Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Obchodní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. MO Obchodní právo – souhrn právních norem upravující postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním –prameny:1. soukromoprávní předpisy –>obchodní zákoník – účinnost od 1. 1. 1991 –> občanský zákoník 2. veřejnoprávní předpisy –> živnostenský zákon –> daňové, celní a devizové zákony –> zákony upravující cenné papíry –> zákon o ochraně hospodářské soutěže –> občanský soudní řád –> Listina základních práv a svobod –> mezinárodní smlouvy –podnikání– soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku –podnik– soubor všech hmotných a nehmotných složek podnikání patřících podnikateli a určených k jeho podnikatelskému provozu –podnikatel– právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost vlastním jménem – je zapsán v obchodním rejstříku – podniká na základě živnostenského oprávnění nebo podle jiného oprávnění podle zvláštních předpisů –obchodní rejstřík– veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon –obchodní firma– název, pod nímž podnikatel jedná při své podnikatelské činnosti – název, pod nímž je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku –obchodní majetek– souhrn majetkových hodnot, k nimž má podnikatel vlastnické právo – všechny majetkové hodnoty patřící podnikateli a určené k podnikání –obchodní jmění– soubor obchodního majetku a závazků vzniklých v souvislosti s podnikáním Obchodní společnost – právnická osoba založená za účelem podnikání – sdružení osob (korporace) založené na smluvním základě k naplnění určitého účelu –založení:1. společenská smlouva 2. zakladatelská listina – oběmusí obsahovat: obchodní firmu, určení o jaký typ společnosti se jedná, předmět podnikání, sídlo, jména a bydliště zakladatelů, určení statutárního orgánu –vznik – den zápisu do obchodního rejstříku –zánik – den výmazu z obchodního rejstříku – z vlastní iniciativy x rozhodnutím soudu –zrušení bez likvidace – obchodní majetek a všechny dluhy a pohledávky přijímá právní nástupce –zrušení s likvidací – vypořádání majetkových poměrů společnosti – určení likvidátora – ten poté obstarává placení dluhů, vymáhání pohledávek, zpeněžování majetku společnosti –zánik v konkurzním řízení– zánik dle zákona o konkurzu a vyrovnání – účel: uspořádání majetkových poměrů dlužníka v úpadku (=po delší dobu není schopen plnit své závazky nebo je předlužen) – konkurz vyhlašuje soud na návrh dlužníka, jeho věřitele nebo likvidátora právnické osoby – prohlášením o konkurzu je společnost zrušena, následně proběhne konkurzní řízení, jehož cílem je poměrné uspokojení věřitelů z majetku předlužené společnosti –základní kapitál– souhrn vkladů společníků – vklad – peníze nebo jiné hodnoty penězi ocenitelné –podíl– vyjadřuje účast společníka na společnosti – vyjadřuje práva a povinnosti, které z jeho účasti na společnosti vyplývají – vyjadřuje soubor práv a povinností majetkové a nemajetkové povahy –členění:1. osobní společnost –> společníci se osobně účastní na podnikání společnosti –> vklady společníků jsou možné, ale ne povinné –> každý ze společníků má možnost podílet se na obchodním vedení společnosti, jednat jejím jménem –> společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem –> veřejná obchodní společnost (VOS) 2. kapitálové společnosti –> majetková účast společníků na podnikání společnosti –> společníci nejsou povinni k osobní účasti na podnikání –> společníci jsou povinni vložit do společnosti majetkový vklad –> základní kapitál je tvořen z majetkových vkladů společníků –> společníci neručí za závazky společnosti vůbec nebo jen v omezené míře –> kromě statutárního orgánu se zpravidla vytvářejí i další (valná hromada, dozorčí rada) –> komanditní společnost (k.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.) –VOS– osobní obchodní společnost – nemá základní kapitál – minimálně dvě osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti celým svým majetkem společně a nerozdílně – zákaz konkurence se vztahuje na všechny společníky –K.S.– kapitálová obchodní společnost – jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem =komplementář – jeden nebo více společníků ručí svými vklady =komanditista – komanditista má povinnost vložit do základního kapitálu společnosti min5000 Kč – k vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři –statutární orgán– jeden nebo více komplementářů – zákaz konkurence se vztahuje pouze na komplementáře –S.R.O.– kapitálová obchodní společnost –základní kapitál =200 000 Kč– tvoří úhrn vkladů společníků – minimální vklad = 20 000 Kč (při 50 členech) – 1-50 společníků – společníci ručí za závazky do výše svého vkladu, nemohou ze společnosti vystoupit (účast ve společnosti může zrušit jen ze závažných důvodů soud) –> může pouze převést svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu (připouští-li to společenská smlouva) – úmrtím společníka přechází jeho obchodní podíl na dědice –orgány:1. valná hromada –> nejvyšší orgán –> složena ze všech společníků –> rozhodování o nejdůležitějších záležitostech 2. statutární orgán –> 1 nebo více jednatelů –> jednají jménem obchodní společnosti –>vztahuje se na ně zákaz konkurence 3. dozorčí rada –> zřizuje se, jestliže to stanoví společenská smlouva –> dohlíží na činnost jednatelů –> kontroluje hospodaření společnosti –A.S.– kapitálová obchodní společnost –základní kapitál– 2 000 000 –> je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě – 20 000 000 –> akciová společnost založená s veřejnou nabídkou akcií – minimálně dva zakladatelé nebo jedna právnická osoba –akcie– cenný papír, jehož držitel (akcionář) je společníkem akciové společnosti – může znít na majitele nebo na jméno –dividenda– podíl na zisku – společnost ručí za své závazky svým majetkem (akcionáři svým ostatním majetkem za její závazky neručí) –orgány:1. valná hromada –> nejvyšší org

Témata, do kterých materiál patří