Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Smlouva - Smlouva o smlouvě budoucí, darování, zvláštní způsoby uzavírání smluv

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Smlouva: (Smlouva o smlouvě budoucí, darování, zvláštní způsoby uzavírání smluv). Smlouvy Smlouva o smlouvě budoucí: Označuje smlouvu, ve které se její strany pouze předběžně dohodnou na uzavření budoucí smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Závazkem zde je tedy jen závazek uzavřít v dohodnuté době určitou smlouvu. Právně je upravena v § 1785-1788 občanského zákoníku.1 roku.Už při sjednání smlouvy o smlouvě budoucí je vždy potřeba dohodnout se alespoň obecným způsobem na obsahu budoucí smlouvy.Ze smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá povinnost dohodnutou smlouvu do určité doby uzavřít, ledaže se okolnosti natolik změní, že její uzavření nelze rozumně požadovat.Pokud se však takto okolnosti nezmění a i přes včasnou výzvu druhá strana bez zbytečného odkladu vlastní smlouvu neuzavře, lze se obrátit na soud, případně na osobu, která je ve smlouvě o smlouvě budoucí určena, aby určili obsah vlastní smlouvy. Darovací smlouva: Darovací smlouvou projevuje dárce štědrost vůči obdarovanému a obdarovaný není vůči dárci vázán k protiplnění. Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Dárce se může vyvázat z povinnosti dát dar jen v případě, že dojde po uzavření smlouvy k nepředvídatelné události (§ 2059 NOZ), která má za následek na straně dárce změnu životních podmínek do takové míry, že není nadále spravedlivé požadovat po něm splnění slibu obohatit obdarovaného. Je tak zde výslovně upravena zásada clausula rebus sic stantibus („za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou“). Odvolání daru: Dar lze odvolat v těchto dvou případech: Pro hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci:Lhůta pro odvolání daru je zkrácena z dosavadních tří let na dobu jednoho roku. NOZ rovněž řeší situace, za jakých podmínek mohou dar odvolat i dědici dárce. Odstraňuje tak nespravedlnost, k níž se uchýlil výklad platné právní úpravy, dle něhož dokonce ani zavraždění dárce obdarovaným nezakládá dárcovým dědicům oprávnění dar odvolat. Pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze:NOZ nově zavádí i odvolání daru pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze. Upadl-li dárce po odevzdání daru nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost, pak může dar odvolat. Toto právo je osobním oprávněním dárce, které trvá po dobu jeho života a jeho smrtí zaniká. Leč uplatní-li je, mohou je za stanovených podmínek uplatnit i ti, k nimž je dárce vyživovací povinností zavázán. Zvláštní uzavírání smluv: Ustanovení o nabídce a o přijetí nabídky se použijí přiměřeně i na případy, kdy strany ujednají pro uzavření smlouvy jiný postup. Dražba: Při dražbě je smlouva uzavřena příklepem. Zájemci v průběhu dražby podávají své cenové nabídky a nakonec je zboží či služba licitátorem (tj. předsedajícím dražbě) přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu, a tento účastník (zvaný vydražitel) tak získá právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmět dražby kupní smlouvu. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: o nejvhodnější nabídku, čímž jim učiní výzvu k podávání nabídek. Vyhlašovatel pak vybere a příjme nejvhodnější nabídku a tímto přijetím je uzavřena smlouva Veřejná nabídka: o výzvu k podání nabídek.

Témata, do kterých materiál patří