologická tvorba Filosofická a teologická tvorba ● Jedná se o nejpodstatnější část jeho děl, které byly hluboce ovlivněné vírou Jednoty bratrské. ● Tyto jeho spisy jsou inspirovány událostmi z jeho života, nebo jsou v mnohých případech autobiografické. Labyrint světa a ráj srdce (Labirynt Swěta a Lufthaus Srdce) ● Toto dílo se považuje za mistrovo největší dílo, v kterém se zabývá problematikou lidské společnosti a její nápravou. ● Dílo vypráví o poutníkovi, který hledá své místo ve Světě (který je zde podán jako jedno velké město). Za společníky mu jdou Mámení a Všudybud, kteří se mu pokusili nasadit růžové brýle aby slepě viděl jen to pozitivní, brýle mu ale nasadili špatně a Poutník se snaží vidět věci skutečné - tak jak jsou. ● I když se Poutníkovi jeho společníci snaží ukázat svět krásný a přívětivý, poutník vidí pravdu – marnost, lži, intriky a podlost. Je znechucen, ale nemá kam odejít, proto se uzavře sám do sebe a nalezne svůj ráj srdce. Ostatní filosofická a teologická tvorba Listové do nebe - fiktivní dopisy chudých ke Kristu, stěžují si na bohaté, Kristus je utišuje a kárá bohaté. Truchlivý - zamyšlení nad rozporem rozumu a víry, napsáno po smrti své první ženy a dětí. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - vyjadřuje víru, že se odkazu upadající Jednoty bratrské ujme český a moravský lid. Hlubina bezpečnosti - čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím větší je beznaděj. Lingvistická a bohemistická tvorba Lingvistická a bohemistická tvorba ● Pojmem ,,lingvistika” rozumíme vědu zkoumající přirozený jazyk. ● Pojmem ,,bohemistika” rozumíme nauku o českém jazyce, dějin literatury a literární teorie. O poezii české - snaha obrodit poezii znovuzavedením časoměrného verše Moudrost starých Čechů - sbírka starých pořekadel a přísloví (cca 2000) Grammatica latina - gramatická učebnice latiny Orbis pictus (Svět v obrzech) - původně učebnice latiny, později i dalších jazyků Poklad jazyka českého ● Jednalo se o velký český slovník, na kterém Komenský usilovně pracoval téměř celý svůj život. ● Ve slovníku měla být zahrnuta i nespisovná slova a vysvětlená gramatika. ● Tento slovník se bohužel nedochoval. Komenský o něj přišel při požáru v Lešné v Polsku. ● Ztrátou byl údajně velice zdrcen a nikdy se z ní nevzpamatoval. Písňová tvorba Písňová tvorba ● Komenský psal také texty duchovních písní, upravoval staré písně jednoty bratrské, překládal z němčiny do polštiny. ● K jeho nejznámějším písním patří Studně nepřevážná, Moudrosti poklad z nebe či Ó králi věků důstojný. Komeniologie Komeniologie ● Jedná se o vědní obor zabývající se Komenského životem a také dílem, odborníkovi na tuto problematiku říkáme komeniolog a Komenského samotné spisy označujeme jako Komeniana. Zdroje http://www.spisovatele.cz/jan-amos-komensky https://cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint_sv%C4%9Bta_a _r%C3%A1j_srdce https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3 %BD http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-amos-kome nsky.html http://citanka.cz/komensky/ Děkuji za pozornost.

Témata, do kterých materiál patří