Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19. Pracovní právo a pracovní poměr

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovní právo a pracovní poměr Pojem, prameny práva, úřad práce, účastníci pracovněprávních vztahů, dohoda o hmotné zodpovědnosti. Pracovní poměr (vznik, změna, zánik pracovního poměru). Pracovní právo = souhrn PN, které upravují pracovněprávní vztahy a vztahy s výkonem práce související pracovněprávní vztahy jsouvztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považujevýlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. některé PpV jsou upraveny zvláštními právními předpisy (některá specifická zaměstnání – např. příslušníků ozbrojených sil, členů posádek námořních lodí, hasičů, apod.) od PpV je třeba odlišovat činnosti, kdy FO (např. živnostník) nepracuje pro zaměstnavatele za mzdu, ale její činnost je samostatným výdělečným podnikáním (smluvy podle ObčZ nebo ObchZ – např. smlouva o dílo nebo obstaravatelská smlouva) → Výsledkem konání není mzda, ale cena služby, která byla poskytnuta !!! Prameny PP Ústava ČR, LZPS, mezinárodní smlouvyzákon č.262/2006 Sb., zákoník prácezákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanostizákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávánízákon č. 1/1992 Sb., o mzdě + další zákony upravující pracovněprávní vztahy + kolektivní smlouvy = zvláštní pramen pracovního práva ke každému z těchto zákonů byly vydány prováděcí předpisy (nařízení vlády ČR, vyhlášky MPSV ČR LZPS pro každého deklarujeprávo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Ústavně není zajištěno právo na práci, ale je garantováno právo na zaměstnání tím, že pokud si občan nezajistí práci sám, může tak učinit za pomociÚřadu práce(státního orgánu, jehož úkolem je realizovat politiku zaměstnanosti) Úřad práce může zajistit zprostředkování prácerekvalifikaci potřebnou k pracovnímu uplatněníhmotné zabezpečení v případě ztráty zaměstnání Uchazeč o zaměstnání je povinen s Úřadem práce spolupracovat, což znamená, že je povinen ucházet se o zaměstnání u těch zaměstnavatelů, ke kterým je ÚP doporučil, dostavit se v určenou dobu na ÚP, oznamovat všechny skutečnosti rozhodné pro zprostředkování práce, apod. Seznam uchazečů o zaměstnání = zvláštní seznam, do kterého se zapisují všichni uchazeči o zaměstnání = má velký právní význam – doba, po kterou je uchazeč zapsán se považuje za dobu pojištění (sociálního, zdravotního), osoby zapsané mají po určitou dobu nárok na hmotné zabezpečení 1. Účastníci (subjekty) pracovního práva Zaměstnavatel Zaměstnanecpracovněprávní vztah může vzniknout jen s jejich souhlasemnikdo nesmí být podroben nuceným pracím (s výjimkou trestu podle TZ) Zaměstnavatel = FO i PO, tj. každá osoba, která má právní subjektivitu, tj. způsobilost být zaměstnavatelem (mít práva a povinnosti) =vzniká u FO narozením (zaměstnavatelem může být i malé dítě), zaniká smrtí (prohlášením za mrtvého) a způsobilost k právním úkonům(vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti) = vzniká u FO v den 18. narozenin (v ten den může FO uzavírat se svým zaměstnancem např. pracovní smlouvu, vyplácet mzdu, rozhodovat o nástupu na dovolenou,apod.) Jednání za zaměstnavatele: FO – obvykle samaPO – obvykle statutární orgán, tj. ten, kdo může za PO jednat ve všech věcech (kdo je tou osobou určuje smlouva o zřízení PO, zakládací listina nebo zákon)za FO i PO – osoby zaměstnavatelem pověřené (vnitřní organizační předpisy) nebo osoby zmocněné (plná moc generální x specifická) Zaměstnanec = pouze FO, která má pracovněprávní způsobilost , tj. způsobilost FO jako zaměstnancemít v pracovněprávních vztazíchpráva a povinnosti a způsobilost vlastnímiprávními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnostivzniká dosažením 15 let věku (avšak den nástupu do práce nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky) u pracovních smluv se zaměstnancem mladším 18 let je povinností zaměstnavatele vyžádat sivyjádření zákonného zástupce (nesplnění povinnosti nemá za následek neplatnost uzavřené smlouvy, může však být ÚP uložena pokuta ) s nezletilým zaměstnancem nemůže být uzavřenadohoda o hmotné zodpovědnosti možnost zaměstnat iosobu zbavenou (omezenou) způsobilosti k právním úkonům (zastupuje ji opatrovník) cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou být v ČR zaměstnány jen mají-li povolení k pobytu a povolení k zaměstnání možnost zaměstnance i zaměstnavatele nechat se v pracovněprávních vztazíchzastoupitna základě plné moci (generální x speciální) 2. Pracovní poměr (PP) = nejdůležitější a nejčastěji se vyskytující pracovněprávní vztah, jehož prostřednictvím se lidé zapojují do práce předmětem PPjeurčitá opakující se činnost, kterou sezaměstnanec za mzdu zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat obsahem PP jeprávo zaměstnavatele dávat zaměstnanci příkazy a pokyny k plnění úkolů apovinnost platit mzdu, na straně pakprávo zaměstnance na mzdu apovinnost osobně konat uloženou práci Vznik PP pracovní smlouvou jmenováním volbou pracovní smlouvanejčastější způsob vzniku PPujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve kterém se sjednávají základní podmínky výkonu prácemusí mít písemnou formu §34 odst.3 ZP Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, na který je zaměstnanec přijímán místo, kde bude práci konat den nástupu do práce +další náležitosti např. zkušební doba = max. 3 měsíce u zaměstnance (6měs. u vedoucího zaměstnance), nesmí být dodatečně prodlužována, nesmí být sjednána, jestliže PP již vznikl doba trvání PP= doba neurčitá x doba určitá (max na 3 roky, může být opakována max. 2x, tj. celkem 9 let u jednoho zaměstnavatele) konkurenční doložka = smlouva vznikne dnem, kterým byl sjednán jako den nástupu do práce jmenovánímimořádný způsob vzniku PPzakládá pracovní poměr u vedouc

Témata, do kterých materiál patří