Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23. Trestní právo hmotné, trestný čin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Trestní právo hmotné, trestný čin Pojem, základní zásady, funkce, trestný čin, vývojová stadia, skutková podstata, pachatel trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti, nejzávažnější a nejčastější trestné činy podle trestního zákoníku. * chybí pojem, základní zásady 3. Funkce trestního práva a) Ochranná ochrana společnosti před nebezpečnými činy fyzických osob b) Regulativní stanovení podmínek trestní odpovědnosti, ukládání trestů pachatelům TČ c) Preventivní prevenci zajišťuje samotná existence TP d) Represivní opírá se o donucovací formy 4. Působnost trestních zákonů a) Zákaz retroaktivity Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán Př. nebezpečné pronásledování § 354 – dnes trestné, dříve ne, protože nebylo v TZ – zpětně nelze nikoho potrestat b) Časová působnost Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán (podle pozdějšího zákona jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější) Př. propuštění cca 298 vězňů k 1.1.2010 v souvislosti s novým trestním zákoníkem – TČ, které spáchali již nejsou TČ anebo sazba odnětí svobody za jejich spáchání je nižší a tu si již „odseděli“ Pachateli lze uložit pouze trest podle zákona účinného v době rozhodování c)Místní působnost podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území + další případy stanovené TZ Zásada registrace podle TZ se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území ČR na palubě lodi, letadla, které jsou registrovány v ČR Zásada personality podle TZ se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan ČR nebo osoba bez státní příslušnosti (OBSP), která má na území ČR povolen trvalý pobyt Zásada ochrany a zásada univerzality podle TZ se posuzují taxativně vymezené TČ (např. mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, padělání a pozměnění peněz, rozvracení republiky, teroristický útok, teror, ...) spáchané v cizině cizím státním příslušníkem nebo OBSP bez povoleného trvalého pobytu v ČR Podle TZ se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti občanu ČR nebo proti OBSP s povoleným trvalým pobytem v ČR Působnost stanovená mezinárodní smlouvou trestnost činu se posuzuje podle TZ, jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu Vydání a předání občanů České republiky k výkonu trestu, může být předán do jiného členského státu EU pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu Výkon rozsudku cizího státu trestní rozsudek cizího státu nemůže být vykonán na území České republiky ani tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva něco jiného (př. odsouzenci- občané ČR v Thajsku) II. Trestný čin 1. Pojem TČ Trestným činem (§13TZ) se rozumíprotiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v zákoně nově dochází k vypuštění materiální stránky TČ (stupeň nebezpečnosti pro společnost)jenTZ vymezuje TČa stanovísankce za jejich spácháník trestní odpovědnosti za TČ je třebaúmyslného zavinění (příp. zavinění z nedbalosti) zásada subsidiarity trestní represe – trestní odpovědnost pachatele a s ní spojené trestněprávní důsledky se uplatňují jenve společensky škodlivých případech Trestný čin se dělí na přečiny a zločiny a) Přečiny = jsou všechny nedbalostní TČ + úmyslné TČ, na které TZ stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazbydo 5 let b) Zločiny = jsou všechny TČ, které nejsou přečiny; Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné TČ, za které TZ stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazbynejméně 10 let II. Vývojová stadia TČ příprava pokus dokonaný TČ příprava TČ =jednání, které spočívá v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu Př. Ozbrojené přepadení a vyloupení banky →TČ loupeže = zvlášť závažný zločin je trestná jen pokud to TZ stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu Př. § 140, odst. 4 TZ = Příprava je trestná (u TČ vraždy) trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká z důvodu dobrovolného upuštění od dalšího jednání a odstranění nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému TZ nebo oznámením P ČR nebo státnímu zástupci není trestná u méně závažných TČ pokus TČ =jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání TČ a kterého se pachatel dopustil v úmyslu TČ spáchat, ale k dokonání TČ nedošlo je trestný podle sazby stanovené za dokonaný TČzánik trestní odpovědnosti dobrovolným upuštěním od dalšího protiprávního jednání, odstraněním nebezpečí, příp. oznámením P ČR nebo státnímu zástupcidokonaný TČ = charakteristické vyvolání zamýšleného následku Př. Pachatelé se zbraněmi a přes odpor ostrahy vyloupili banku-dokonaná loupež. III. Skutková podstata TČ = představuje zákonný typ (model) TČ, přičemž popisuje konkrétní zakázanou formu jednání obsahuje PN snadno zjistitelnou přečtením v TZ Př. § 205 TZ Krádež „Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní,…., bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci…“ =souhrn typových znaků TČ, které rozdělujeme do 4 skupin: objektobjektivní stránkasubjektsubjektivní stránka Pozor ! nutno rozlišit skutek a skutkovou podstatu ! Skutek – vyjadřuje faktický děj promítnutý do konkrétního jednání pachatele (podříznutí hrdla) Skutková podstata – podřazení tohoto děje pod právní normu (zabitíx vražda) Objekt TČ zákonem chráněný zájem, který je činem dotčen Př. TČ ublížení na zdraví – objekt TČ: lidské zdraví TČ loupeže – objekt TČ: lidská svoboda a majetek někoho jiného je-li porušen objekt TČ (zákonem chráněný zájem), jedná se onásledekTČ (poškození zdraví)účinek TČ – porušení předmětu TČ (zlomená noha) Objektivní stránka trestného činu zahrnuje jednání, následek a příčinný vztah mezi jednáním a následkem jednání =představuje jádro TČ, podstatou je určitý projev vůle pachatele vyjádřený navenek (Př. opomenutí x konání něčeho x záměrné zdržení se něčeho) následek=porušení, ohrožení objektu TČ příčinný vztah =pachatel může být trestán jen za předpokladu,

Témata, do kterých materiál patří