Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Správní řízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Správní řízení Pojem : Je zákonem upravená činnost, která směřuje k rozhodování o právech a povinnostech účastníků správněprávních vztahů a k realizaci prostředků správního donucení – správní proces. Druhy správního řízení : proces týkající se přípravy přijetí normativních správních aktů,proces v oblasti aplikační činnosti orgánů veřejné správy, výsledkem je zpravidla vydání individuálního správního aktu,proces v oblasti řídící a organizátorské činnosti orgánů veřejné správy při vydávání vnitřních předpisů. Správní řízení dělíme na správní řízení obecné -je upraveno správním řádem, zák. č. 500/2004 Sb. Jestliže není zvláštní procesní úprava, postupuje se podle správního řádu. a správní řízení zvláštní– je upraveno v různých právních předpisech správního práva a určuje odlišný postup orgánů veřejné správy, např. přestupkové řízení, celí řízení, stavební řízení. Zvláštní právní úprava má přednost před úpravou obecnou obsaženou ve správním řádu a že správní řád má zásadně subsidiární působnost vůči zvláštním procesním úpravám. Správní řád Správní řád se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. Zásady správního řízení : správní orgán postupuje v souladu se zákony,uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem svěřena,šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob,správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem případu,správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti,umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva,vyřizuje věci bez zbytečných průtahů ve stanovené lhůtě,vyžaduje jen takové podklady od dotčené osoby, stanoví-li tak právní předpis,dotčené osoby mají rovné postavení,správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. Správní řízení je postup správního orgánu,jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva a povinnosti má nebo nemá. Subjekty správního řízení Pro správní řízení je charakteristické, že na jedné straně jesprávní orgán, který mánadřazenépostavení a na straně druhé jeúčastník řízení. Příslušnost správního orgánu Věcná – řeší otázku, jaký typ správního orgánu je kompetentní jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem. Zvláštním případem věcné příslušnosti je příslušnostinstanční – který orgán bude rozhodovat v prvním stupni a který orgán je odvolací.Místní příslušnostje určena :v řízeních tykajících se činnosti účastníka řízení místem činnosti,v řízeních týkající se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází,v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání,v ostatních případech týkající se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo posledně známým místem pobytu na území ČR,v ostatních případech týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky, u zahraniční právnické osoby je místem příslušnosti správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v ČR nebo posledním místem této organizační složky na území ČR. Pokud je místě příslušných více správních orgánů, provede řízení ten z nich, u něhož jako první byla podaná žádost nebo byl učiněn úkon jako první. V ostatních případech určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Dožádání ve věci může učinit jen příslušný správní orgán usnesením o provedení úkonu,usnesení se doručuje pouze dožádanému správnímu orgánu, ten proveden dožádaný úkon do 30 dnů,dožádání do ciziny upravují zvláštní právní předpisy. Podjatos úřední osoby jakmile se o ní úřední osoba dozví, je povinna o skutečnostech, které způsobují její podjatost uvědomit svého představeného. Podjatost je důvod k vyloučení úřední osoby z dalšího řízení.vyloučena je také úřední osoba, která se zúčastnila řízení v téže věci na jiném stupni nebo se podílela na výkonu kontroly prováděné podle zvl. zákona. To neplatí pro vedoucí ústředních správních úřadů a pro znalce a tlumočníky. Vedení řízení a úkony správních orgánů jednotlivé úkony v řízení se provádějí písemně, pokud zákon nestanoví jinak,obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamenávají do spisu,úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděly v souvislosti s řízením,v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce ( slovenském jazyce ),v jiném jazyce musí účastník řízení předložit originální znění a současně úředně ověřený překlad do jazyka českého,každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž je vedeno jednání, má právo na tlumočníka, kterého si obstará na své náklady,občan ČR, příslušející k národnostní menšině, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny a náklady na pořízení překladu nese správní orgán,stejně se postupuje i osob neslyšících a hluchoslepých. O každé věci se zakládá spis spis musí být označen spisovou značkou,spis tvoří zejména :podání,protokoly,záznamy,písemná vyhotovení rozhodnutí,důkazní materiál,písemnosti, které obsahují utajované informace se ukládají zvlášť. Protokol se sepisuje : o ústním jednání,o ústním podání,výslech svědka, znalce,provedení důkazu listinou, ohledáním + obrazový, zvukový záznam,protokol podepisuje oprávněná úřední osoba, ten, kdo protokol sepsal, dále všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily,odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu se v protokolu zaznamenají,jiné osoby, jichž se obsah protokolu přímo dotýká, mohou bezprostředně po seznámení s protokolem podat stížnost proti obsahu. Písemnost doručuje správní orgán který je vyhotovil, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky nebo doručí správní orgán

Témata, do kterých materiál patří