Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Středověká literatura v Evropě

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MATURITNÍ OTÁZKA Mimoevropské literatury Indie Arábie Persie Amerika Evropská literatura Literatura v církevním prostředí: 5. - 8. století Literatura v národních jazycích: 9. – polovina 15. století Literatura na našem území: 9. – 15. Století literatura staroslověnská a latinská: polovina 9. - 13. století literatura vrcholného středověku: konec 13. století – polovina 15. století literatura doby husitské: 13. století MIMOEVROPSKÉ LITERATURY VE STŘEDOVĚKU Indie Kalidasa (básník) – Oblak poslem lásky (lyrická skladba, kdy milenec odloučený od své milé v období dešťů, ji posílá vzkazy po oblaku plujícím nad krajinami Indie) Arábie Tisíc a jedna noc– rámcová kompozice, Šeherezáda manželka krále vypráví pohádky každou noc, aby nebyla popravena vzniká korán vznikají dále památky v Persii, v Číně, Americe, … NÁZOR NA SVĚT ANTIKA x STŘEDOVĚK Mnohobožství x víra v jednoho boha Otrok společenského řádu x feudální řád Polidštění bohů x strach, obava Život na zemi x pozemské strádání Kalokagathiax Askele EVROPSKÁ LITERATURA VE STŘEDOVĚKU křesťanství oslavilo vazby evropských národů s dědictvím antiky a proto feudální kultura a literatura začíná od začátku Literatura má náboženský obsah Křesťanská tradice přidala ke starému zákonu nový zákon (1. – 2. Století našeho letopočtu) Literatura slouží církvi je pěstována z počátku v klášterech, školách, chrámech , teprve později v městském prostředí Ustálené umělecké prostředky Často se objevuje křesťanský symbol – alegorie Anonymita Hlavní hrdinou je světec Odříká si hrádky, žije asketicky, typ vzorného křesťana, silná víra v boha, moudrost, mravní dokonalost, statečnost Literární žánr LEGENDA – vyprávění ze života světce, modlitba, lyrické písně NÁBOŽENSKÉ DRAMA KRONIKA SATIRA BAJKA CESTOPISY *SCHOLASTIKA– (z lat. Schola = škola) je středověký myšlenkový směr hojně propagovaný církevními školami a univerzitami v 9. - 15. stol., jehož základem je vyložení nebo alespoň obhájení církevních dogmat rozumem. „pravdy víry” se měly stát i „pravdami rozumu” HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Od 5. Století od rozpadu západořímské říše roku 476 do konce 15. Století Jedná se o období byzantské, předrománské, románské a gotické Vládne křesťanství (vláda Konstantina Velikého) – bylo také přijato za státní náboženství Dvě oblasti křesťanského světa Východní (byzantská) s dominujícími vlivy pozdní řecké vzdělanosti Západní, kde převažoval vliv vzdělanosti latinské Křesťanská dogmata – základní a všeobecně závazné pravdy, stvrzující obsah Tomáš Akvinský Italský filosof člen dominikánského řádu nejvýznamnější představitel scholastiky vypracoval pět důkazů boží existence, které vycházely za smyslové zkušenosti a směřují nad ni: Bůh existuje, protože musí existovat první hybatel. Všechny příčiny vedou k první nezapříčiněné příčině. Musí existovat něco, co je samo o sobě nutné a na čem závisí vše nahodilé. Musí existovat něco, co je příčinou vší dokonalosti. Účelnost všech věcí ukazuje na to, že musí existovat princip, který je řídí. ROMÁNSKÝ UMĚNÍ v letech 1000 – 1250 Románský styl je první univerzální umělecký směr středověku Architektura, sochařství, malířství, hudební kultura GOTIKA 2. Polovina 12. Století Gotika je umělecký směr období vrcholného a pozdního středověku, který v životním stylu a v umění vystřídal sloh románský Periodizace, architektura, sochařství, malířství, hudební kultura LITERÁRLNÍ PAMÁTKY STŘEDOVĚKU – EVROPSKÁ LITERATURA V NÁRODNÍCH JAZYCÍCH HRDINSKÁ EPIKA RYTÍŘSKÁ EPIKA DVORSKÁ LYRIKA Hrdinská epika 8. – 12. Století Dochovala se zejména ve Francii a Německu Chanson de geste = písně o činech Všechny skladby středověké hrdinské epiky (eposy) jsou veršované Hlavní hrdina šlechtic, bojovník, jenž je obdarován ctnostmi – nesmí samozřejmě chybět statečnost, věrnost králi, hrdina musí šířit křesťanské zásady – chránit slabé, chudé a sirotky Středověké eposy, se mohou pyšnit téměř všechny západoevropské národy Jeden autor přejímal náměty a jednotlivé motivy od druhého Cílem nebyla originalita skladby Rytířská epika Zrodila se ve 12. Století Proměna z hrdinské nebyla náhodná, vždyť i feudální společnost procházela radikálním vývojem Do Evropy pronikla zjemnělá byzantská vzdělanost, křesťanství Hlavní hrdina jemný dvořan, rytíř Byl odvážný, ale hlavní téma, je že hlavní místo v jeho životě zaujímala žena Milostná služba vyvolené ženě Rozvíjení rytířských ctností rozvoj mravního vývoje člověka Rytířská epika je někdy nazývána souborně „romány“ Nejblíže k rytířské epice mají španělské romance SÁGY – prozaické vyprávění staré grónské a islandské literatury. Zobrazují osudy legendárních postav severských mýtů. BYLINY (z rus byľ = událost) – epické písně o historických událostech staré rusi; hrdiny jsou bohatýři vynikající silou a oddaností panovníkovi. Charakteristická jsou stálá epiteta, anafory, epifory a paralelismy. DUMY – ukrajinské hrdinské písně baladického rázu vzniklé v kozáckém prostředí. JUNÁCKÉ PÍSNĚ EDDA –původní rukopis z let 1150 – 1220, starogermánské mytologické a hrdinské písně, písně jsou pravděpodobně původem z Norska NEJSLAVNĚJŠÍ HRDINSKÉ A RYTÍŘSKÉ EPOSY BEOWULF hrdinská epika staroanglický epos vznikl na základě pověstí mezi germánsými kmeny Děj se odehrává v Dánsku a jižním Švédsku, líčí hrdinské skutky krále Beowulfa, který se vydává na pomoc dánskému králi Horthgarovi, jehož sídlo je pustošeno Grendelem, obludou bydlící v bažinách. Beowulfovi se podaří zabít Grendela i jeho matku a tímto dosáhl svého a zbavil Dány strašné příšery, odplouvá zpět do své země. V druhém díle Beowulf bojuje s ohnivým drakem, oba umírají; osiřelou zemi čeká švédský vpád; báseň je plná hrůzostrašných výjevů, lyrických pasáží i mravních ponaučení PÍSEŇ O RONALDOVI Starofrancouzská skladba nejproslulejší z cyklu chanson de geste nejznámější francouzský hrdinský epos, který líčí časy Karla Velikého Roland, velitel zadního voje křížové výpravy, je zrazen nevlastním otcem a překvapen nepřáteli. Jeho rytířská hrdost mu nedovoluje i přes rady přítele Oliviera zatroubit na kouzelný r

Témata, do kterých materiál patří