Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hospodářská soutěž, účast oprávněných subjektů, nekalá soutěž, podplácení, porušení obchodního tajemství, ohrožování zdraví a životního prostředí

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Specifikace hospodářské soutěže, účast oprávněných subjektů a rozbor nekalé soutěže podle § 44 obchodního zákoníku. Podplácení podle § 49 obchodního zákoníku. Porušení obchodního tajemství podle § 51 obchodního zákoníku a ohrožování zdraví a životního prostředí podle § 52 obchodního zákoníku. Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen soutěžitelé), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti, jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat. Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Nekalou soutěží je zejména: - klamavá reklama - klamavé označení zboží a služeb - vyvolávání nebezpečí záměny - parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele - podplácení - zlehčování - porušování obchodního tajemství - ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí Podplácení § 49 Je jednáním jímž : A) soutěžitel osobě, která je členem statutárního či jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním či obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži. osoba uvedená v bodu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit, nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch. Porušení obchodního tajemství § 51 Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí , zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl : tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli, nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán vlastním nebo cizím jednáním příčím se zákonu Ohrožování zdraví a životního prostředí § 52 Je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožují zájmy ochrany zdraví nebo životního prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.

Témata, do kterých materiál patří