Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Principy a cíle EU a základy práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Principy a cíle EU a základy práva Spolupráce států před vznikem prvního evropského společenství sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem je zajistit trvalý mír Princip supranacionality= nadstátnosti -supranacionalita je nová metoda integrace - Evropské společnství je vybudováno na supranacionálním (nadstátním) principu - státy jsou si navzájem rovny - je v rozporu se zásadou svrchované rovnosti států - stát se členem nadstátní organizace stává dobrovolně – na základě mezinárodní smlouvy (přenese část svých svrchovaných práv na tuto organizaci) - Organizace s vlastní svrchovaností stojí nad členskými státy – vybavena určitými pravomocemi vůči těmto státům Znaky supranacionality : 1) Společenství nejsou pouhým souhrnem členských států – mají vlastní zájmy a vůli projevovanou svými orgány s autonomním postavením – tato vůle se vytváří buď nezávisle na členských státech (Komise, ESD) či na principu většiny (Rada) a vůli členských států, které jsou rozhodnutími vázány 2) pravomoci v legislativní, výkonné a soudní moci nevykonává stát, ale EU a to v těch oblastech, kde došlo k delegaci, 3) orgány EU tvoří normy, které jsou samostatným a svébytným systémem práva 4) bezprostřední závaznost takového práva a rozhodnutí – většina aktů je právně závazná, při většinovém hlasování se stát musí podřídit i když nesouhlasí 5) bezprostřední použitelnost aktů pro vnitřní poměry tzv. direct effect 6) adresáty norem jsou PO i FO na území členských států 7) realizace soudní ochrany přísluší Evropskému soudnímu dvoru, vnitrostátní soudy aplikují právo EU také 8) finanční samostatnost, vlastní zdroje příjmů, rozsáhlá autonomie (narozdíl od OSN) Princip subsidiarity chrání pravomoc členských států rozhodovat o opatřeních a přijímat je, a opravňuje Unii jednat, nemůže-li být cílů zamyšlené činnosti „z důvodu jejího rozsahu či účinků“ uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie - Obecným cílem zásady subsidiarity je zajistit určitý stupeň nezávislosti orgánů, které jsou podřízené vyššímu orgánu, a to zejména pokud jde o místní orgány podřízené ústředním orgánům. Pravomoci jsou tedy rozděleny mezi různé úrovně orgánů (správní celky, regiony) - V rámci Evropské unie je zásada subsidiarity kritériem pro výkon nevýlučných pravomocí Unie. Vylučuje zásah Unie, pokud nějakou záležitost mohou účinně upravit členské státy na celostátní, regionální nebo místní úrovni, a Unii opravňuje k výkonu pravomoci, pokud členské státy nemohou uspokojivě dosáhnout cílů zamýšlené činnosti a pokud může mít opatření na unijní úrovni přidanou hodnotu. Princip úzké spolupráce - tato úprava znamená průlom do monolitního systému a umožňuje, aby skupina členských států, která si přeje na určitém území užší spolupráci a hodlá uskutečnit na tomto území intenzivnější integraci, tento záměr mohla provést za dodržení určitých předpokladů - tyto státy nemohou takový vývoj jednostranně blokovat - členský stát má ovšem možnost, aby se věcí zabývala CÍLE EU I. pilíř - Evropská společenství - Společná zemědělská politika - Hospodářská a měnová unie - Celní unie a Společný trh - Společná obchodní politika - Regionální a strukturární politika - Dopravní politika - Sociální politika - Schengenský prostor - Občanství EU - Vědecko-výzkumná politika - Politika hospodářské soutěže - Ekologická politika - Politika ochrany spotřebitele - Vzdělání a kultura - Společná rybolovná politika - Azylová a přistěhovalecká politika Společná zemědělská politika: - zaměřena na zajištění produkce potravin, jejich export, rozvoj zemědělství a venkova a zabezpečení životní úrovně zemědělců Hospodářská a měnová unie: - členy Hospodářské a měnové unie jsou všechny země EU Celní unie a Společný trh: - Celní unie je sdružení států, které se dohodli na omezení vzájemných obchodních bariér a zároveň uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím (tzv. společný celní sazebník) - Společný trh znamená již vysoký stupeň ekonomické integrace. Členské státy odbouraly veškerá cla, používají společný celní sazebník vůči třetím zemím a je mezi nimi zabezpečen volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu. - Regionální a strukturární politika: Zaměřuje se na vyrovnání hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony a hraje tak zásadní roli při budování jednotného trhu - Dopravní politika: Doprava je jedním z klíčových odvětví, které v Evropě poskytuje zaměstnání více než 11 milionům lidí a významnou měrou přispívá k rozvoji ekonomiky - Sociální politika: Systémy sociálního zabezpečení jsou v členských zemích Evropské unie značně rozrůzněné - Schengenský prostor: Je označení pro území většiny evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou - Občanství EU získává automaticky každý občan členského státu Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je - Vědecko-výzkumná politika: Inovace jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí strategie EU, jejímž cílem je zajistit růst a vznik nových pracovních míst. - Politika hospodářské soutěže: Politika ochrany hospodářské soutěže je jedním z nejvýznamnějších nástrojů EU pro podporu integrace společného trhu. - Ekologická politika: Evropská unie má pro oblast životního prostředí jedny z nejpřísnějších právních předpisů na světě. Politika životního prostředí pomáhá zohledňovat ekologické aspekty v hospodářství EU, chránit přírodu, zdraví a kvalitu života lidí v EU - Politika ochrany spotřebitele: Cílem politiky je zajistit spotřebitelům v rámci jednotného trhu stejně vysokou úroveň ochrany a bezpečnosti. Politika se zaměřuje na ochranu zdraví, bezpečnost a zájmy konzumentů, prosazuje společný přístup k zákazníkům a práva na informace - Vzdělání a kultura: Kultura: Evropská unie se snaží zachovat společné kulturní dědictví Evropy a zpřístupnit ho ostatním. Zároveň podporuje a propaguje umělecké a tvůrčí odvětví Vzdělání: Každý člensk

Témata, do kterých materiál patří