Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Středověká literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. Středověká literatura Středověk: 4.- 15. st. n. l.. Je to období christianizace a vzniku prvních státních útvarů - Francká Říše, Sámova říše, Velkomoravská říše atd. Ústředním tématem je víra v neměnný řád světaa Boha. Smysl všeho na světě je určován vztahem k vyššímu božskému řádu. Pozemský svět je odrazem světa transcendentálního - nadsmyslového. V popředí myslitelství jsou metafyzické hodnoty, které se odráží v literatuře. Středověcí autoři se libovali v zobrazování protikladů a přitažlivém ději. Formě díla však dávali přednost před obsahem. Umělecké zobrazování osob, předmětů, které zdůrazňuje obecně platné a přehledné, se nazývátypizace. V církevní literatuře byl obecně platným vzorem mučedník, ve světské literatuře pak rytíř. Dalším typickým prvkem jeaktualizace - předkládá nový pohled na skutečnost, příběh. Literaturu středověku můžeme rozdělit podle prostředí, kde vznikala na: Literatura v církevním prostředí Jazykem církevního prostředí byla latina. Vznikají zejména tyto žánry: Legenda - věnovaná životu a utrpení světců, historické reálie se mísí s líčením zázraků a smyšlených faktů. Typickým prvkem je zobrazování protikladů (světec x hříšník) Modlitba Žalm- je oslavou Boha, vírou v jeho dokonalost, děkování za jeho činy a ochranu. Plankt= pláč; vyjadřuje smutek nad smrtí Krista Hymnus = chvalozpěv; báseň, píseň oslavující boha, hrdinu Litanie - prosebné písně (skládá se z oslovení a vlastní prosby) Náboženské drama - duchovní námět, charakter; vychází z bible, Kristova života (Vánoce, Velikonoce); předváděno v klášterech, kostelech; účinkující: jeptišky, mniši; zpěvy, mimika Ústřední knihou středověku jeBible zejménaNový zákon. Je to svědectví o působení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Součástí je i líčení skutků apoštolů Petra a Pavla. Nový zákon se dělí na tyto části: 4 evangelia - Matoušovo evangelium - autorem Matouš - kladl důraz na Ježíšova kázání, z nichž největší význam máHorské kázání, kde Ježíš shrnul své učení (milovat nepřátele, neodplácet zlo zlem, milovat bližní…) - Markovo evangelium – autorem Marek - hlásal Ježíšovy činy, zázraky, řeči. - Lukášovo evangelium – autorem vzdělaný člověk - Lukáš. - po literární stránce je nejhodnotnější. Obsahuje mnoho podobenství = parabola - příběh, který má čtenáře přivést k určité obecné myšlence, morálnímu úsudku. - Janovo evangelium Matoušovo, Lukášovo a Markovo evangelium vykazují jisté shody, označujeme je jakosynoptická. Název evangelium pochází z řec. aggelion (angelion) = radostná zvěst. Evangelia nejsou životopisy Krista, jsou to svědectví o jeho působení. Čerpají z určitých pramenů, které vznikly po Kristově ukřižování a nanebevstoupení. Skutky apoštolů - autorem je pravděpodobně autor Lukášova evangelia; V centru dění jsou Petr a Pavel. Sv. Petra ustanovil Ježíš hlavou církve; Sv. Pavel - původně pronásledovatel křesťanů, se po tom, co ho Kristus oslepil a znovu mu vrátil zrak, stal hlasatelem křesťanství. Epištoly = listy; listy sv. Pavla, listy sv. Petra, sv. Jana Epištola - list křesťanským obcím, či list obecného charakteru. Příkladem jeList sv. Pavla Korinťanům - velepíseň na lásku. Apokalypsa - zjevení sv. Jana o konci světa a příchodu božího království. Líčí hrůzy konce světa, konec je nadějný. Apokalypsa je plná symbolů - šelma, drak, 666 = ďábel. Literatura v národních jazycích 9. – 15. st. Hrdinská epika Skladby tohoto žánru jsou spojeny s prostředím šlechticů - šlechtic = bojovník - je ideál - statečný, silný, mocný, moudrý, vzorný křesťan. Beowulf - 8. st.; starogermánský epos, obsahuje líčení dobra i zla; Beowulf přijíždí do Dánska ke králi Hrothgarovi. Jeho bojovníky požírá obluda Grendel. Beowulf ho zabije, stejně jako jeho matku - vodní čarodějnici, která se chtěla pomstít za Grendelovu smrt. Vrací se domů, ujímá se vlády a umírá v boji s drakem, který sužoval jeho zemi. Píseň o Rollandovi - Francie; patří ke Královskému cyklu (gKrál. cyklus patří k chansons de geste - písně o činech; vypráví o hrdinech a událostech, které mají reálný podklad.); Rolland se vrací z boje s Araby, jeho úkolem je střežit zadní voj vojska císaře Karla Velikého. Díky zradě Rollandova nevlastního otce jsou zaskočeni nepřítelem. Přestože má Rolland možnost volat o pomoc, volí si boj, i když ví, že prohraje. Nakonec je těžce zraněn a před svou smrtí zatroubí na svůj roh Olifant, aby dal znamení králi. Rolland zemře a je anděly doprovázen do nebe. Píseň o Nibelunzích - Německo, 13 st.; Rytíř Siegfried je zranitelný pouze na zádech; vlastní poklad Nibelungů - meč a plášť neviditelnosti. Přijíždí na hrad krále Gunthera, do jehož sestry Kriemhildy se zamiluje, splní uložené úkolyg v boji přemáhá islandskou královnu Brunhildu, která se provdává za Gunthera. Ten si vyžádá Siegfriedovu pomoc ještě jednou při svatební noci. Po letech se obě rodiny setkávají a Kreimhilda prozradí, co se stalo o svatební noci. Brunhilda se mstí a pověří Hagena (manželova nevlastního bratra), aby Siegfrieda zabilg stane se. Hagen se zmocní pokladu Nibelungů a uloží ho v Rýně… Kriemhilda se provdá za Attilu a chce se pomstít vrahům Siegfrieda, proto je pozve na svůj hrad. Hagen je zabit Kriemhildou a odnáší si do hrobu tajemství o pokladu. Kriemhildu zabije hunský vazal za to, že zabila hrdinu Píseň o Cidovi - Španělsko, 12.stol.; opěvuje udatnost národního hrdiny Cida v bojích proti Maurům Slovo o pluku Igorově - Rusko, 12.stol., o vojenském tažení knížete Igora proti Polovcům, jeho porážce, zajetí a útěku Alexandreis- veršovaný epos, autor neznámý s protiněmeckými názory; vypovídá o působení Alexandra; Alexandrův průvodce je Aristoteles; - dílo ozvláštněno mravními průpověďmi =gnómy Kroniky Trojanská kronika - o dobývání Tróje. Stala se první tištěnou knihou u nás (1470) Rytířská epika - navazuje na hrdinskou, objevují se antické náměty (antika je vzorem; př.: antičtí hrdinové jako rytíři - Odyseus = hrabě.); oblíbeným hrdinou byl Alexandr Makedonský - hlavním hrdinou je rytíř – na rozdíl od hrdinské epiky, rytíř v sobě spojuje světské i náboženské id

Témata, do kterých materiál patří