Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Historie Práva

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Stát a právo Otázka míry vzájemné závislosti státu a práva Existence práva je vázána na existenci státu První společnost vytvořila obyčeje Porušení trestali všichni, nikoliv speciální orgány Prameny práva – formy, ve kt. lze právo hledat Zákony a jiné akty – výsledky činnosti orgánů veřejné moci, odlišovat individuální právní akty (např. rozsudek) Právní obyčeje – masově uskutečňovány, zakotveny v obecném povědomí, státní sankce za porušení Precedens – rozhodnutí soudy, kt. se řeší nový případ, právní praxi dosud neřešený, na kt. neexistuje právní norma, dodnes ve VB a USA Normativní smlouva – pokud je obecná a reguluje celou třídu právních vztahů, význam coby pramen mezinárodního práva Právní knihy – vyhaslý pramen práva, užívám až do novověku – soukromé sepsání práva používané pro právní praxe, nebyla potvrzena státní mocí Nejrozšířenější prameny Kontinentální právní systém – vytv. normativími akty (zákony, vyhlášky) Anglosaský právní systém – uznává normativní akty i soudní precedenty, ve VB i obyčeje a některé právní knihy Právo hmotné – normy, závazná pravidla chování, sankce za nedodržení Právo procesní – určuje, jak má být hmotné právo prováděno a realizováno (např. občanský soudní řád) Pozemková občina – spol. pozemek, vlastník nepsaný, používá každý podle pravidel Egypt Potřeba vybudování a údržby zavlažovacích systémů = > vznik právního rámce Definice právního postavení otroků Přežívá pozemková občina, postupně se rozvíjí soukromé vlastnictví, hospodářství se organizuje kolektivně Panovník je božského původu 3000 př. Kr. faraon Meni sjednotil Horní a Dolní Egypt Faraon – pozemské vtělení boha – legitimován k normativní činnosti, má teoreticky i fakticky neomezenou moc, absolutní vlastník celého území státu Písemné prameny o posloupnosti králů – „seznamy králů“ – např. Karnacký, Abydosský, Sákkarský Vezír – faraonův pozemský zástupce, nejvyšší soudní a správní úředník, spravoval též veřejné práce Rozvoj písma – síť venkovských úředníků se musela dorozumět Donucovací role – armáda, policie Panovník musel brát v potaz názor výkonné složky – byl na ní závislý Další doklad písma - dochované zákony na kůži, papyru – ukládány v archivu, opisy rozesílány soudům pro praktické účely Královské dekrety – panovník jimi upravoval naléhavé otázky správného právního postupu Panovník sbírky zákonů pravidelně revidoval – nejvýznamnější zákonodárci – Meni, Ahmóse II., Bekenrinef 6. stol. př. Kr. – první řecké osady obchodníků v Egyptě – faraon Psamték legalizoval užívání řeckého práva mezi usedlými Řeky, povolil založení města Nankratis (řecké) 118 př. Kr. – faraon Ptolemaios II. Eurgétos pro spory mezi Egypťany a Řeky zavedl zásadu – dle jazyka smlouvy se určí rozhodné právo Další zdroje informací o právních poměrech v Egyptě soudní protokoly (např. o testamentech) záznamy výslechu spiklenců proti faraonovi Ramessovi III. (tzv. harémové spiknutí) literární díla – Leydenský papyrus (popisuje sociální bouře), Báseň výmluvného venkovana (líčí soudobé poměry) nápisy na stěnách hrobek (zejm. testament zesnulého) Mezopotámie Opět despocie, městské státy závlahového typu, absolutistický panovník, členitý správní aparát 2052 př. Kr. – nejstarší dochovaný zákoník v dějinách lidstva – od autora Urnammu, guvernéra města Uru, který svrhl krutého krále Utuchegala; v zákoníku je užito tzv. ordálů – božích soudů Další zákoníky – král Bilalama, král Lipit Ištar Chammurapiho zákoník Chammurapi - nejvýznamnější panovník Starobabylonské říše, vládl v l. 1792-1750 př. Kr. Zákoník má 3 části Prolog – ospravedlnění závaznosti zákoníku – panovníkova moc je božského původu 282 paragrafů zákonná ustanovení, upravující manželské a rodinné právo, trestní právo, otázku mezd kazuistický charakter zákoníku – uvádí konkrétní případy bez jakékoliv abstrakce; zřetelné je uplatňování principu odvety, tresty jsou majetkové, mrzačící i zotročující pachatele, trest smrti, trest vyhnání z občiny, ztráta úřadů podkladem patrně normy babylonského obyčejového práva značně mezerovitý – neřeší např. trest za vraždu – patrně v obecném povědomí Epilog – seznam sankcí Další prameny práva Královská správní korespondence Královské darovací listiny Doklady o právních jednáních Umělecké památky (nepřímý odkaz) – Epos o Gilgamešovi Řecko 7 vývojových stádií Mínojské období (3000 p. K. – 1500 p. K.) Mykénské období (1500 p. K. – 1200 p. K.) - Mykén Homérské období (1200 p. K. – 800 p .K.), majetková diferenciace, začátek otroctví Archaické (rané) období (800 p. K. – 500 p. K.), vznik demokracie v Athénách, Sparta – vláda bohatých, plutokracie, oligarchie Klasické období – (500 p. K. – 337 p. K.), řecká otrocká demokracie v Athénách - Perikles Helénistické období (336 p. K. – 30 p. K.), Alexandrijské války, pád Alexandra Římské období – pád Řecké kultury, Římané ovládli poslední město Korint Archonti – 9, sborový orchán, jeden rok, např. první nejdůležitější – předseda, archon král – náboženství, archon vojevůdce Areopag – soudní, právní a zákonodárná moc Lidové shromáždění – zastoupení lidu, starší 20 let, jen Athéňané Solónovy reformy (594 – 593 p. K.) Archont, zavedl porotní soud Omezovali Areopagy Rady – navrhování nových zákonů Kleisthénes (510 p. K.) Ostrakismus (střepinové hlasování) – 1x za rok napsali občané jedno jméno člověka, kterého nechtěli, kdo ta byl víckrát -> odchod z Athén na 10 let Sbor vojevůdců – Stratégové, voleni na jeden den Themistoklés (480 p. K.) – reformoval úřad Stratégů Až do Reviklonovy? doby – bezplatné vykonávání úřadů Dělení obyvatelstva Svobodné – s občanstvím / bez občanství – cizinci Metoikové – trvalí cizinci Otroci – státní / soukromí, možné vykupování z otroctví, mučeni, možnost odsouzení k trestu smrti Prameny Drakontův zák. Gortínský nápis z Kréty Homérovy eposy Soudní promluvy od Démosténa Dramata Sofkla a Euripida Platón – Ústava a zákony Aristoteles – Politika, Etika Nikomachova Řím Dělení: Království – 8. – 5. p. K. Republika – 4. – 1. p. K. Principát – 1. p. K. – 3. st. n. l. Dominát – 3. – 6. st. n

Témata, do kterých materiál patří