Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Činnost veřejné správy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Činnost veřejné správy Pojem : Veřejná správa je účelově zaměřený systém budovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Veřejná správa je člověkem vytvořený systém, který plní jak funkce společenského mocenského charakteru tak má především sociální poslání. Realizace činnosti veřejné právy je tak představována celým řetězcem cílů, úkolů, funkcí, metodami působení a formami realizace. Funkce veřejné správy Obecné –jsou vlastní veřejné správě jako celku. Dílčí –funkce jednotlivých organizačních subsystémů, nebo jednotlivých orgánů veřejné správy. ad1) Obecné funkce - Funkce organizující, jejíž podstatou je pokud možno dosažení komplexního postižení procesů spočívajících v uspořádání subjektů a adresátů působení veřejné správy a vztahů mezi nimi. - Funkce mocenské ochrany,jedná se o poskytování této ochrany ze strany orgánů veřejné správy s cílem zajistit bezporuchový chod veřejné správy, dále zjednat nápravu všude tam, kde došlo k porušení právních povinností. ad2)Dílčí funkcejsou relativně konkrétní činnosti, tj. okruhy určitých činností, které veřejná správa vykonává, jsou to funkceplánovací, programovací, koordinační, kooperační, rozhodovací, kontrolní atd. Metody působení veřejné správy Jsou to způsoby působení, jimiž se realizují úkoly zprostředkované funkcemi veřejné správy. Jsou to prostředky sloužící k bezprostřední realizaci funkcí veřejné správy. Dělení metod : obecné metody působení, konkrétní metody působení. Metoda přesvědčování –jedná se o základní obecnou metodu, je založena na tom, že občané musí být přesvědčeni o nutnosti a prospěšnosti svého jednání v souladu s právem – právní vědomí. Nejčastější formou této metody je školení, instruktáže, porady, působení sdělovacích prostředků, přednášky ale i vlastní přístup k právu jako takovému. Metoda donucování– se realizuje proti těm adresátům, u nichž došlo k selhání metody přesvědčování nebo nebylo možno použít metody přesvědčování nebo když již došlo k porušení normy správního práva ( viz realizace norem správního práva – přímá, aplikací ). Podmínky za kterých bude realizována metoda donucení : norma správního práva musí umožňovat použití donucovacích prostředků, faktické použití donucovacích prostředků je provedeno orgánem veřejné správy. Tyto metody se nejčastěji realizují u přestupků a jiných správních deliktů pořádkovými tresty, užitím mírnějších prostředků, použitím zbraně policistou, odnětím věci atd. Ve veřejné správě se používají tyto metody: administrativní, ekonomická, organizační, prevence Znakyadministrativní metody : jednostrannost – orgán volí jednostranně způsob řešení daného úkolu, nadřazené postavení veřejné správy, která zastupuje stát, působí na příslušného adresáta tím, že právním předpisem stanoví jeho práva a povinnosti, které se realizují zejména aplikací práva, nesplnění stanovených podmínek se vynucuje prostředky stanovenými zákonem. Ekonomickémetody jsou metodami nepřímého působení, ale dávají možnost volby konkrétních cest a prostředků, s jejichž použitím lze daných cílů dosáhnout. Organizační metodyzabezpečují uspořádanost vztahů jednak mezi subjekty veřejné správy navzájem, jednak mezi subjekty veřejné správy a adresáty jejich působení. Metoda prevencespočívá v předcházení možnému porušování daných povinností a zamezení nežádoucích jednání a následků spojených zejména se vznikem škod. Jedná se např. o kontrolu řidičů na požití alkoholu, řízení dopravy, hlídková činnost policistů, STK, instalace zabezpečovacích prvků – oplocení objektů, mechanické zábrany atd. Formy realizace veřejné správy – formy správní činnosti Činnost orgánů veřejné správy se projevuje v konkrétních úkolech, které mají různý charakter a sledují různý cíl a účel. Dělí se podle : jednostrannosti nebo vícestrannosti, konkrétnosti nebo abstraktnosti případů, na něž se vztahují, faktické správní úkony v závislosti na charakteru vztahu jejich adresátů ke správnímu orgánu. správní akty správní úkony abstraktní(normativní)individuální správní - veřejnoprávní smlouvy, správní aktyakty - faktické a donucovací úkony, vnějšívnitřníkonstitutivnídeklaratorní - jiné úkony právně nařízení vlády, statuty, nezávazné správní vyhlášky min. instrukce, úkony obecně závazné provozní řády, vyhlášky obcí, pokyny, nařízení krajů, směrnice, nařízení obcí jiná opatření Abstraktní ( normativní ) správní akty - nařízení Pojem : Normativní správní akty jsou takové správní akty, které jsou výrazem normotvorné činnosti orgánů veřejné správy, obsahující obecně závazná pravidla chování vztahující se na blíže neurčitý okruh zejména nepodřízených adresátů. Jejich vydání musí mít stanovenou formu a způsoby uveřejnění aslouží k provádění zákonů, jejichž ustanovení jsou závazná a mocensky vynutitelná. Znaky : v druhově vyjádřené věci – školství, zdravotnictví, kultura atd. v neurčitém počtu adresátů – občané starší 15 let, spolky, právnické osoby atd. současně v obou těchto znacích. Normativně správní akt – nařízeníje právní předpis, který vydal k tomu zmocněný orgán nebo úřad veřejné správy k provedení zákona. Znaky : podzákonnost, abstraktnost, obecnost, jednostrannost vydání. Konkrétní formou jsou : nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, obecně závazné vyhlášky krajů, obecně závazné vyhlášky obcí v samostatné působnosti, nařízení krajů a obcí. Pravomocvydávatnormativní správní akty za podmínek stanovených zákonem má : vláda, ministerstva a ostatní správní orgány – úřady, zákonem stanovené orgány obcí a vyšších územních samosprávných celků. Jiné abstraktní akty – tzn. vnitřní akty Jedná se o právní předpis vydané kompetentním orgánem veřejné správy nebo vykonavatelem k provedení nebo doplnění zákona. Tyto akty působídovnitřorgánu veřejné správy. Jsou to : statutární předpisy ( statuty ), jde především o vydání vlastních abstraktních pravidel k regulaci a úpravě těch záležitostí, které příslušný zákon dovoluje upravit, vnitřní předpisy ( instrukce, školní řád, zkušební řád, provozní,

Témata, do kterých materiál patří