Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osvojení, opatrovnictví nezletilého

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OSVOJENÍ, OPATROVNICTVÍ NEZLETILÉHO ÚVOD V následující práci se budu zabývat výkladem práva na tématiku osvojení a opatrovnictví nezletilého. Pokusím se přiblížit problematiku a přemýšlet nad možnými návrhy řešení. STAŤ Opatrovník má chránit práva a zájmy nezletilého. Soud ho jmenuje, pokud například zákonný zástupce nezletilého jeho zájmy nehájí dostatečně anebo pokud zákon takovou povinnost stanoví z jiného důvodu. Do roku 2013 upravoval opatrovnictví zákonč. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ale ten byl nahrazen novým občanským zákoníkem v roce 2014. Nový občanský zákoník podrobněji upravuje opatrovnictví člověka a hlavním záměrem je ochrana opatrovance a jeho zájmů a práv. Opatrovanec je člověk, kterého soud zbavil svéprávnosti v důsledku jeho duševního onemocnění, mentálního postižení nebo těžkého tělesného postižení. Na rozdíl od poručníka vykonává opatrovník pouze některá práva a povinnosti, například se stará o majetek nebo chodí s opatrovancem nakupovat. Opatrovancem se může stát fyzická osoba, která musí splňovat stanovené předpoklady a musí být k úkonům způsobilá. Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy a předpokladem pro osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem. Souhlas s osvojením musí udělit rodiče i dítě samotná, pokud je starší dvanácti let. O osvojení rozhodne soud. Zaniká tak rodičovská odpovědnost i vyživovací povinnosti biologických rodičů vůči dítěti, a naopak vzniká tento soubor práv a povinnosti na straně osvojitelů. Nový občanský zákoník umožňuje i osvojení zletilého dítěte. Osvojiteli se mohou stát například manželé nebo jeden z manželů, ale obecně se jím může stát svéprávná a zletilá osoba, takže nezletilou osobu si může osvojit i matka samoživitelka. Dítě získává příjmení osvojitelů a osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let, kdy soud o osvojení rozhodl. Osvojitelské rodiny nijak nepodléhají zvláštnímu dozoru státních institucí, ale mají ze zákona povinnost informovat osvojence o tom, že byl osvojen. Připadá mi například zajímavé, že pokud je osvojeno nezletilé dítě, které je samo rodičem, vztahuje se osvojení i na jeho dítě. Domnívám se, že opatrovnictví není tak častým předmětem sporů a dohadů jako právě osvojení. Pokud se zamyslíme nad prvním krokem, který musí fyzická osoba splnit, aby si mohla osvojit nezletilého, už zde narazíme na sporné skutečnosti. Fakt, že osvojit dítě může zletilá osoba, která nemusí nutně žít v partnerském vztahu a bude tak pro dítě představovat pouze jednu rodičovskou roli, není dle mého názoru spravedlivý. Konkrétně nesouhlasím s tím, jak se současné právo dívá na osvojení dětí homosexuálními páry. V červenci roku 2016 proběhla novela občanského zákoníku, která umožňuje lidem žijícím v registrovaném partnerství žádat o adopci. Osvojit dítě ale může pouze jeden z páru. Jestliže si představíme pomyslný žebříček lidí, kteří jsou upřednostňováni, co se týče adopce, prvními jsou heterosexuální manželské páry. Po nich následují zletilé osoby žijící samostatně a na posledním místě se nachází homosexuální páry. Protože jsou homosexuální páry na konci pořadí, často se jim úřad neozve i několik let a pokud na ně přijde řada, často mají možnost si adoptovat nějak znevýhodněné nebo postižené děti, které žadatelé před nimi nechtěli a které by jinak zůstaly bez rodiny. Osobně jsem příznivcem stanoviska, že dítě, které je osvojeno do úplné rodiny, ať už je to rodina heterosexuální nebo homosexuální, bude díky tomu mít příznivé zázemí pro budoucí život a naskytnou se mu nové příležitosti. Právě děti s nějakým postižením mnohdy nemají ideální podmínky v dětských domovech, nedostávají dostatek péče, kterou potřebují a v kolektivu strádají. Proběhlo několik studií, které jasně prokazují, že děti, které jsou vychovány homosexuálními partnery nemají žádné vývojové vady, nestávají se z nich homosexuálové a ba naopak, jsou ve společnosti tolerantnější k ostatním. Dalším problémem k cestě osvojit si dítě vidím skutečnost, že k osvojení není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem. Tím se rozumí to, že rodič neprojevuje soustavně opravdový zájem a porušuje povinnosti rodiče. Jenže za zjevný nezájem se považuje doba alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. V praxi to může znamenat, že rodič, který nemá opravdový zájem o dítě nebo z nějakého důvodu nemůže plnit své povinnosti rodiče, znemožní osvojení svého dítěte například opakovanými návštěvami v tří měsíční lhůtě a ty jsou poté považovány jako projev zájmu. V důsledku toho si dítě nemůže nikdo osvojit a poskytnout mu lepší podmínky pro život. ZÁVĚR Jako případné řešení těchto skutečností, které vnímám jako podstatné problémy může být umožnění osvojení registrovaným partnerům a popřípadě i upřednostnit tyto páry před rodiči, kteří si chtějí dítě osvojit samostatně a ze kterých by se stali rodiče samoživitelé. Díky tomuto by mnoho dětí mohlo skončit v rodinách s milujícím zázemím, které by představovaly nenahraditelnou stabilitu v jejich životě. Obávám se ale, že toho se možná dočkáme ve vzdálenější budoucnosti i přes to, že Češi jsou stále více otevřenější této možnosti. Jako překážku vidím neochotu projednávat tyto návrhy ve sněmovně a většinou je předstihnou návrhy důležitějšího rázu. Co se týče souhlasu rodiče k osvojení dítěte, mám za to, že tento problém pravděpodobně žádné řešení nemá, a to z toho důvodu, že posuzovat, zda má rodič o dítě opravdový zájem nebo jestli tento zájem uplatňuje vždy do tří měsíční lhůty, je velmi subjektivní a konkrétní rodič v podstatě neporušuje zákon. Domnívám se, že bohužel v některých případech nejde takovéto rodiče právně napadnout, protože i když z morálního hlediska se nám to nemusí zdát správné, z toho právního je to v pořádku. Reference 1.Češi jsou otevřenější k adopci homosexuálními páry, ukázal průzkum. Nytrová ho shazuje.Lidovky.cz.[Online] 2. Srpen 2016. https://www.lidovky.cz/domov/cesi-jsou-otevrenejsi-k-adopci-ho

Témata, do kterých materiál patří