Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






3. Ústavní právo, Ústava ČR a LZPS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ústavní právo, Ústava ČR a Listina základních práv a svobod Pojem, základní prameny ústavního práva – jejich krátká charakteristika, rigidní a flexibilní ústavy), Ústava ČR jako nejvyšší zákon ČR (platnost, účinnost, struktura Ústavy, stručný obsah jednotlivých hlav vč. Preambule, státní symboly ČR, základní zásada ústavnosti, význam Ústavy v právním řádu ČR) Listina základních práv a svobod (nejvýznamnější práva a svobody občanů), ochrana lidských práv v ČR, Veřejný ochránce práv. *chybí rigidní a flexibilní Ústavní právo (ÚP)=soubor PN, upravujících nejdůležitější PV ve státě (zejm. základní práva a svobody občanů, uspořádání státu, rozdělení státní moci a její výkon) (prameny ÚP jsou Ústava a ústavní zákony) Ústava České republiky =nejvyšší zákon České republiky ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 16.12.1992 pod č. 1/1993 Sb., účinnosti nabyla dne 1.1.1993 Uvažuje se o změně Ústavy- v pravomocech Prezidenta republiky Zásada ústavnosti-každý smí činit to co není zákonem zakázáno a není povinen činit to co není zákonem nařízeno = souhrn pravidel státu, vymezuje moc všech úřadů a orgánů, včetně zákonodárců a zaručuje občanům jim všem společná základní práva zákon nejvyšší právní sílyzměnit lze pouze ústavním zákonemostatní PN/PP (zákon, vyhláška, apod.) nesmějí být v rozporu s Ústavouo soulad Ústavy s ostatními PN dbá Ústavní soud Obsah Ústavy celkem 8 hlav členěných na 113 článků: Preambule Základní ustanoveníMoc zákonodárná, legislativní procesMoc výkonnáMoc soudníNejvyšší kontrolní úřadČeská národní bankaÚzemní samosprávaPřechodná a závěrečná ustanovení V čl. 112vymezuje pojemústavního řádu (pořádku),ten tvoří : platnáÚstavaListina základních práv a svobodústavní zákonypřijaté podle Ústavy + dřívější ústavní zákony o úpravách státních hranic, ústavní zákon o bezpečnosti ČR, aj. od jiných zákonů se odlišujízpůsobem jakým jsou projednávány a přijímány, k jejich přijetí je třeba při hlasování ústavní většiny, tj. 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů Preambule = úvodní prohlášení o věrnosti občanů Čech, Moravy a Slezska k tradicím státnosti, o odhodlání budovat, chránit a rozvíjet ČR v duchu nejvyšších hodnot, o společném střežení a rozvíjení zděděného bohatství, o dodržování principů právního státu; Hlava 1. - Základní ustanovení ČR - svrchovaný, jednotný a demokratický stát, založený na úctě k právům a povinnostem člověka a občana. Veškerou moc vykonává lid prostřednictvím moci zákonodárné +výkonné + soudní Demokracie = vláda lidu Nepřímá– prostřednictvím zvolených zástupců Přímá– prostřednictvíreferenda(lid se podílí přímo na výkonu státní moci) Ústavní zásada: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Ústava stanoví : politický systém je založen na volné soutěži politických stran politické rozhodnutí vycházejí z vůle většiny při zachování práv menšiny změna podstatných náležitostí demokratického státu je nepřípustná ratifikovanými mezinárodními smlouvami je ČR vázána nikdo nemůže být zbaven státního občanství území republiky tvoří nedílný celek, státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem ČR se člení na obce, které jsou součástí krajů hlavní město – Praha státní symboly –malý znak velký znak státní barvy (trikolora) státní vlajka státní pečeť státní hymna vlajka prezidenta republiky Základní lidská práva a svobody Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod součást ústavního pořádku zaručuje, že základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné, a to pro všechny bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. lidská práva – jsou práva, která vyjadřují podstatu lidské důstojnosti základní lidská práva a svobody: právo na život (nikdo nesmí být zbaven života, trest smrti se nepřipouští)právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (omezení jen ze zákonných důvodů)právo na osobní svoboduprávo na lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověstprávo na listovní tajemstvísvoboda pohybu a pobytusvoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznánísvoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby politická práva: svoboda projevu a právo na informace (nepřípustnost cenzury)petiční právo (právo obracet se na státní orgány i orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy, stížnostmi)právo se sdružovat (ve spolcích, sdruženích, politických stranách+jejich svobodná soutěž)právo podílet se na správě věcí veřejných (přímo nebo prostřednictvím volených zástupců)volební právo (všeobecné, rovné a vykonává se tajným hlasováním) práva národnostních a etnických menšin: právo rozvíjet vlastní kulturuprávo používat mateřský jazykprávo sdružovat se v národnostních spolcích hospodářská, sociální a kulturní práva: právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němuprávo na práci a spravedlivou odměnu za práciprávo na stávkuprávo na sdružování se v odborechprávo na přiměřené hmotné zabezpečeníprávo na příznivé životní podmínky a na informace o stavu životního prostředíprávo na vzdělání (i když je školní docházka povinná)právo na zvl. pracovní podmínky mladistvých, zdravotně postižených, zabezpečení občanů ve stáří a v nemoci justiční práva: právo na ochranu soudemprávo na spravedlivý procesprávo na právní pomoc a tlumočníkaprávo na obhajobuprávo odepřít výpověďprávo na rozhodnutí bez zbytečných průtahůprávo na náhradu škody nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupemprávo na veřejné projednání Veřejný ochránce práv (ombudsman) působí k ochraně osob před: jednáním úřadů (pro rozpor s právem), před jejich nečinností, čímž přispívá k ochraně základních práv a svobod volen PS na 6 let hlavní činnost spočívá v prošetřování stížností osob na postup, rozhodování nebo nečinnost orgánů veřejné správy jeho působnost se vztahuje na ministerstva, správní úřady, krajské úřady, města a obce při výkonu státní správy, Policii Č

Témata, do kterých materiál patří