Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vznik práva a jeho postavení ve společnosti - Dělení práva, velké právní systémy, základy právní filosofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vznik práva a jeho postavení ve společnosti: (Dělení práva, velké právní systémy, základy právní filosofie). Vznik práva a jeho postavení ve společnosti Vznik práva je dlouhodobý společenský proces, v němž se z nepsaných rodových a náboženských závazků a povinností postupně vyděluje, upevňuje a osamostatňuje právo. Zákony 12 desek: Je nejstarší kodifikace římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Jednalo se o dvanáctbronzových desek.Šlo o sepsání zvykového právo a jakýsi kompromis mezi Plebejci a patriciji, Patriciové totiž právo tajily a vykládaly ve svůj prospěch.Zákony vychází z Řecka kde byli vytvořeny a 10 desek na kterých byli zaznamenány byli předloženo lidu tak že byli vystaveny na fóru z jejich připomínek byly sepsány další 2 desky. Chamurapiho zákoník: Jeden z nejstarších dochovaných zákoníků.Jde o výklad zvykového práva v 282 článcích se věnuje většině součástí života a řeší i postavení otroků.Dělí lid na 3 skupiny Avílové, Muškéni a otroci.Byl veřejně vystaven jeho neznalost se neomlouvala. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen.Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen.Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena.Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. DĚLENÍ PRÁVA: Veřejné právo: Veřejné právo je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu soukromému. Charakteristickým znakem veřejného práva je, že právní vztahy jím upravené jsou nerovné odpovídající vztahu stát a občan.Jde o právní nadřazenost orgánů veřejné moci, které mohou rozhodovat o subjektivních právech jiných právních subjektů, ovšem jen v rámci zákona. Ve veřejném právu je zřetelné používání kogentních právních norem, tedy jen těch, které jsou neodchýlitelné od právní dispozice, tj. vlastního pravidla normy. Soukromé právo: Soukromé právo je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu veřejnému.Soukromoprávní vztahy charakterizuje rovnost jejich účastníků. Příkladem je právo na náhradu újmy nebo právo na mzdu za vykonanou práci. V řízení o takovém nároku jsou obě strany v rovnoprávném postavení, žádná z nich není oprávněna něco druhé straně autoritativně nařizovat, a v případě sporu rozhoduje soud v občanskoprávním řízení.Soukromoprávní předpisy (typicky občanský zákoník) obsahují z větší části dispozitivní právní normy, které dávají stranám smluvní volnost. Dohodnou-li se smluvní strany jinak, než stanoví zákon, má tato dohoda před zákonem přednost. VELKÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY: Kontinentální systém:Evropské (kontinentální) právo (ve světě označováno jako civil law) nebo také kontinentální typ právní kultury je nejrozšířenější typ práva na světě.Jde o systém platný v Evropě není zde porota ani precedenty.Soudce právo pouze vykládá a je právem úplně vázán. Anglosaský systém:Soudy mají větší pravomoci.Soud právo nejen vykládá ale i tvoří.Navazuje na středověké roztroušení právo.Není v něm tolik zákonů jako v kontinentálním právu proto jsou nutné precedenty. Angloamerický systém:Soud právo nalézá.Soudce rozhoduje jen o výši trestu o vině či nevinně rozhoduje neodborná porota.Jsou zde precedenty.Užívá jej téměř 1/3 světové populace (2,3 miliardy lidí). Islámské právo:Vychází z Koránu a Sunny ta vznikla po Mohamedově smrti kvůli tomu, že v koránu nejsou zdaleka pokryty všechny prvky života.Spíše než spravedlivostí a nespravedlivostí je zde dáván důraz na to, co řekl prorok což se odráží v analogiích. FILOZOFIE PRÁVA: Soustava kritického uvažování o problémech bytí, světa, poznání a člověka, lidské kladení otázek po základu, smyslu porozumění a vysvětlení světa jako celku a místa člověka v něm. Hledá obecné vlastnosti člověka, struktur přírody, společnosti i kosmu. „Láska k moudrosti.“Spojena s Řeckem. Disciplíny filozofie: Gnozeologie - je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět. („Můžeme poznat všechno?“) Ontologie -je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytíma základními pojmy. Aristoteles pro ni používá označení první filosofie, která je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami. („Proč jsme tady.“) Antropologie -snaha o poznání přirozenosti člověka a zkoumání jeho rozumu. Filosofická antropologie se tedy zabývá otázkami jako: („Co je člověk?“ „Jaké je místo člověka ve vesmíru?“) Praktická filozofie -definoval Aristoteles. Praktická filozofie řeší již praktičtější otázky. Otázky našeho života. Praktickou filozofii používáme, i když o tom nevíme. Můžeme rozdělit na:Etika = Zkoumání otázky dobra a chování člověka, nadřazená morálce).Estetika = Nauka o určení krásy a o formách, v jakých se krása vyskytuje.Logika=Nauka o správném uspořádání myšlení. Dějiny filozofie -popisují dějiny filosofie v té oblasti, kde během času vznikala evropská a euroamerická kultura. Filozofie náboženství - je vědní disciplína, která se zabývá studiem náboženstvív souvislosti s filozofickými problémy (např. vztah náboženství a etiky, argumentační strategie snažící se dokázat/vyvrátit existenci Boha apod.). Filozofie jazyka -a myšlením a jazykem a skutečností. Aplikovaná filozofie -obor = aplikuje se. !!!..Právní filozofie patří do aplikované filozofie…!!! („Co je to spravedlnost“, „Co by bylo, kdyby nebylo práva“) Právní filozofie začíná ve středověku nejstarší je Chamurapiho zákoník – říká, že právo má jen ten, kdo má majetek. Je zde zákon „Oko za oko zub za zub“ – Babylon. Řekové přinesli diskuzi o demokracii. Pythagorovský spolek:V čele stál Pythagoras 5 st. Pře n. l.„Ve společnosti musí být zákony“.Chtěl, aby zákony byly převedeny na čísla.„Co se mi podařilo.“„Co se mi nepodařilo.“ Tyto otázky si má každý položit před spaním…Co jsem nestihl.“ Aristoteles:Zabývá se otázkami o státu.Zabývá se, jak má vypadat správný stát.Geometrická s

Témata, do kterých materiál patří