Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literatura doby Karla IV. a husitská literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

A) Literatura doby Karla iv. a husitská literatura dramatu, rytířská epika, světská lyrika, satiry charakteristika doby - 2. pol. 14. století velký rozvoj architektury (Karlův most, Nové město, Chrám sv. Víta, Karlštejn) - založení pražské univerzity 1348 - zřízení pražského arcibiskupství 1344 (uvolnění od německého arcibiskupství) a) Latinská literatura Karel IV. - vzdělanec, politik, diplomat, sám se věnoval literární tvorbě, - dopisoval si s básníkemFrancescem Petrarcou ØVita Caroli- latinsky psaný vlastní životopis b) Česká literatura - dvojí styl: 1. přístupná forma -zájem o současný život, srozumitelná ØLegenda o sv. Prokopu- život a skutky sv. Prokopa, jeho zjevení a vyhnání německých mnichů 2. náročná forma -úsilí o výlučnost, exotičnost, vybroušenost ØŽivot sv. Kateřiny- umučena za svoji víru, psáno náročným stylem 1. drama ØMastičkář - z hryHra tří Marií - zlomek velikonoční hry - 3 Marie jdou nakupovat vonné masti, aby balzamovali Kristovo tělo. Dílo zobrazuje středověké tržiště na kterém prodává masti šarlatánský prodavač. Psáno jazykem knižním i hovorovým až vulgárním. Obsahuje makaronismy (záměrné směšování prvků dvou literatur) 2. rytířská epika ØTristan a Izolda ØTrojanská kronika 3. světská lyrika- milostná píseň ØDřevo se listem odievá 4. sociální satiry -kritika od nižších vrstev ØPíseň veselé chudiny- ironický pohled chudiny na vlastní bídný život. ØPodkoní a žákObsahuje ironii. Psáno přístupným jazykem formou dialogu. 5. zábavné satiry- neusiluje o kritiku, jejím cílem je pobavit Smil Flaška z Pardubic ØNová rada 6. satiry Hradeckého rukopisu - neznámí autoři. kritika světských i církevních nedostatků ØDesatero kázanie božie -kritika lidského chování, které se proviňuje božímu přikázání. ØSatiry o řemeslnících a konšelích- kritika nepoctivých řemeslníků a konšelů, kteří zneužívají své postavení. Polemika - každá strana obhajuje své výhody a shazuje protivníka. 2. Charakter husitské literatury - literatura se spojuje s osobním životem - usiluje se o rozvoj českého jazyka,počešťování a odstranění dvojjazyčnosti - prohlubuje se: 1.Laicizace- zesvětštění, sepětí s dobovými problémy 2.Demokratizace- literatura pro lid mizí: 1. duchovní a rytířská epika 2. středověké drama 3. světská lyrika v popředí:1. satira (kritika nedostatků) 2. duchovní píseň 3. traktát (odbornější jednání než kázání) 4. postila (soubor kázání) 5. kronika 6. kázání 3. Husovi předchůdci - většinou kazatelé, usilují o nápravu společnosti náboženskou cestou Matěj z Janova Konrád Waldhauser Jan Milíč z Kroměříže Tomáš Štítný nápravy společnosti ØKnížky šestery o obecných věcech křesťanských 4. Literatura období příprav husitského hnutí - Jan Hus Jan Hus - studoval na pražské univerzitě, později lektor a mistr pražské univerzity - kazatel v Betlémské kapli - zasloužil se na schváleníkutnohorského dekretu (poměr hlasů Čechů 3:1 proti cizincům) - vystoupil proti odpustkům a za to byl vypovězen z Prahy (interdikt), odchází na Kozí hrádek - pozván na koncil v Kostnici prohlášen za kacíře a upálen. a) latinská tvorba ØO církvi- Dílo podle kterého by měl žít křesťan podle Bible a neposlouchat Papeže. Hlavou církve je Kristus. b) česká tvorba ØVýklad Víry, Desatera a Páteře ØKnížky o svatokupectví- kritika prodávání odpustků a výměn duchovních věcí za neduchovní ØPostila- soubor kázání ØO pravopise českém -zásluha na vývoji českého pravopisu - místospřežkového pravopisu zavedldiakritický -zjednodušil styl, odstranil zastaralé mluvnické tvary 5. Literatura v době husitských bojů a) lidový zpěv - Chorál -jednoduchý duchovní zpěv ØJistebnický kancionál - sborník písní, např.: ●Ktož sú boží bojovníci ●Povstaň, povstaň veliké město pražské b) satira ØBudyšínský rukopis - tři satirické skladby proti Zikmundovi ●Žaloba koruny české ●Porok koruny české ●Hádání Prahy s Kutnou horou c) kronika ØVavřinec z Březové -husitská kronika psaná latinsky 6. Literatura doby polipanské - po porážce husitů u Lipan Petr Chelčický - samouk, vzdělanec ØO trojím lidu řeč- robotný) ØSieť viery pravé-kritika církve, hromadění majetku - touha po spravedlivé společnosti, představa ideální církve ØPostila- kázání s úvahami Jednota Bratrská - vznikla na základě Chelčického v pol. 15. stol - hlásá rovnost všech lidí (bratři a sestry), pokoru, dobrovolnou chudobu a mravní kázeň

Témata, do kterých materiál patří