Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


10. Závazkové právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Závazkové právo Základní pojmy, druhy závazků, vznik závazků, zajištění závazků (prostředky zajištění a jejich funkce), změna (v subjektech, v obsahu) a zánik závazků (způsoby zániku závazků). 2. Závazková práva jesouhrn PN o závazkových vztazích pojem=v širším smyslu znamená jeden z občanskoprávních vztahů, vztah mezi V a D =v užším smyslu, povinnost, která z tohoto PV pro někoho vyplývá závazkový vztah (obligační vztah) = právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi povinnost splnit závazek (dluh)§ 488 vzniká mezi dvěma rovnými subjektysubjekty mají vzájemná práva a povinnosti V↔D Př. KSV=P↔D=K právo P =povinnost P = právo K =povinnost K = Základní pojmy závazkového práva: Pohledávka=právo požadovat na druhém účastníkovi PV nějaké plnění Dluh= závazek =povinnost poskytnout druhému účastníkovi PV nějaké plnění (peníze, půjčená věc,něco udělat…) Věřitel= ten, kdo má pohledávku Dlužník = ten, kdo má dluh Subjekty závazkových vztahů : FO, PO vč. státu, cizí státní příslušníci jednoduchý závazkový vztah – na každé straně jeden subjekt (kupní smlouva mezi dvěma účastníky)společný závazkový vztah – více subjektů na jedné nebo obou stranách (smlouva o prodeji bytu do spoluvlastnictví)vícestranné– formálně jako společné, avšak každá strana je nositelem práv a povinností směřující proti ostatním stranám (dohoda o trojsměně bytu) vztahy mezi subjekty (spoluvěřitelé, spoludlužníci) jsou rozdílné podle toho, zda se jedná o : Dílčí závazek– každý spoluvěřitel je oprávněn a spoludlužník zavázán jen do výše svého podílu. („jeden za všechny, všichni za jednoho“)Nedílný závazek – celý dluh musí být plněn najednou (např. závazek provedení koncertu více hudebníky) Obsah závazku – vzájemná práva a povinnosti subjektů dlužník je povinen: něco dát (kupní smlouva)něco vykonat (smlouva o dílo)něčeho se zdržet (smlouva o výpůjčce)něco strpět (smlouva o nájmu) 1. Vznik závazků z právních úkonů (smlouvy, výjimečně jednostranné-výpověď)z protiprávních úkonů (náhrada škody)z jiných důvodů (rozhodnutí soudu - např. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k věci, ze zákona) 2. Změny závazků existující závazkový vztah se může změnit: v subjektech (věřitel, dlužník) postoupení pohledávky (cese) převzetí dluhu přistoupení k závazku v obsahu závazku změna dohodou prodlení věřitele prodlení dlužníka Změny v subjektech závazkových právních vztahů 1. Postoupení pohledávky (cese) změna v osobě věřitele (na místo původního věřitele nastupuje nový)nesmí odporovat dohodě věřitele s dlužníkempísemná smlouva, jinak neplatnánutno oznámit dlužníkovi, aby věděl komu má dluh plnitna nového věřitele je postoupeno příslušenství pohledávky a práva s ní spojená 2. Převzetí dluhu ( i části) změna v osobě dlužníka (původní dlužník přestává být dlužníkem a na jeho místo nastupuje nový dlužník)písemná smlouvake smlouvě nutný souhlas věřitele se změnou dlužníka (souhlas může udělit D1 nebo/i D2)obsah původního závazkového vztahu se neměnízajištění dluhu třetími osobami trvá, jestliže třetí osoby souhlasí se změnou dlužníka 3. Přistoupení k závazku nový dlužník přistupuje k dluhu původního, plní společně a nerozdílněpísemná smlouva (věřitel a nový dlužník)věřitel může požadovat plnění po kterémkoliv z dlužníků Změny v obsahu závazkových právních vztahů princip smluvní svobody – tj.dohodou může být smluvní vztah změněn změny se týkají:místa plnění způsobu plnění (např. místo peněz věc) splatnosti (odložení, prodloužení) ceny předmětu smlouvy,... 2. Prodlení dlužníka dlužník se dostává do prodlení, jestliže nesplní svůj dluh včas a řádně (nezáleží na tom, zda za to může či ne)věřitel má právo od smlouvy odstoupit (předtím musí poskytnout dlužníkovi přiměřenou lhůtu ke splnění)smlouva se od počátku ruší, práva a povinnosti obou stran zanikajístrany mají povinnost vzájemně si vrátit poskytnuté plněnívěřitel má právo požadovat úroky z prodlenídlužníka má povinnost uhradit věřiteli škodu, která byla prodlením způsobenajde-li o prodlení dlužníka s plněním věci (vrátit vypůjčenou věc, vyrobit z dodaných materiálů věc,…) nese dlužník odpovědnost i za ztrátu nezaviněnou v případě, že od dlužníka nepřijme plnění včas a řádně nebo dlužníkovi neposkytnev době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu (např. nedostaví se na místo ke sjednanému převzetí věci, neposkytne dlužníkovi potvrzení o převzetí věci, apod.) věřitel má povinnost uhradit dlužníkovi náklady, které mu v důsledku prodlení vznikly (např. náklady na dopravu, skladování,…)věřitel nese odpovědnost za ztrátu, poškození, zničení věcidlužník v době prodlení věřitele může plnit dluh uložením do úřední úschovynemusí platit úroky z prodlení 3. Zajištění závazků =záruky, které slouží k tomu, aby práva a povinnosti, které tvoří obsah závazkového právního vztahu byly plněny a dodržovány Zajišťovací prostředky mají dvě funkce: Zajišťovací – zabezpečuje včasné a řádné splnění dlužníkovy povinnostiUhrazovací – věřitelova pohledávka může být uspokojena přímo z majetku dlužníka, nebo z majetku další osoby Druhy zajišťovacích prostředků: smluvní pokutaručenídohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmůzajištění závazků převodem právapostoupení pohledávkyjistotauznání dluhuzástavní právo Smluvní pokuta§ 544 -§ 545 závazek zaplatit určitou částku jako pokutu v případě, že byla porušena povinnost vyplývající ze smlouvypokuta musí být sjednána písemněvyjadřuje se např. v Kč nebo v % z dlužné částky Ručení§ 546 - §550 vzniká písemným prohlášením třetí osoby (ručitele), ve kterém ručitel věřiteli prohlašuje, že bere na sebe povinnost zaplatit dluh za dlužníka, pokud je dlužník nezaplatí řádně a včas sámručení zaniká zánikem hlavního zajištěného závazku, tj. jeho uhrazením Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů§ 551 uspokojení pohledávky lze zajistit písemnou dohodou mezi oprávněným a dlužníkem, na základě které plátce mzdy strhne dlužníkovi srážku ze mzdy a postoupí ji oprávněnému Zajištění závazků převodem práva splnění závazku může být zajištěno převo

Témata, do kterých materiál patří