Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní problematika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovněprávní problematika Není nic nového, že v podniku mimo výrobní činnosti je například i personální činnost. Personální činnosti související s pracovněprávní problematikou jsou nesmírně důležité. Podnikatel musí sledovat nejnovější trendy na trhu práce, stanovit konkurenčně schopný systém odměňování, sledovat změny v zákoníku práce a především starat se o stálé zaměstnance, kteří hrají klíčovou roli k dosažení stanovených cílů podnikání. Podnikatel by si také měl ujasnit, jaké zaměstnance na jaký pracovní poměr přijme. Pracovněprávní problematika rozlišuje pracovní poměr, který je ujednán na základě pracovní smlouvy, práce konané mimo pracovní poměr, které dále lze rozdělit na dohodu o provedení činnosti a dohodu o provedení práce. Zákoník práce Tento zákoník upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Dále také upravuje právní vztahy kolektivní povahy, podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Účelem a smyslem právní úpravy obsažené v zákoníku je poskytnutí zákonné ochrany zaměstnanců. Každý podnikatel by měl znát zákoník práce, protože jednou bude potřebovat i další pracovní síly. V našem projektu počítáme také s tím, že na začátek nebudeme potřebovat zaměstnance, vystačíme si jako tři společníci. Nicméně pokud by se projektu a podnikání dařilo, tak bychom museli zaměstnance samozřejmě přijmout. Pracovní poměr a pracovní smlouva Každý pracovní poměr se uzavírá pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní poměr se uzavírá buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně a každá ze stran musí obdržet minimálně jedno vyhotovení. Daná smlouva by měla obsahovat několik náležitostí. Mezi hlavní náležitosti pracovní smlouvy patří den nástupu do práce, místo nebo místa výkonu práce a druh práce. Tyto náležitosti jsou povinné, bez nich pracovní smlouva není platná. Výše platu či mzdy nemusí být ve smlouvě uvedena. Obě strany si mohou dohodnout i další podmínky. Pokud bychom přibírali nové zaměstnance, určitě využijeme také možnosti zkušební doby, abychom zjistili vhodnost zaměstnance na danou pozici. Poté bychom využili i možnosti prodloužení smlouvy na dobu určitou. Pokud bychom měli opravdu jistotu, že daný zaměstnanec je kvalitní, nabídli bychom mu pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Závislá práce a pracovněprávní vztahy Za pracovněprávní vztahy lze označit všechny vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a současně právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí se závislou prací. Pokud v některých případech zákoník práce nelze použít, řídí se pracovněprávní vztahy občanským zákoníkem. Závislou práci lze charakterizovat jako práci vykonávanou ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Dohoda o provedení práce (DPP) upravuje maximálně možný rozsah práce, kterou může zaměstnanec v rámci této smlouvy pro jednoho zaměstnavatele vykonat, na 300 hodin ročně. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Další povinné náležitosti smlouvy už zákoník práce nezmiňuje. Většinou dohoda obsahuje i druh a místo výkonu sjednané práce a odměnu, která vám za ní připadne. Pokud dohodnutá odměna za práci nepřesahuje částku 10000,- Kč/měsíc nemusí se z ní odvádět zdravotní a sociální pojištění. Částka je pouze zdaněna 15% srážkovou daní. Dohoda o pracovní činnosti může být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Rozsah práce nesmí v průměru přesáhnout polovinu maximální týdenní pracovní doby, která je momentálně stanovena na 40 hodin. Průměr je vypočítáván z doby trvání dohody (u dohod na dobu neurčitou max. 52 týdnů, tedy rok). To znamená, že nesmíte po celou dobu trvání dohody o pracovní činnosti pracovat průměrně více než 20 hodin týdně. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Zdanění odměny se řídí výší vašeho výdělku a jako v normálním pracovním poměru se z něj odečítá 15% záloha na daň z příjmu. Z příjmu je nutné také odvést zdravotní a sociální pojištění, pokud je příjem vyšší jak 2500/měsíčně. U takto nízkého výdělku je od roku 2018 odváděna srážková daň z příjmu. Obě dohody se týkají prací mimo pracovní poměr. Jako zaměstnanec nejste chráněni tolik jako pracovník v klasickém pracovněprávním vztahu. Nemáte např. nárok na příplatky za přesčasy, dovolenou, cestovní náhrady nebo odstupné. Obě dohody mohou být kdykoliv předčasně vypovězeny jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Při výpovědi je nutné dodržet patnáctidenní výpovědní lhůtu. Zaměstnavatel a zaměstnanec Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Může jím být jak fyzická, tak i právnická osoba. Zaměstnancem je vždy osoba fyzická, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Pro náš projekt bychom například hledali i zaměstnance s lehčím zdravotním postižením, získali bychom výhodu slevy na dani z příjmu a v neposlední řadě bychom pomohli těmto zaměstnancům najít vhodnou práci k přihlédnutí na jejich omezení. Zánik či změna pracovního poměru Zánik nebo změna každého pracovního poměru musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Ten definuje celkem pět způsobů, jak může být pracovní poměr ukončen. Jedná se o tyto způsoby: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době či uplynutím doby, pokud byl sjednán na dobu určitou. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Povinností zaměstnavatele je ochrana zdraví zaměstnanců při jejich práci. V našem podnikání by se jednalo o ochranu zdraví při kancelářské práci. Zaměstnance bychom museli proškolit, vybavit zdravotnickou obuví, zajistit správnou ergonomii při sezení, poskytnout návody na obsluhu zařízení a obecně dbát o zajištění podmínek podle platné legislativy.

Témata, do kterých materiál patří