Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Moc vykonná, soudní, NKU Ústavy CR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moc výkonná, soudní a NKÚ podle Ústavy ČR Orgány výkonné moci, jejich pravomoci, soustava soudů, nezávislost soudní moci, soudce, Ústavní soud ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ve struktuře Ústavy ČR. Hlava 3. - Moc výkonná Mezi orgány moci výkonné (exekutiva) patří: Prezident Vláda Státní zastupitelství A. Prezident– hlava státu = současným prezidentem je panMiloš Zeman = zastupuje stát navenek (reprezentativnost funkce a ztělesnění svrchovanosti státu) = z výkonu své funkce není nikomu odpovědný, za jeho rozhodnutí všakodpovídá vláda =nesmí být zadržen, stíhán pro přestupek, TČ – absolutní imunita (výjimka-vlastizrada – žaloba Senátu k Ústavnímu soudu, trest – ztráta prezidentského úřadu a způsobilost jej znovu nabýt) Volba prezidenta návrh může podat – 10 poslanců nebo 10 senátorůprezidenta volí Parlament na společné schůzi obou komor (nepřímé volby) funkční období – 5leté, max. 2x po soběpasivní volební právo – 40 let volební postup - tři fáze, pokud nejsou splněny podmínky předchozího kola ke zvolení kandidáta nutno získat: nadpoloviční většinu hlasů nezíská-li kandidát potřebný počet hlasů, do 14 dnů se koná 2. kolo voleb, kandidátem jsou dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola ke zvolení kandidáta nutno získat:nadpoloviční většinu všech hlasů prezident skládá slib do rukou předsedy PS prezident se může svého úřadu vzdát, nemůže být odvolán pokud se úřad prezidenta uvolní (odevzdáním nebo úmrtím), případně se komory Parlamentu usnesou, že prezident úřad ze závažných důvodů nemůže vykonávat (nemoc), vykonávají funkci prezidenta předseda vlády a předseda PS (pravomoci rozděluje Ústava) Pravomoci prezidenta nejsou rozsáhlé zastupuje stát navenekjmenuje a odvolává předsedu a další členy vládysvolává zasedání PSrozpouští PSsjednává mezinárodní smlouvy, pokud tuto pravomoc nepřenesl na vláduje vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generályjmenuje soudce, nejvyšší představitele Bankovní rady ČNB a NKÚpověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí ČR v zahraničí, přijímá vedoucí zahraničních zastupitelských misímá právo udělovat amnestiimá právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí, kdykoliv o to požádá, musí mu být uděleno slovo. Má právo účastnit se schůzí vlády B. Vláda vrcholný kolektivní orgán výkonné mociřídí a kontroluje státní administrativní aparát složení:předseda místopředsedové ministři = členové vlády (do funkce jmenuje prezident, jemu skládají slib) ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovněrozhoduje jako kolektivní orgán ve sboruk přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů (nejen přítomných na zasedání)může vydávatnařízení, k jejichž platnosti je třeba zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR, vydávají se jako prováděcí předpisy k zákonůmministři řídí jednotlivá odvětví národního hospodářství a státní správy (resorty) a stojí v čeleministerstev, zřízených zákonemministerstva vydávajívyhlášky – slouží k provádění zákonů a musí být vyhlášeny ve Sbírce zákonů ČR PS může vládě VYSLOVIT NEDŮVĚRU(v případě nespokojenosti s její činností)vláda pak musí podat DEMISI (prostřednictvím předsedy vlády do rukou prezidenta), - stejně tak i v případě demise jednotlivého člena vlády, - nebo po parlamentních volbách, a to po ustavující schůzi nové PS. C. Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení Hlava 4. - Moc soudní Soudní moc, kterou vykonávají jménem republiky soudy, je nezávislá. Není tedy ze své činnosti odpovědna žádné jiné moci (ať již zákonodárné, tak výkonné). Soudní moc se především uplatňuje při poskytování ochrany právům občanů a dalším subjektům v občanskoprávním řízení (např. při rozhodování sporů o náhradu škody, o výživné, o platnost skončení pracovního poměru, apod.). Pouze soudy mají pravomoc v trestním řízení rozhodovat o vině a trestu pachatelům TČ. Ústava zaručuje: nezávislost výkonu soudcovské funkce (nestrannost soudců nikdo nesmí ohrožovat a do jejich činnosti zasahovat)soudce nelze proti jeho vůli odvolat ani přeložit k jinému soudu (výjimky- kárné řízení)soudce zároveň nemůže být prezidentem, poslancem, senátorem a nesmí zastávat žádnou funkci ve veřejné správě a vykonávat řadu dalších činností (kromě publikačních a pedagogických) Soudce z povolání -bezúhonný občan, -ukončené VŠ právnické vzdělání, -složil odbornou justiční zkoušku, -do funkce jmenován prezidentem /bez časového omezení výkonu funkce!/ při rozhodování vázán pouze zákonemrozhoduje-li sám – samosoudcerozhoduje-li kolektivně – senát v čele s předsedou (přísedící= laici) Soustava soudů Ústavní soud (Brno) Nejvyšší soud (Brno) Nejvyšší správní soud (Brno) vrchní soudy (Olomouc, Praha) krajské soudy okresní soudy zásada dvojinstančnosti tj. pokud věc rozhodne soud v 1.instanci (soud 1.stupně – obvykle okresní soud), pak odvolání proti tomuto rozhodnutí projednává a rozhoduje o něm soud 2. instance (soud 2. stupně – obvykle krajský soud) a proti jeho rozhodnutí nelze podat řádný opravný prostředek. 1. instance okresní soud – odvolací krajský soud 1. instance krajský soud – odvolací vrchní soud Ústavní soud České republiky – sídlo v Brně zvláštní postavení nezávislý orgán ochrany ústavnosti složení: 15 soudců jmenovaných prezidentem na 10 let skládají slib pravomoci soudců : rozhodování o zrušení zákonů nebo jejich částí, jsou-li v rozporu s Ústavou rozhodování o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy (obcí) proti nezákonnému zásahu do jejich působnosti ze strany státurozhodování o tom, zda mezinárodní smlouva je v souladu s ústavním pořádkem ČRa další – viz Ústava Vykonatelné rozhodnutí Ústavního soudu – závazná pro všechny orgány i osoby! Hlava 5 - Nejvyšší kontrolní úřad nezávislý orgán, vykonávající kontrolu nad hospodařením se: státním majetkem státním závěrečným účtem plněním státního rozpočtu zadáváním veřejných zakázek v čele úřadu : prezident (jmenován na návrh PS prezidentem ČR) zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu upravuje postavení, působnost, organizační strukturu a činnost NKÚ

Témata, do kterých materiál patří