Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Finanční právo - Kategorie, daňová soustava, poplatky, členění, státní rozpočet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční právo: (Kategorie, daňová soustava, poplatky, členění, státní rozpočet). Finanční právo Finanční právo=FP je souhrn právních norem, jehož obsahem jsou finanční vztahy, to znamená vztahy získávání, shromažďování, rozdělování a upotřebení peněžních prostředků. Prameny: Daňové zákony.Zákony o soudních, správních a místních poplatcích.Celní zákon.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.Zákon o státním rozpočtu.Právní normy upravující rozpočty nižších stupňů včetně rozpočtových pravidel. Dělení finančního práva: Obecné:Základní instituty použitelné pro celé odvětví finančního práva. Zvláštní:Speciální úprava zvláštních vztahů, upravuje postupy v řízení před různými orgány. Nefiskální:Reguluje společenské vztahy, kde není podstatný tok peněz. Fiskální:Reguluje společenské vztahy, kde dochází k toku peněz. Nefiskální část: Měnové právo:stanovuje peněžní jednotku státu a systém peněžní jednotkyupravuje společenské vztahy týkající se měnyDevizové právo:upravuje společenské vztahy při nakládání s devizovými hodnotami, které ovlivňují stav měnyVeřejné bankovní právo:upravuje vznik práva podnikat jako pojišťovnastátní dohled nad pojišťovnaminucenou správouPuncovní právo:reguluje společenské vztahy při nakládání s drahými kovy, které může ovlivnit hodnotu měnyPrávo kapitálového trhu:upravuje dozor nad kapitálovým trhemPrávní regulace státního dozoru nad loteriemi a sázkami: Fiskální část: Rozpočtové právo:proces sestavování, schvalování a kontroly veřejných rozpočtů + regulace veřejných fondů vč. SRBerní právo:daňové a poplatkovéobě spravovány společněpříjem veřejných rozpočtůCelní právo:celní zákon – upravuje ---- celnictví a oblast cel Ústavní právo (souvislost FP s ostatními odvětvími českého práva): v oblasti rozpočtového právaproblematika přijímání SR a státního závěrečného účtuproblematika samostatného rozpočtového hospodaření územních samosprávních celkův oblasti měnového práva – problematika vymezení postavení centrální banky, státu Správní právo: mnoho finančních orgánů je zároveň orgány státní správyspráva daní a poplatků, místní poplatky Mezinárodní právo: zejména v oblasti danídohody o zamezení dvojího zdanění většinou stanoví příznivější režim pro zúčastněné subjektycelní finanční povinnosti Trestní právo: sankce za nejzávaznější porušení zákonů v oblasti FP jsou obsaženy v trestním zákoněTČ proti měně (padělání peněz)TČ v oblasti daní (krácení daně) Obchodní právo resp. Občanské: právní normy v oblasti poskytování půjček nebo uzavírání pojistných smluv patří mezi normy občanskoprávní, ale činnosti pojišťoven patří do FP Mezinárodní právo: v oblasti devizového práva Další právní odvětví související s FP: pracovní právoprávo sociálního zabezpečeníprávo životního prostředí Základní pojmy: Definice daní a poplatků:Peněžitá zákonem stanovená veřejná dávka ve prospěch veřejného fondu.Daň:Zákonem stanovená a pravidelně se opakující platba FO a PO do státního rozpočtu.Poplatek:Dávka víceméně nepravidelná s ekvivalenty-úhradou za něco.Daňová záloha:Část daně, která musí být placená dříve, než bude ukončeno daňové období, za které se daň platí.Poplatník daně:FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do SR prostřednictvím FÚ.Osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.Předmět daně:Skutečnost, na jejímž základě je uloženo daňovému poplatníkovi daňová povinnost.Neupravený základ daněKvantitativně vymezená část předmětu daně, ze které se po příslušných úpravách bude daň vypočítávat (vyměřovat).Odčitatelné položky od základu daně:Snižují neupravený základ daně pro výpočet daně.Sazba daně:Měřítko pomocí, kterého se stanoví z daňového základu výše daně za daňové období. Právní úprava a struktura daňové soustavy = DS: a v rozpočtech nižších územních celků a obcí vytvořeny takové finanční zdroje, které v potřebném rozsahu zajistí finanční zdroje pro rozpočty státu a nižších územních celků a obcí.Zákon o soustavě, který jednotlivé daně vyjmenovává. Daně v naší DS a právní normy je možné obecně členit do dvou skupin: 1) Nepřímé daně: Jsou daně, které jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků a služeb, nejsou tedy vázány na FO a PO vytvářející hodnoty. ND platí konečný spotřebitel v ceně výrobků.Vyhnout se placení těchto daní lze pouze tak, že výrobek nebo službu nekoupíme. Daň z přidané hodnotya pokyny MF=Ministerstva financí ČR.Spotřební daňz tabákových výrobků. 2) Přímé daně: Daně, které mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisku FO a PO. Daňový poplatník je adresný. Struktura přímých daní je upravena v následujícím schématu. Daně z příjmů - daň z příjmů FO, daň z příjmů PO.Daně majetkové - daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, silniční daň. I když zákon o DS uvádí také daně k ochraně životního prostředí, nebyly ještě tyto daně legislativně upraveny. Struktura poplatků: Předmětem FP jsou i poplatky, které doplňují daňovou soustavu poplatky: soudní – zákon o soudních poplatcích a výpisech z RT=rejstříku trestů správní– zákon o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR místní– zákon o místních poplatcích Soudní poplatky: Poplatníci: FO a PO, které daly podnět k soudnímu řízení, popř. k úkonům, které vykonává soud. Soudní poplatky vybírané v OSŘ=občanském soudním řízení:výše poplatků je určena – procentem, nebo pevnou částkouněkteré osoby nebo řízení jsou od poplatků osvobozenySprávní poplatky:vyměřují a vybírají orgány státní správy ČR a obcepoplatky jsou stanoveny pevnou částkouMístní poplatky:vybírají obce, které sami rozhodují o jejich zavedení Daňová registrace: Podnikatel, který získal podnikatelské oprávnění, případně povolení jiné samostatné výdělečné činnosti, je povinen do 30 dnů od právní účinnosti oprávnění oznámit tuto skutečnost správci daně. Lhůta pro podání přihlášky při povinnosti odvádět daně je do 15 dnů od vzniku této povinnosti. Místní příslušnost finančních

Témata, do kterých materiál patří