Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25. Trestní právo procesní

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Trestní právo procesní Pojem, subjekty trestního řízení, stadia trestního řízení a jejich krátká charakteristika. Rozhodnutí a opravné prostředky v trestním řízení (tři základní druhy rozhodnutí a jejich charakteristika, rozdělení opravných prostředků a jejich charakteristika). 1. Základní zásady trestního řízení (nejdůležitější) zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (nikdo nebude stíhán bezdůvodně a nepodloženě)zásada presumpce neviny (každý je považován za nevinného, pokud pravomocným rozsudkem nebyla vyslovena vina)zásada legality (povinnost státního zástupce stíhat všechny TČ, o kterých se dozvěděl)zásada vyhledávacízásada vyšetřovacízásada zjištění skutkového stavu věci (tj. zjišťování potřebného skutkového vztahu jen v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí)zásada volného hodnocení důkazůzásada spolupráce se sdruženími občanůzásada obžalovací (obžalobu podává st. zástupce, proti němu stojí obžalovaný, popř. jeho obhájce, spor rozhoduje nezávislý soud)zásada ústnostizásada veřejnostizásada práva na obhajobuzásada práva na užívání mateřského jazyka II. Subjekty trestního řízení orgány činné v trestním řízení (soud, státní zástupce, policejní orgán) obviněný, obhájce a jiné osoby s obhajovacími právy poškozený a zúčastněná osoba 4. další osoby 1. Orgány činné v trestním řízení 1.1. Soud→ rozhoduje o vině a trestu Okresní soudtrestní řízení v 1. stupniKrajský soudTČ, u kterých je dolní hranice trestní sazby min. 5 let nebo je u nich možno uložit výjimečný trest,TČ teroru, záškodnictví, sabotáže, genocidy, atd.rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím okresního souduVrchní soudrozhoduje o odvoláních a stížnostech krajských soudů, pokud rozhodovaly jako prvostupňovéstanoviska k výkladu zákonůNejvyšší soudstanoviska k výkladu zákonůrozhoduje o mimořádných opravných prostředcích Samosoudce Senát (jen soudci nebo soudci a přísedící) 1.2.Státní zástupce pouze on je oprávněn podat obžalobu (soud může rozhodnout jen o skutku uvedeném v obžalobě)dokazuje vinudozoruje zákonný průběh přípravného řízení (dává policii závazné pokyny, sám činí závažné úkony, apod.)u soudu →obžalovává obviněného z TČ, navrhuje provedení důkazů, přednáší závěrečnou řeč, může podat odvolání, návrh na obnovu řízení, apod.) 1.3. Policejní orgán, tj. služba kriminální policie a vyšetřování vyšetřováníshromažďování důkazů (výslechy, znalecké posudky, ohledání místa činu, apod.) pomocné orgány orgánů činných v TŘ : zapisovatel (sepisuje protokoly)vyšší soudní úředník (administrativní úkony)probační úředník (dohled nad obviněnými)tlumočník 2. Obviněný, obhájce a jiné osoby s obhajovacími právy 2.1. Obviněný -ten, proti komu bylo zahájeno trestní stíhání (nařízením hlavního líčení se obviněný stává obžalovaným, odsouzeným– byl-li proti němu vydán pravomocný odsuzující rozsudek) zákon přiznává spoustu základních práv a svobod (nemusí vypovídat, přiznat se, uvádět okolnosti na svou obhajobu, činit návrhy, právo na bezplatnou obhajobu, apod.) 2.2. Obhájce -poskytujeobviněnému potřebnou právní pomoc (hájí jeho zájmy) Obhájce ex offo – (z úřední povinnosti) 2.3. Jiné osoby s obhajovacími právy zákonný zástupceopatrovníkpříbuzní obviněného 3. Poškozený a zúčastněná osoba 3.1. Poškozený – ten, komu bylo TČ ublíženo na zdraví nebo způsobena majetková, morální či jiná škoda Podnět k trestnímu řízení → podáním trestního oznámení Adhézní řízení = projednání nároku poškozeného na náhradu škody 3.2. Zúčastněná osoba –ten, jehož věc je zabrána nebo má být zabrána (např. jde o vlastníka pistole, kterou obviněný spáchal TČ vraždy) III. Stadia trestního řízení přípravné řízenípředběžné projednání obžalobyhlavní líčeníodvolací řízenířízení vykonávací 1. Přípravné řízení shromáždění důkazních materiálů za účelem zjištění, zda je podezření ze spáchání TČ ohledně určité osoby odůvodněné natolik, aby byla podána žaloba (v případě, že ne - trestní řízení se zastavuje) vyšetřování (služba kriminální policie, vyšetřování Policie ČR) dozorujestátní zástupce, který je jediný oprávněn podatobžalobuzahájení trestního stíhání(provádění důkazů, výslech obviněného- podklad pro rozhodnutí soudu)obviněného je možno zajistitvazbou (nemá povahu sankce), jsou-li důvody, že uprchne, bude se skrývat, působit na svědky či pokračovat v trestné činnosti (od 1-4 let)k ověření pravdivosti výpovědi: konfrontace (tváří v tvář) rekognice (identifikace osoby či věci) důkaz výslechem svědka - pozor na křivou výpověď, právo osoby příbuzné (v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, manžela, družky…) odepřít výpověď z důvodu nebezpečí trestního stíhání sobě nebo příbuzným (viz závorka)důkaz znaleckým posudkem (znalec, dva znalci v případě prohlídky zemřelého a pitvy)důkaz listinnými a věcnými důkazydokazování – vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místěohledání osoby a věcí Zkrácené přípravné řízení – k urychlení trestního řízení při projednávání méně závažných TČ (sazba do 3 let odnětí svobody) 2. Předběžné projednání obžaloby soud přezkoumává zda věc byla náležitě v přípravném řízení objasněnazda výsledky přípravného řízení odůvodňují postavení obviněného před soudzda vše bylo v souladu se zákonem důsledkem je např.: postoupení věci jinému orgánu (např. jde-li jen o přestupek) zastavení trestního stíhání vrácení k došetření,… nařízení hlavního líčení 3. Hlavní líčení nejdůležitější stadium trestního řízenírozhoduje se o vině a trestukoná se zásadně veřejně (výjimky pro vyloučení veřejnosti) zahájení hlavního líčení : řídí je předseda senátu, dbá na důstojnost a vážnostsdělení projednávané věcipronesení obžalobyprovádění důkazů výslech obžalovaného výslechy svědků, znalců protokoly o ohledání místa činu, lékařské zprávy,… Obžalovaný se ke všem důkazům může vyjádřit, může žádat o provedení dalších důkazů prohlášení dokazování za skončenézávěrečné řeči (st. zástupce, poškozený, zúčastněná osoba, obhájce, obžalovaný)porada senátu = výsledkem odsuzující nebo zprošťující rozsudek Odročení v případě, že je shledána překážka, pro kterou nelze věc spolehlivě posoudit (nap

Témata, do kterých materiál patří